Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Miljö: Kommissionen tar nytt initiativ för att underlätta marknadsföring av avancerad miljövänlig teknik

Bryssel den 15 december 2011 – Europeiska kommissionen lanserar ett nytt instrument för att hjälpa företag som utvecklar innovativ miljöteknik. Med hjälp av pilotprogrammet för kontroll av miljöteknik (Environmental Technology Verification – ETV) kommer prestandan hos ny miljöteknik att kunna verifieras på ett oberoende sätt. Detta kommer att underlätta för tillverkarna att styrka tillförlitligheten när det gäller påstådd prestanda, och hjälpa teknikinköpare att identifiera innovationer som passar deras behov.

– Pilotprogrammet ETV är det första konkreta resultatet av handlingsplanen för miljöinnovation. Investerare behöver objektiv och trovärdig information om prestandan hos ny teknik, och därför är detta initiativ viktigt. Detta bör hjälpa företag inom ny miljöteknik att ta tillvara på möjligheterna på den europeiska inre marknaden, säger kommissionens ledamot med ansvar för miljö, Janez Potočnik.

Pilotprogrammet ETV, som är helt frivilligt, kommer till en början att omfatta tre områden – vattenbehandling och -kontroll, material, avfall och resurser, samt energiteknik. Syftet är att minska riskerna och öka förtroendet hos de första köparna av eller investerarna i en ny teknik genom att tillhandahålla tillförlitlig och vetenskapligt baserad information om dess prestanda. Detta ska ske i form av ett kontrollintyg för användning i företagssammanhang. Tjänsterna inom ramen för ETV är särskilt avsedda för små och medelstora företag, som kan ha svårare att påvisa prestandan hos ny teknik än större tillverkare. ETV bör minska behovet av många demonstrationsplatser eller upprepade tester för olika marknader. Genom pilotprogrammet skulle också export till marknader utanför EU kunna underlättas, t.ex. Nordamerika och Asien, där ETV-metoden erkänns i allt högre grad.

Nästa steg

Programmet kommer att börja med ackreditering av kontrollorgan (Verification Bodies, VB) som ska kontrollera tekniken. Intresserade organisationer uppmanas att kontakta ackrediteringsorganet i det medlemsland där de är etablerade; en förteckning över dessa finns på webbplatsen för det europeiska ackrediteringssamarbetet (se nedan). Under de kommande månaderna kommer en inbjudan att lämna förslag att offentliggöras inom ramen för programmet för konkurrenskraft och innovation (CIP), i syfte att stödja ackrediterade kontrollorgan i genomförandet av pilotprogrammet. Detta inbegriper även att hjälpa tillverkare att genomföra kontroller enligt ETV.

Efter två till tre år kommer EU-kommissionen att utvärdera pilotprogrammet, hur det fungerar och vilka effekter det har på marknadsföringen av ny teknik, och dra slutsatser för det fortsatta arbetet med kontroll av miljöteknik i Europa. Berörda parter kommer att tillfrågas om genomförandet och utvärderingen av pilotprogrammet genom ett forum för berörda parter som ska inrättas 2012.

Bakgrund

Pilotprogrammet ETV har utarbetats i samarbete med sju medlemsländer och många olika aktörer verksamma inom området för teknikutveckling och -bedömning. Det är en av de åtgärder som aviserades i den nya handlingsplanen för miljöinnovation som också nyligen har antagits (se IP/11/1547).

Mer information

Webbplatsen för ETV på Europa-servern (innehåller en informerande not, det allmänna kontrollprotokollet för ETV och vanliga frågor samt arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar om ETV-initiativet för att underlätta marknadsföring av miljöteknik). Nationella kontakter i deltagande medlemsländer finns i den informerande noten.

För mer information, sänd ett e-postmeddelande till: env-etv@ec.europa.eu

Handlingsplan för miljöinnovation (EcoAP)

Gemensam webbplats för forsknings- och pilotprojekt avseende ETV

Europeiska ackrediteringssamarbetet

Ramprogram för konkurrenskraft och innovation (CIP) – Programmet för entreprenörskap och innovation

Kontaktpersoner :

Joe Hennon (+3222953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar