Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Životné prostredie: nová iniciatíva Komisie pomáha najmodernejším ekologickým technológiám vstúpiť na trh

Brusel 15. december – Európska komisia zavádza nový nástroj na pomoc spoločnostiam, ktoré vyvíjajú inovačné environmentálne technológie. Pilotný program overovania environmentálnych technológií (ETV, Environmental Technology Verification) bude zabezpečovať nezávislé overenie výkonnosti nových environmentálnych technológií. To pomôže výrobcom preukázať spoľahlivosť vyhlásení o účinnosti týchto technológií a tým, ktorí tieto technológie nakupujú, pomôže určiť inovácie, ktoré vyhovujú ich potrebám

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Pilotný program overovania environmentálnych technológií je prvým praktickým ovocím akčného plánu ekologických inovácií. Investori potrebujú objektívne a dôveryhodné informácie o výkonnosti nových technológií, takže táto iniciatíva zohrá významnú úlohu. Mala by pomôcť spoločnostiam s najmodernejšími technológiami, aby mohli čo najlepšie využiť príležitosti na európskom jednotnom trhu.

Pilotný program ETV, ktorý je úplne dobrovoľný, sa bude spočiatku vzťahovať na tri oblasti: úpravu a monitorovanie vody; materiály, odpad a zdroje a energetické technológie. Hlavným cieľom je znížiť riziká a zvýšiť dôveru prvých nákupcov nových technológií alebo investorov do nových technológií tým, že sa im v podobe potvrdenia o overení, ktoré sa bude používať vo vzťahoch medzi podnikmi, poskytnú spoľahlivé, vedecky podložené informácie o výkonnosti týchto technológií. Služby ETV sú určené predovšetkým malým a stredným podnikom, ktorým sa môže ťažšie preukazovať výkonnosť nových technológií než väčším výrobcom. Prostredníctvom ETV by sa mala znížiť potreba viacerých demonštračných miest alebo opakovania testov pre rôzne trhy. Mohlo by takisto uľahčiť vývoz na trhy mimo EÚ ako trhy Severnej Ameriky a Ázie, kde sa postupne stále viac uznáva koncepcia ETV.

Ďalšie kroky

Program začne akreditáciou overovacích orgánov (VB – Verification Bodies), ktoré budú technológie overovať. Organizácie, ktoré majú záujem, sa vyzývajú, aby kontaktovali akreditačnú agentúru členského štátu, v ktorom majú sídlo. Zoznam agentúr je dostupný na webovej stránke Európskej spolupráce pre akreditáciu (pozri ďalej). V najbližších mesiacoch bude v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP – Competitiveness and Innovation Programme) uverejnená výzva na predkladanie návrhov na podporu akreditovaných VB pri realizácii pilotného programu. Jej súčasťou bude aj pomoc výrobcom pri overovaní v rámci ETV.

Európska komisia vyhodnotí po dvoch až troch rokoch fungovania tento pilotný program ETV, jeho fungovanie a vplyv na obchodovanie s novými technológiami, a vyvodí závery vzhľadom na ďalšie kroky pri overovaní environmentálnych technológií v Európe. Zainteresované strany sa k realizácii a vyhodnoteniu pilotného programu ETV budú môcť vyjadriť prostredníctvom fóra zainteresovaných strán, ktoré sa má zriadiť v roku 2012.

Súvislosti

Pilotný program ETV bol vypracovaný v spolupráci so 7 členskými štátmi a mnohými zainteresovanými stranami aktívnymi v oblasti vývoja technológií a ich hodnotenia. Ide zároveň o jednu z akcií oznámených v novom akčnom pláne pre ekoinovácie, ktorý bol práve prijatý (pozri IP/11/1547).

Ďalšie informácie

Webová stránka ETV na portáli Europa (obsahuje informačnú poznámku, všeobecný overovací protokol ETV a často kladené otázky, ako aj pracovný dokument útvarov Komisie o iniciatíve overovania environmentálnych technológií – pomoc ekoinováciám vstúpiť na trh). Kontaktné údaje v zúčastnených členských štátoch sa uvádzajú v informačnej poznámke.

Ďalšie informácie získate na e-mailovej adrese: env-etv@ec.europa.eu

Akčný plán pre ekoinovácie (EcoAP)

Spoločné webové stránky výskumu a pilotných projektov v oblasti ETV

Európska spolupráca pre akreditáciu

Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) – Program pre podnikanie a inovácie

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar