Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Aplinka. Komisija pristato naują iniciatyvą, skirtą padėti, kad pažangiausios žaliosios technologijos pasiektų rinką

Briuselis. 2011 m. gruodžio 15 d. Europos Komisiją pristato naują priemonę, skirtą padėti bendrovėms, kuriančioms pažangias aplinkos technologijas. Pagal Aplinkosaugos technologijų tikrinimo (ATT) bandomąją programą bus atliekamas naujų aplinkosaugos technologijų veiksmingumo nepriklausomas tikrinimas. Tai padės gamintojams įrodyti, kad jų technologijos iš tiesų yra veiksmingos, o technologijų pirkėjams – nustatyti, kurios naujovės atitinka jų poreikius.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: Aplinkosaugos technologijų tikrinimo bandomoji programa yra pirmasis praktinis Ekologinių inovacijų veiksmų plano rezultatas. Investuotojams reikia objektyvios ir patikimos informacijos apie naujų technologijų veiksmingumą, todėl šiai iniciatyvai teks svarbus vaidmuo. Ji turėtų padėti pažangiausių aplinkosaugos technologijų bendrovėms kuo geriau pasinaudoti Europos bendrosios rinkos galimybėmis.“

ATT bandomoji programa, kurios taikymas yra savanoriškas, iš pradžių apims tris sritis: vandens valymo ir stebėsenos; medžiagų, atliekų ir išteklių; ir energetikos technologijų. Teikiant patikimą moksliniais faktais grindžiamą informaciją apie technologijų veiksmingumą, siekiama sumažinti pirmųjų pirkėjų arba investuotojų riziką ir didinti jų pasitikėjimą. Tuo tikslu bus pateikiama tikrinimo ataskaita, naudotina verslo santykiuose. ATT paslaugos visų pirma skiriamos mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurioms gali būti sudėtingiau nei didiesiems gamintojams įrodyti naujų technologijų veiksmingumą. ATT turėtų padėti sumažinti poreikį kurti naujus demonstravimo centrus arba kartoti bandymų kampanijas skirtingose rinkose. Be to, ATT turėtų padėti plėsti eksportą į ES nepriklausančias rinkas, tokias kaip Šiaurės Amerika ir Azija, kuriose ATT principas vis plačiau pripažįstamas.

Tolesni veiksmai

Programos įgyvendinimas prasidės nuo tikrinimo įstaigų, kurios tikrins technologijas, akreditavimo. Suinteresuotos organizacijos raginamos susisiekti su valstybės narės, kurioje jos yra įsikūrusios, akreditavimo tarnyba; tarnybų sąrašas pateikiamas Europos bendradarbiavimui akreditavimo srityje skirtoje interneto svetainėje (žr. toliau). Artimiausiais mėnesiais pagal Konkurencingumo ir inovacijų programą (KIP) bus paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus, kaip padėti akredituotoms tikrinimo įstaigoms įgyvendinti bandomąją programą. Be kita ko, gamintojams bus padedama atlikti tikrinimus pagal ATT.

Po dviejų ar trejų metų Europos Komisija įvertins ATT bandomąją programą, jos veikimą bei poveikį naujų technologijų teikimui rinkai ir padarys išvadas dėl Aplinkosaugos technologijų tikrinimo sistemos tolesnio taikymo Europoje. Suinteresuotųjų šalių nuomonės apie ATT bandomosios programos įgyvendinimą ir vertinimą bus teiraujamasi suinteresuotųjų šalių forume, kurį ketinama įsteigti 2012 m.

Pagrindiniai faktai

ATT bandomoji programa parengta bendradarbiaujant su 7 valstybėmis narėmis ir daugeliu technologijų kūrimo ir vertinimo srities suinteresuotųjų šalių. Tai viena iš priemonių, paskelbtų taip pat ką tik priimtame naujajame Ekologinių inovacijų veiksmų plane (žr. IP/11/1547).

Papildoma informacija

ATT tinklalapis interneto svetainėje Europa (pateiktas informacinis pranešimas, ATT bendrasis tikrinimo protokolas ir dažnai užduodami klausimai, taip pat Komisijos tarnybų darbinis dokumentas apie Aplinkosaugos technologijų tikrinimo (ATT) iniciatyvą, skirtą padėti, kad ekologinės inovacijos pasiektų rinką). Asmenys ryšiams dalyvaujančiose valstybėse narėse išvardyti informaciniame pranešime.

Norėdami gauti daugiau informacijos, siųskite e. pašto žinutę adresu:

env-etv@ec.europa.eu

Ekologinių inovacijų veiksmų planas

Bendra ATT tyrimų ir bandomųjų projektų interneto svetainė

Europos bendradarbiavimas akreditavimo srityje

Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa (KIP) – Verslininkystės ir inovacijų programa

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon (tel. +32 2 295 35 93)

Monica Westeren (tel. +32 2 299 18 30)


Side Bar