Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Ympäristö: komissio käynnistää uuden aloitteen tukeakseen vihreän huipputeknologian markkinoillepääsyä

Bryssel 15.12.2011 – Euroopan komissio ottaa käyttöön uuden välineen innovatiivisia ympäristöteknologioita kehittävien yritysten avuksi. Ympäristöteknologian todentamista (Environmental Technology Verification, ETV) koskevan pilottiohjelman avulla varmistetaan uusien ympäristöteknologioiden suorituskyvyn riippumaton todentaminen. Näin voidaan lisätä valmistajien esittämien suorituskykyä koskevien väitteiden luotettavuutta ja auttaa teknologian ostajia löytämään omiin tarpeisiinsa soveltuvia innovaatioita.

Ympäristöasioista vastaavan komission jäsenen Janez Potočnikin mukaan ympäristöteknologian todentamista koskeva pilottiohjelma on ensimmäinen ekoinnovaatioiden toimintasuunnitelmasta saatu käytännön tulos. "Sijoittajat tarvitsevat puolueetonta ja uskottavaa tietoa uusien teknologioiden suorituskyvystä, joten tällä aloitteella tulee olemaan tärkeä rooli. Sen pitäisi auttaa ympäristöalan huipputeknologian parissa työskenteleviä yrityksiä hyödyntämään parhaiten Euroopan sisämarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet", Potočnik lisäsi.

ETV-pilottiohjelma, johon osallistuminen on täysin vapaaehtoista, kattaa alustavasti seuraavat kolme alaa: vesien käsittely ja seuranta; materiaalit, jätteet ja luonnonvarat; ja energiateknologiat. Pilottiohjelman tavoitteena on vähentää riskejä ja lisätä ensimmäisten ostajien tai sijoittajien luottamusta uuteen teknologiaan tarjoamalla luotettavaa tieteellistä tietoa sen suorituskyvystä. Tämä toteutetaan yritysten välisissä suhteissa käytettävän tarkastuslausuman muodossa. ETV-palveluja suunnataan erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, joille uusien teknologioiden suorituskyvyn osoittaminen saattaa olla vaikeampaa kuin suuremmille valmistajille. ETV:n uskotaan vähentävän tarvetta lisätä demonstrointikohteita tai toteuttaa useampia testauksia eri markkinoita varten. Se voi myös helpottaa vientiä Pohjois-Amerikan ja Aasian kaltaisille EU:n ulkopuolisille markkinoille, joilla ETV-lähestymistapa aletaan vähitellen tunnustaa.

Jatkotoimet

Ohjelma aloitetaan akkreditoimalla todentamiselimet, jotka vastaavat teknologioiden todentamisesta. Asiasta kiinnostuneita organisaatioita pyydetään ottamaan yhteyttä sijoittumisjäsenvaltionsa akkreditointielimeen. Näitä elimiä koskeva luettelo on julkaistu eurooppalaisten akkreditointielinten yhteistyöjärjestön verkkosivuilla (ks. jäljempänä oleva linkki). Kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelman puitteissa tullaan lähikuukausien aikana julkaisemaan ehdotuspyyntö, jonka tavoitteena on tukea akkreditoituja todentamiselimiä pilottiohjelman täytäntöönpanossa. Tarkoitus on myös auttaa valmistajia suorittamaan ETV:n mukaisia todentamisia.

Kahden tai kolmen toimintavuoden jälkeen Euroopan komissio arvioi ETV-pilottiohjelmaa, sen toimintaa ja vaikutuksia uusien teknologioiden markkinointiin sekä laatii päätelmät jatkotoimista, joihin Euroopassa olisi ympäristöteknologian todentamisen alalla ryhdyttävä. Sidosryhmiltä pyydetään näkemyksiä ETV-pilottiohjelman toteuttamisesta ja arvioinnista sidosryhmien foorumissa, joka on määrä perustaa vuonna 2012.

Tausta

ETV-pilottiohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä seitsemän jäsenvaltion ja teknologian kehittämisen ja arvioinnin alalla toimivien lukuisten sidosryhmien kanssa. Se on yksi uudessa, niin ikään vasta hyväksytyssä ekoinnovointia koskevassa toimintasuunnitelmassa esitetyistä toimista (ks. IP/11/1547).

Lisätietoja

Europa-palvelimella oleva ETV-sivusto (sisältää tiedotteen, ETV:n yleisen todentamisprotokollan ja usein esitettyjä kysymyksiä sekä ympäristöteknologian todentamisaloitetta käsittelevän komission valmisteluasiakirjan, jossa pohditaan, miten ekoinnovaatioita voidaan auttaa pääsemään markkinoille). Kansalliset yhteystahot aloitteeseen osallistuvissa jäsenvaltioissa luetellaan tiedotteessa.

Lisätietoja on saatavissa seuraavasta sähköpostiosoitteesta:

env-etv@ec.europa.eu

Ekoinnovointia koskeva toimintasuunnitelma (EcoAP)

ETV:tä koskevien tutkimus- ja pilottihankkeiden yhteinen verkkosivusto

Europpalaisten akkreditointielinten yhteistyöjärjestö

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma (CIP)– Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma

Yhteyshenkilöt :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar