Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Životní prostředí: nová iniciativa Komise pomůže špičkovým ekologickým technologiím vstoupit na trh

Brusel 15. prosince 2011 – Evropská komise nabídla nový nástroj na pomoc společnostem, které vyvíjejí inovativní environmentální technologie. Pilotní program pro ověřování environmentálních technologií (Environmental Technology Verification, ETV) poskytne nezávislé ověření účinnosti nových environmentálních technologií. To výrobcům napomůže prokázat spolehlivost tvrzení o účinnosti těchto technologií a subjekty nakupující technologie budou moci určit inovace, které nejlépe vyhovují jejich potřebám.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Pilotní program pro ověřování environmentálních technologií je prvním praktickým výsledkem akčního plánu pro ekologické inovace. Investoři potřebují objektivní a důvěryhodné informace o účinnosti nových technologií, a proto je tato iniciativa tak důležitá. Měla by společnostem využívajícím špičkové environmentální technologie napomoci chopit se co nejlépe příležitostí na evropském jednotném trhu.“

Pilotní program ETV, který je na dobrovolném základě, se nejprve zaměří na tři oblasti, a to na úpravu a monitorování vody, dále na materiály, odpad a zdroje a na energetické technologie. Cílem je snížit rizika a zvýšit důvěru prvních nakupujících subjektů nebo investorů v nové technologie poskytováním spolehlivých a vědecky podložených informací o jejich účinnosti. Tyto informace budou poskytovány v prohlášení o ověření, které se bude používat ve vztazích mezi podniky. Služby ETV jsou určeny především pro malé a střední podniky, u kterých může být prokázání účinnosti nových technologií obtížnější než u větších výrobců. Program ETV by měl snížit potřebu většího počtu demonstračních míst nebo opakování testů pro různé trhy. Mohl by také usnadnit vývoz na trhy mimo EU, jako je Severní Amerika a Asie, kde je přístup ETV stále více uznáván.

Další kroky

Program započne akreditací ověřovacích subjektů, které budou technologie ověřovat. Zájemci z řad organizací se vyzývají, aby kontaktovali akreditační agenturu členského státu, ve kterém jsou usazeni. Seznam těchto agentur je uveden na internetových stránkách organizace Evropská spolupráce v oblasti akreditace (viz níže). V následujících měsících bude zveřejněna výzva k předkládání návrhů v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace na podporu akreditovaných ověřovacích subjektů při provádění pilotního programu. Jedná se rovněž o pomoc výrobcům při ověřování v rámci ETV.

Po dvou až třech letech Evropská komise zhodnotí tento pilotní program, jeho fungování a vliv na uvádění nových technologií na trh a vyvodí závěry ohledně dalšího postupu ověřování environmentálních technologií v Evropě. Zúčastněné strany se budou moci vyjádřit k provádění pilotního programu ETV a zhodnotit jej prostřednictvím fóra zúčastněných stran, které bude zřízeno v roce 2012.

Souvislosti

Pilotní program ETV byl vypracován ve spolupráci se sedmi členskými státy a mnoha zúčastněnými stranami činnými v oblasti vývoje a posuzování technologií. Jedná se o jedno z opatření uvedených v novém akčním plánu pro ekologické inovace, který byl rovněž nedávno přijat (viz IP/11/1547).

Další informace

Internetové stránky ETV na portálu Europa (obsahují informativní poznámku, obecný protokol ověřování ETV a často kladené dotazy a pracovní dokument útvarů Komise týkající se iniciativy ověřování environmentálních technologií – jak pomoci ekologickým inovacím vstoupit na trh). Vnitrostátní kontaktní osoby v zúčastněných členských státech jsou uvedeny v informativní poznámce.

Požadujete-li další informace, zašlete e-mail na adresu env-etv@ec.europa.eu.

Akční plán pro ekologické inovace (EcoAP)

Společné internetové stránky výzkumných a pilotních projektů ETV

Evropská spolupráce v oblasti akreditace

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) – Program pro podnikání a inovace

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar