Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия Съобщение за медиите

Околна среда: Комисията предприема нова инициатива за подпомагане пазарния достъп на най-авангардните технологии за опазване на околната среда

Брюксел, 15 декември 2011 г. — Европейската комисия въвежда нов инструмент за подпомагане на предприятията, които разработват авангардни технологии за опазване на околната среда. Пилотната програма за проверка на тези нови технологии (Environmental Technology Verification ETV) ще предоставя независима проверка на показателите им, въз основа на която производителите ще могат да обосновават заявената резултатност, а купувачите на технологии — да откроят тези нововъведения, които съответстват на потребностите им.

Комисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: Пилотната програма за проверка на технологиите за опазване на околната среда е първият осезаем резултат от Плана за действие за иновации в областта на околната среда. Инвеститорите се нуждаят от обективна и надеждна информация за показателите на новите технологии, така че инициативата ще играе съществена роля. Тя ще подпомага предприятията, които разработват авангардни технологии за опазване на околната среда, да извлекат всички ползи от европейския единен пазар.“

Пилотната програма, която е на изцяло доброволна основа, ще обхваща първоначално три области: пречистване и наблюдение на води; материали, отпадъци и ресурси; енергийни технологии. Целта е да се ограничи рискът за новите технологии, както и да се повиши доверието на първите купувачи или инвеститори в тях чрез предоставянето на достоверна и научно обоснована информация за резултатите от действието им. Тази информация ще бъде под формата на подходящо за използване в междукорпоративните отношения уверение за извършена проверка. Фокусът на службите на програмата са предимно малките и средните предприятия, за които може да е по-трудно да докажат качествата на новите технологии в сравнение с големите производители. Програмата би следвало да направи излишна необходимостта от множество демонстрационни обекти или тестови кампании за различните пазари. Тя би могла също така да улесни износа за извъневропейските пазари като Северна Америка и Азия, където подходът на програмата постепенно придобива признание.

Следващи стъпки

Програмата ще започне с акредитиране на проверяващите технологиите органи (ПО). Заинтересованите организации се приканват да се свържат с акредитиращата агенция на своята държава-членка на установяване. Списък на тези агенции се намира на сайта на Европейската организация за акредитация (вж. по-долу). Следващите месеци по Програмата за конкурентоспособност и иновации ще бъде публикувана покана за представяне на предложения във връзка с предоставянето на подкрепа на проверяващите органи при прилагането на пилотната програма. Тази подкрепа включва подпомагане на производителите да преминат проверките по програмата.

След като изминат две години от внедряването ѝ, Европейската комисия ще оцени действието ѝ и въздействието ѝ върху предлагането на пазара на нови технологии, като ще изведе заключения за бъдещето ѝ като европейска програма. Форум на заинтересованите страни, който ще бъде открит през 2012 г., ще събира оценки за изпълнението и действието на програмата.

Контекст

Пилотната програма за проверка на технологиите за опазване на околната среда бе разработена в сътрудничество със седем държави-членки и редица заинтересовани страни от областта на техническото развитие и оценка и е сред действията, обявени в съвсем наскоро приетия План за действие за иновации в областта на околната среда (вж. IP/11/1547).

За повече информация

Страница на Пилотната програма за проверка на технологиите за опазване на околната среда (на англ. език) на сайта Европа (информационна бележка, общият проверовъчен протокол на пилотната програма и често задавани въпроси, както и работният документ на службите на Комисията за инициативата „Пилотна програма за проверка на технологиите за опазване на околната среда — подпомагане пазарния достъп на най-авангардните технологии за опазване на околната среда“). Лицата за връзка в участващите държави-членки са посочени в информационната бележка.

За повече информация, напишете имейл до: env-etv@ec.europa.eu

План за действие за иновации в областта на околната среда (на англ.език)

Общ сайт за научните изследвания и пилотните проекти по ETV (на англ.език) Европейска организация за акредитация (на англ.език)

Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации — Програма за подкрепа на бизнеса и иновациите

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar