Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Energifärdplan för 2050: En säker, konkurrenskraftig och koldioxidsnål energisektor är möjlig

Bryssel den 15 december 2011 – För att målet att minska utsläppen med över 80 % senast 2050 ska kunna uppnås kommer Europas energiproduktion att behöva vara nästan koldioxidfri. Hur man ska uppnå detta utan att störa energiförsörjning och konkurrenskraft är frågan som besvaras genom den energifärdplan för 2050 som kommissionen lägger fram idag. På grundval av analysen av ett antal scenarier beskriver dokumentet följderna av ett koldioxidfritt energisystem och den politiska ram som behövs. Detta bör göra det möjligt för medlemsländerna att göra de energival som krävs och skapa ett stabilt företagsklimat för privata investeringar, särskilt fram till 2030.

– Det är bara genom en ny energimodell som våra system kan bli säkra, konkurrenskraftiga och hållbara på lång sikt. Vi har nu en europeisk ram för de politiska åtgärder som krävs för att säkra de rätta investeringarna, säger kommissionens ledamot med ansvar för energi, Günther Oettinger.

Analysen bygger på illustrativa scenarier som skapats genom att på olika sätt kombinera de fyra främsta metoderna för utfasning av fossila bränslen (energieffektivitet, förnybar energi, kärnkraft och CCS). Inget av dem kommer troligtvis att inträffa, men samtliga scenarier uppvisar tydligt ett antal ”no-regrets”-alternativ för de kommande åren.

I energifärdplan för 2050 fastställs ett antal aspekter som under alla omständigheter medför positiva effekter, och därigenom bestämmer vissa viktiga resultat som t.ex. följande:

  • Utfasning av fossila bränslen i energisystemet är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Alla scenarier för utfasningen av fossila bränslen gör det möjligt att nå målet för utsläppsminskning och kan på lång sikt vara mindre kostsamma än nuvarande politik.

  • Energieffektivitet och förnybar energi är avgörande. Oavsett vilken särskilda energimix som väljs krävs högre energieffektivitet och en betydligt större andel förnybar energi för att koldioxidmålen för 2050 ska kunna uppnås. Scenarierna visar också att elektriciteten kommer att spela en större roll än i nuläget. Gas, olja, kol och kärnkraft ingår också i alla scenarier i olika omfattning, vilket gör det möjligt för medlemsländerna att ha flexibla alternativ i sin energimix, under förutsättning att man snabbt kan åstadkomma en väl sammankopplad inre marknad.

  • Tidiga investeringar kostar mindre. Investeringsbeslut måste fattas nu för den infrastruktur som behövs fram till 2030, eftersom infrastruktur som byggdes för 30–40 år sedan måste ersättas. Genom omedelbara åtgärder kan man undvika dyrare insatser om tjugo år. Utvecklingen inom energisektorn i EU kräver ändå modernisering och mycket mer flexibel infrastruktur, t.ex. gränsöverskridande sammanlänkningar, ”intelligenta” elnät och modern teknik med låga koldioxidutsläpp för produktion, överföring och lagring av energi.

  • Bromsa prisökningarna. De investeringar som görs nu banar väg för de bästa priserna i framtiden. Elpriserna kommer att stiga fram till 2030, men kan därefter sjunka tack vare lägre försörjningskostnader, besparingspolitik och förbättrad teknik. Kostnaderna kommer att uppvägas av den höga andelen hållbara investeringar som görs i den europeiska ekonomin, de lokala arbetstillfällena förknippade med detta, och det minskade importberoendet. Alla scenarier leder till minskade koldioxidutsläpp, utan några större skillnader när det gäller konsekvenserna för totala kostnader och försörjningstrygghet.

  • Stordriftsfördelar behövs. En europeisk strategi kommer att leda till lägre kostnader och trygg försörjning jämfört med nationella parallella system. Detta inbegriper en gemensam energimarknad, som bör vara fullbordad senast 2014.

Bakgrund

Syftet med färdplanen är att uppnå 2050 års mål för låga koldioxidutsläpp, och samtidigt förbättra Europas konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Medlemsländerna planerar redan framtidens nationella energipolitik, men det är nödvändigt att förena krafterna för att samordna ansträngningarna inom en bredare ram. Färdplanen kommer att följas av fler politiska initiativ inom specifika energipolitiska områden under de kommande åren, med början nästa år med förslag om den inre marknaden, förnybar energi och kärnsäkerhet.

I mars 2011 offentliggjorde kommissionen den övergripande färdplanen för minskade koldioxidutsläpp, som omfattar hela ekonomin. Alla sektorer analyserades – kraftproduktion, transport, hushåll, industri och jordbruk. Kommissionen har också arbetat med sektoriella färdplaner, bland vilka energifärdplanen för 2050 är den sista och är inriktad på hela energisektorn.

Mer information

Energifärdplanen för 2050 finns här:

http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm

För mer information om färdplanen för 2050, se MEMO/11/914.

Kontaktpersoner:

Marlene Holzner (+32 22960196)

Nicole Bockstaller (+32 22952589)


Side Bar