Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Plán v oblasti energetiky do roku 2050: dosiahnuť bezpečné, konkurencieschopné a nízkouhlíkové odvetvie energetiky je možné

Brusel 15. decembra 2011 – Aby sa dosiahol cieľ zníženia emisií o viac ako 80 % do roku 2050, pri výrobe energie v Európe nesmú vznikať takmer žiadne emisie uhlíka. Odpoveď na otázku ako sa to dá dosiahnuť bez narušenia zásobovania energiou a konkurencieschopnosti poskytuje plán v oblasti energetiky na rok 2050, ktorý dnes Komisia predstavuje. Na základe analýzy súboru scenárov sa v uvedenom dokumente opisujú dôsledky energetickej sústavy bez emisií uhlíka a potrebný politický rámec. Členské štáty by tak mali mať možnosť robiť potrebné rozhodnutia v oblasti energetiky a vytvoriť stabilné podnikateľské prostredie pre súkromné investície, najmä do roku 2030.

Komisár pre energetiku Günther Oettinger uviedol: „Iba prostredníctvom nového energetického modelu dosiahneme, aby bol náš systém z dlhodobého hľadiska bezpečný, konkurencieschopný a udržateľný. Teraz máme k dispozícii európsky rámec pre prijatie potrebných politických opatrení s cieľom zabezpečiť tie správne investície.“

Analýza sa opiera o ilustračné scenáre vytvorené rôznou kombináciou štyroch hlavných spôsobov dekarbonizácie (energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje energie, jadrová energia a zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého). Žiadna z týchto možností sa pravdepodobne nezrealizuje, ale všetky scenáre jasne zobrazujú súbor tzv. „no regrets“ možností na nasledujúce roky.

V pláne pre oblasť energetiky do roku 2050 sa určuje niekoľko prvkov, ktoré majú pozitívny vplyv za všetkých okolností a tým sa stanovuje niekoľko kľúčových výsledkov, ako je:

  • Dekarbonizácia energetickej sústavy je technicky a ekonomicky realizovateľná. Pri všetkých scenároch dekarbonizácie je možné dosiahnuť cieľ zníženia emisií spolu s nižšími dlhodobými nákladmi, ako pri súčasných stratégiách.

  • Energetická účinnosť a obnoviteľná energia sú rozhodujúce. Bez ohľadu na konkrétny zvolený energetický mix je na dosiahnutie cieľa v oblasti CO2 do roku 2050 potrebná vyššia energetická účinnosť a významný rast podielu obnoviteľných energií. Zo scenárov takisto vyplýva, že elektrina bude zohrávať ešte väčšiu úlohu ako dnes. Vo všetkých scenároch sa v rôznych pomeroch objavujú aj zemný plyn, uhlie a jadrová energia, čo umožňuje členským štátom zachovať si flexibilitu pri výbere svojho energetického mixu za predpokladu rýchleho dosiahnutia dobre prepojeného vnútorného trhu.

  • Včasné investície sú lacnejšie. Rozhodnutia investovať do potrebnej infraštruktúry do roku 2030 sa musia prijať dnes, keďže je potrebné nahradiť infraštruktúru vybudovanú pred 30 až 40 rokmi. Rýchle opatrenia môžu zabrániť nákladovo náročnejším zmenám o dvadsať rokov. Vývoj v oblasti energetiky v EÚ si v každom prípade vyžaduje modernizáciu a oveľa flexibilnejšiu infraštruktúru, ako sú cezhraničné prepojenia, „inteligentné“ elektrické rozvodné siete a moderné nízkouhlíkové technológie výroby, prenosu a uskladňovania elektrickej energie.

  • Obmedziť zvyšovanie cien. V súčasnosti vynaložené investície pripravia cestu pre lepšie ceny v budúcnosti. Ceny elektriny majú rásť do roku 2030, ale potom môžu klesnúť vďaka nižším nákladom na dodávku, úsporným opatreniam a zdokonaleným technológiám. Náklady vykompenzuje vysoká úroveň udržateľných investícií, ktoré získa európska ekonomika, ako aj súvisiace pracovné miesta na danom území a znížená závislosť od dovozu. Pri všetkých scenároch je výsledkom dekarbonizácia bez väčších rozdielov, pokiaľ ide o vplyv na celkové náklady alebo na bezpečnosť zásobovania.

  • Sú potrebné úspory z rozsahu. Výsledkom európskeho prístupu budú nižšie náklady a bezpečné zásobovanie v porovnaní s paralelnými schémami v členských štátoch. To zahŕňa aj spoločný trh s energiou, ktorý by mal byť dokončený do roku 2014.

Kontext

Cieľom tohto plánu je dosiahnuť ciele nízkych emisií uhlíka do roku 2050 a zároveň zlepšiť konkurencieschopnosť Európy a bezpečnosť zásobovania energiou. Členské štáty už plánujú svoje energetické stratégie do budúcnosti, ale na účely koordinácie jednotlivých snažení v širšom rámci je potrebné spojiť sily. Po tomto pláne budú v nasledujúcich rokoch nasledovať ďalšie politické iniciatívy v konkrétnych oblastiach, pričom sa na budúci rok začne s návrhmi o vnútornom trhu, obnoviteľnej energii a jadrovej bezpečnosti.

Komisia v marci 2011 uverejnila celkový plán dekarbonizácie zahŕňajúci celé hospodárstvo. Analýze sa podrobili všetky odvetvia: výroba elektriny, doprava, bývanie, priemysel a poľnohospodárstvo. Komisia takisto pripravovala plány pre jednotlivé odvetvia, spomedzi ktorých je plán v oblasti energetiky do roku 2050 posledný a zameraný na celé odvetvie energetiky.

Ďalšie informácie

Plán v oblasti energetiky do roku 2050 nájdete

http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm

Viac informácií o pláne v oblasti energetiky na rok 2050 nájdete tu: MEMO/11/914.

Kontaktné osoby:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar