Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Energie-stappenplan 2050: een veilige, concurrerende en koolstofarme energiesector is mogelijk

Brussel, 15 december 2011 – Om te bereiken dat de CO2‑uitstoot tot 2050 met meer dan 80% daalt, moet de energieproductie in Europa nagenoeg koolstofvrij worden. Het antwoord op deze uitdaging – zonder verstoring van de energievoorziening en het concurrentievermogen – wordt gegeven in het Energie-stappenplan 2050 dat de Commissie vandaag presenteert. Dat document beschrijft aan de hand van een reeks scenario's de consequenties van een koolstofvrij energiesysteem en het beleidskader dat daarvoor nodig is. Dit moet de lidstaten in staat stellen de nodige keuzes op het gebied van energie te maken en een stabiel bedrijfsklimaat voor particuliere investeringen te scheppen, met name tot 2030.

Commissaris voor Energie Günther Oettinger zei hierover het volgende: "Alleen een nieuw energiemodel zal ons systeem bedrijfszeker, concurrerend en op de lange termijn duurzaam maken. We beschikken nu over een Europees kader waarmee de nodige beleidsmaatregelen kunnen worden genomen om ervoor te zorgen dat de juiste investeringen worden gedaan."

De analyse heeft een aantal illustratieve scenario's opgeleverd waarbij de verschillende "ontkolingsscenario's" (energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, kernenergie en het afvangen en opslaan van CO2) op verschillende manieren worden gecombineerd. Geen van die scenario's wordt waarschijnlijk ooit werkelijkheid, maar alle scenario's bieden voor de komende jaren duidelijk een reeks opties waarvan achteraf in ieder geval niemand spijt zal krijgen.

Het Energie-stappenplan 2050 geeft een aantal elementen aan die onder alle omstandigheden een positief effect hebben, en die dus enkele belangrijke resultaten zullen hebben, zoals:

  • Ontkoling van het energiesysteem is technisch en economisch haalbaar. Alle ontkolingsscenario's maken het mogelijk dat het streefdoel voor emissiereductie wordt bereikt en kunnen op de lange termijn minder kostbaar blijken te zijn dan het huidige beleid.

  • Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn van cruciaal belang. Afgezien van de keuze voor de ene of de andere energiemix, is een grotere mate van energie-efficiëntie en een beduidende toename van het aandeel hernieuwbare energie noodzakelijk om de CO2-doelstelling voor 2050 te halen. De scenario's laten ook zien dat elektriciteit een grotere rol zal spelen dan op dit moment. Gas, olie, kolen en kernenergie komen in verschillende mate ook in alle scenario's voor, zodat de lidstaten flexibel kunnen blijven bij de keuze voor een bepaalde energiemix, op voorwaarde dat snel een interne markt met goede verbindingen tot stand wordt gebracht.

  • Vroege investeringen kosten minder. Investeringsbesluiten voor de tot 2030 benodigde infrastructuur moet nu worden genomen, aangezien 30 tot 40 jaar geleden gebouwde infrastructuur nu moet worden vervangen. Onmiddellijk handelen kan duurdere ingrepen over twintig jaar voorkomen. De energieontwikkeling van de EU vereist in ieder geval modernisering en een veel flexibeler infrastructuur, zoals grensoverschrijdende koppelingen, slimme elektriciteitsnetten en moderne koolstofarme technologieën voor de productie, het transport en de opslag van energie.

  • De prijsstijging in de hand houden. De investeringen die nu worden gedaan maken de weg vrij voor de laagst mogelijke prijzen in de toekomst. De elektriciteitsprijzen zullen tot 2030 zeker blijven stijgen, maar kunnen daarna dalen, vanwege de lagere voorzieningskosten, het besparingsbeleid en de verbeterde technologieën. De kosten zullen worden gecompenseerd door de ruime mate van duurzame investeringen in de Europese economie, de plaatselijke werkgelegenheid die daardoor wordt gecreëerd en de afgenomen afhankelijkheid van invoer. In alle scenario's wordt de ontkoling bereikt zonder al te grote verschillen wat betreft de algemene kosten of de gevolgen voor de voorzieningszekerheid.

  • Schaalvoordelen zijn nodig. Een Europese aanpak leidt tot lagere kosten en grotere voorzieningszekerheid in vergelijking met soortgelijke nationale regelingen. Deze aanpak veronderstelt ook een gemeenschappelijke energiemarkt die tegen 2014 gereed moet zijn.

Achtergrond

Met het stappenplan moeten de koolstofarme doelstellingen voor 2050 worden gehaald en moeten ondertussen het concurrentievermogen en de voorzieningszekerheid van Europa worden verbeterd. De lidstaten maken op dit moment reeds een planning voor hun toekomstige nationale energiebeleid, maar zij moeten hun krachten bundelen. Het stappenplan wordt de komende jaren gevolgd door verdere beleidsinitiatieven op specifieke terreinen van energiebeleid. Volgend jaar wordt begonnen met voorstellen op het gebied van de interne markt, hernieuwbare energie en nucleaire veiligheid.

De Europese Commissie heeft in maart 2011 het algemene stappenplan voor de ontkoling van de hele economie gepubliceerd. Alle sectoren – elektriciteitsopwekking, vervoer, huishoudens, industrie en landbouw – zijn geanalyseerd. De Commissie heeft ook stappenplannen per sector opgesteld, waarvan het Energie-stappenplan 2050 het laatste is. Daarbij ligt de nadruk op de hele energiesector.

Meer informatie

Het Energie-stappenplan 2050:

http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm

Voor meer informatie over het Energie-stappenplan 2050, zie MEMO/11/914.

Contact :

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar