Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Energetikos veiksmų planas iki 2050 m.: saugus, konkurencingas ir mažo anglies dioksido kiekio energetikos sektorius įmanomas

Briuselis, 2011 m. gruodžio 15 d. Siekiant iki 2050 m. išmetamųjų teršalų kiekį sumažinti daugiau kaip 80 proc., Europa turės gaminti energiją taip, kad į aplinką būtų beveik visai neišskiriama anglies dioksido. Šiandien Komisijos pristatomame „Energetikos veiksmų plane iki 2050 m.“ pateikiamas atsakymas į klausimą, kaip tą tikslą pasiekti nesutrikdant energijos tiekimo ir išsaugant konkurencingumą. Šiame kelių scenarijų analize grindžiamame dokumente apibūdinamas anglies dioksido neišskiriančios energetikos sistemos poveikis ir reikalinga politikos sistema. Energetikos veiksmų planas turėtų suteikti valstybėms narėms galimybę priimti būtinus sprendimus dėl energijos šaltinių ir sukurti stabilią verslo aplinką privačioms investicijoms, ypač iki 2030 m.

Už energetiką atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris sakė: „Tik naujas energetikos modelis padės užtikrinti ilgalaikį mūsų sistemos saugumą, konkurencingumą ir tvarumą. Dabar turime Europos programą, kurioje numatytos būtinos politikos priemonės, kurių reikia imtis siekiant užtikrinti tinkamas investicijas.“

Analizė grindžiama pavyzdiniais scenarijais, kurie sukurti įvairiai derinant keturis pagrindinius išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo būdus (energijos vartojimo efektyvumas, atsinaujinantieji energijos ištekliai, branduolinė energija, anglies dioksido surinkimas ir saugojimas). Nė vienas šių scenarijų negalėtų būti iš tikrųjų įgyvendintas, tačiau visuose juose aiškiai numatyta artimiausiais metais diegti itin veiksmingas išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo technologijas, kurių teikiama nauda gerokai pranoktų investicijas į jas.

„Energetikos veiksmų plane iki 2050 m.“ išskiriami tam tikri veiksniai, kurių poveikis visais atvejais yra teigiamas, taip pat apibūdinami tam tikri pagrindiniai rezultatai.

  • Sumažinti energetikos sektoriuje išmetamo anglies dioksido kiekį įmanoma ir techniniu, ir ekonominiu atžvilgiu. Pagal visus išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo scenarijus galima pasiekti išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslą, o ilgainiui išlaidos gali būti mažesnės negu įgyvendinant dabartinę politiką.

  • Labai svarbu užtikrinti energijos vartojimo efektyvumą ir daugiau vartoti atsinaujinančiosios energijos. Nepriklausomai nuo konkretaus pasirinkto energijos šaltinių derinio, būtina užtikrinti didesnį energijos vartojimo efektyvumą ir kuo didesnę atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį, kad 2050 m. būtų pasiekti išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslai. Remiantis scenarijų prognozėmis, elektros energijai taip pat teks svarbesnis vaidmuo negu dabar. Be to, visuose scenarijuose, tik skirtingu mastu, numatyta naudoti dujas, naftą, akmens anglis ir branduolinę energiją – taip valstybėms narėms suteikiama galimybė lanksčiai formuoti savo energijos šaltinių derinį su sąlyga, kad pavyks greitai sukurti glaudžiai susietą vidaus rinką.

  • Ankstyvos investicijos kainuoja mažiau. Sprendimus dėl investicijų į infrastruktūrą, kurios reikės iki 2030 m., reikia priimti dabar, nes prieš 30–40 metų sukurtą infrastruktūrą reikia pakeisti. Jeigu veiksmų bus imamasi nedelsiant, bus galima išvengti didesnių išlaidų po dvidešimties metų, kai tą infrastruktūrą reikės atnaujinti. Bet kokiu atveju, norint užtikrinti ES energetikos raidą, būtina modernizuoti energetikos sektorių ir pradėti naudoti gerokai lankstesnę energijos gamybos, perdavimo ir saugojimo infrastruktūrą, kaip antai tarpvalstybines jungtis, pažangiuosius elektros energijos perdavimo tinklus ir šiuolaikines mažo anglies dioksido kiekio technologijas.

  • Būtina pažaboti kainų augimą. Investicijos dabar nulems mažiausias kainas ateityje. Elektros energijos kainos neišvengiamai kils iki 2030 m., tačiau vėlesniais metais dėl mažesnių tiekimo sąnaudų, taupymo politikos ir geresnių technologijų gali nukristi. Išlaidas nusvers didelės tvarios investicijos į Europos ekonomiką, dėl tokių investicijų sukurtos darbo vietos ir mažesnė priklausomybė nuo importo. Pagal visus scenarijus išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimas susijęs su panašiomis bendromis išlaidomis arba panašiu poveikiu tiekimo saugumui.

  • Būtina užtikrinti masto ekonomiją. Ėmusis veiksmų Europos mastu išlaidos bus mažesnės, o tiekimas saugesnis, palyginti su lygiagrečiai taikomomis nacionalinėmis sistemomis. Tokie veiksmai apima ir bendros energijos rinkos kūrimą. Ši rinka turėtų būti baigta kurti iki 2014 m.

Pagrindiniai faktai

Veiksmų plano paskirtis – iki 2050 m. įgyvendinti išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo tikslus, kartu didinant Europos konkurencingumą ir tiekimo saugumą. Valstybės narės jau planuoja būsimą nacionalinę energetikos politiką, tačiau būtina drauge koordinuoti veiksmus siekiant bendresnių tikslų. Priėmus veiksmų planą artimiausiais metais numatoma imtis tolesnių politikos iniciatyvų konkrečiose energetikos politikos srityse, ir pirmiausia kitais metais numatoma teikti pasiūlymus dėl vidaus rinkos, atsinaujinančiosios energijos ir branduolinės saugos.

2011 m. kovo mėn. Europos Komisija paskelbė bendrą išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo veiksmų planą, aprėpiantį visus ekonomikos sektorius. Buvo nagrinėjami visi sektoriai – energijos gamybos, transporto, gyvenamųjų namų, pramonės ir žemės ūkio. Be to, Komisija rengė atskirų sektorių veiksmų planus, iš kurių paskutinis ir yra „Energetikos veiksmų planas iki 2050 m.“, skirtas visam energetikos sektoriui.

Papildoma informacija

Energetikos veiksmų planą iki 2050 m.:

http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm

Daugiau informacijos apie „Energetikos veiksmų planą iki 2050 m.“ rasite MEMO/11/914.

Asmenys ryšiams:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar