Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – lehdistötiedote

Vuoteen 2050 ulottuva energiaa koskeva etenemissuunnitelma: turvallinen, kilpailukykyinen ja vähähiilinen energia-ala on mahdollinen

Bryssel 15. joulukuuta 2011 – Jotta päästöjen leikkaamista yli 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä koskeva tavoite voidaan saavuttaa, Euroopan energiantuotannon on oltava lähes hiiletöntä. Vastaus siihen, miten tähän tavoitteeseen päästään vaarantamatta energiantoimituksia ja kilpailukykyä, löytyy vuoteen 2050 ulottuvasta energiaa koskevasta etenemissuunnitelmasta, jonka komissio esittelee tänään. Useampien skenaarioiden tarkastelun perusteella asiakirjassa kuvaillaan hiilettömän energiajärjestelmän vaikutuksia ja sen toteuttamisen edellyttämiä poliittisia puitteita. Tämän uskotaan auttavan jäsenvaltioita tarvittavien energiavalintojen tekemisessä ja vakaan liiketoimintailmapiirin luomisessa yksityisille investoinneille erityisesti vuoteen 2030 mennessä.

Energia-asioista vastaava komissaari Günther Oettinger totesi: "Ainoastaan uudenlainen energiamalli voi taata järjestelmämme turvallisuuden, kilpailukyvyn ja kestävyyden pitkällä aikavälillä. Nyt meillä on eurooppalaiset puitteet tarvittavien poliittisten toimenpiteiden toteuttamiseksi, jotta voidaan varmistaa oikeat investoinnit."

Tarkastelu perustuu kuvaaviin skenaarioihin, jotka on kehitetty yhdistelemällä eri tavoilla neljä tärkeintä keinoa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet, ydinvoima sekä hiilidioksidin talteenotto ja varastointi). Yksikään skenaarioista ei todennäköisesti toteudu käytännössä, mutta ne osoittavat kaikki, että tulevia vuosia varten on olemassa useampia edullisia vaihtoehtoja.

Etenemissuunnitelmassa yksilöidään useampia tekijöitä, joilla on kaikissa olosuhteissa positiivisia vaikutuksia, ja määritellään eräitä keskeisiä tuloksia:

  • Energiajärjestelmän hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista. Kaikkien skenaarioiden avulla voidaan saavuttaa päästöjen vähentämistä koskeva tavoite, ja ne voivat pitkällä aikavälillä olla kustannuksiltaan nykyistä energiapolitiikkaa edullisempia.

  • Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet ovat ratkaisevan tärkeitä. Valittavasta energiayhdistelmästä riippumatta suurempi energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden osuuden merkittävä lisääminen ovat vuoden 2050 hiilidioksidipäästöjä koskevien tavoitteiden saavuttamisen ehdoton edellytys. Skenaariot osoittavat myös, että sähkön merkitys kasvaa nykyisestä. Myös kaasu, öljy, kivihiili ja ydinvoima ovat eri suhteissa mukana kaikissa skenaarioissa ja tarjoavat jäsenvaltioille joustavia vaihtoehtoja energiayhdistelmien kehittämiseksi. Tämä edellyttää kuitenkin hyvin yhteen liitettyjen sisämarkkinoiden nopeaa toteutumista.

  • Varhaisessa vaiheessa tehdyt investoinnit maksavat vähemmän. Vuoteen 2030 ulottuvat infrastruktuuriin liittyvät investointipäätökset on tehtävä nyt, koska 30–40 vuotta sitten rakennettu infrastruktuuri on uusittava. Jos toimiin ryhdytään välittömästi, voidaan välttää kalliimmat muutokset 20 vuoden kuluttua. EU:n energiajärjestelmän kehittäminen vaatii joka tapauksessa uudenaikaistamista ja joustavampaa infrastruktuuria, johon kuuluvat rajatylittävät yhteenliitännät, "älykkäät" sähköverkot ja nykyaikainen vähähiilinen teknologia energian tuotannossa, siirtämisessä ja varastoinnissa.

  • Hintojen nousun hillitseminen. Nyt tehdyt investoinnit valmistelevat tietä edullisemmille hinnoille tulevaisuudessa. Sähkön hinnan odotetaan nousevan vuoteen 2030 asti, mutta sen jälkeen se saattaa laskea alhaisempien toimituskustannusten, säästöpolitiikan ja paremman teknologian ansiosta. Kustannukset voidaan kompensoida korkeatasoisilla kestävillä investoinneilla Euroopan talouselämään, niihin liittyvällä paikallisen työllisyyden kasvulla ja tuontiriippuvuuden vähenemisellä. Kaikilla skenaarioilla päästään hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen ilman suurempia eroja kokonaiskustannuksissa tai toimitusvarmuuteen liittyvissä kysymyksissä.

  • Mittakaavasäästöt ovat tarpeen. Eurooppalainen lähestymistapa johtaa kustannusten alenemiseen ja toimitusvarmuuden paranemiseen verrattuna tilanteeseen, jossa jäsenvaltioissa on käytössä rinnakkaisia järjestelmiä. Tämä lähestymistapa sisältää energian sisämarkkinat, joiden toivotaan toteutuvan vuoteen 2014 mennessä.

Taustaa

Etenemissuunnitelman tavoitteena on vähähiilistä taloutta koskevien tavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä parantamalla Euroopan kilpailukykyä ja lisäämällä toimitusvarmuutta. Jäsenvaltiot suunnittelevat jo nyt tulevaisuuden energiapolitiikkaansa, mutta niiden on yhdistettävä voimansa koordinoimalla ponnisteluja osana laajempia puitteita. Etenemissuunnitelman jälkeen tullaan seuraavina vuosina esittämään uusia poliittisia aloitteita energiapolitiikan eri osa-aloilla. Ensimmäisenä tullaan jo ensi vuonna esittämään ehdotuksia, jotka koskevat sisämarkkinoita, uusiutuvia energialähteitä ja ydinturvallisuutta.

Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa 2011 vuoteen 2050 ulottuvan hiilen poistamista koskevan etenemissuunnitelman, joka kattaa kaikki talouselämän alat. Siinä tarkasteltiin voimantuotantoa, liikennettä, kotitalouksia, teollisuutta ja maataloutta. Komissio on lisäksi laatinut alakohtaisia etenemissuunnitelmia, joista viimeisin on koko energia-alalle suunnattu vuoteen 2050 ulottuva energiaa koskeva etenemissuunnitelma.

Lisätietoja

Linkki etenemissuunnitelmaan:

http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm

Lisätietoja etenemissuunnitelmasta: ks MEMO/11/914.

Yhteyshenkilöt:

Marlene Holzner (+32-2) 296 01 96

Nicole Bockstaller (+32-2) 295 25 89


Side Bar