Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/153

Bryssel den 15 februari 2011

Europeiska kommissionen säger ja till begränsad ändring av fördraget

Europeiska kommissionen lämnade i dag sitt samtycke till en ändring av fördraget före 2013 så att en europeisk stabilitetsmekanism kan inrättas som bevarar stabiliteten inom euroområdet. Enligt kommissionen berörs EU:s befogenheter inte alls av den föreslagna ändringen av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Eftersom den föreslagna ändringen gäller unionens politik och inre åtgärder anser kommissionen att villkoren är uppfyllda för att utnyttja det förenklade fördragsändringsförfarandet.

José Manuel Barroso, EU-kommissionens ordförande, har följande budskap: "Beslutet är avgörande för att bevisa vår beslutsamhet att försvara vår gemensamma valuta och garantera finansiell stabilitet inför de ekonomiska obalanser som vi sett prov på i en del av våra medlemsländer – obalanser som vi måste komma åt. Mekanismen utgör i det sammanhanget ett mycket viktigt komplement till fördraget".

Europeiska rådet föreslår en ändring av artikel 136 i EUF-fördraget genom att en ny punkt 3 införs:

"3. De medlemsstater som har euron som valuta får inrätta en stabilitetsmekanism som ska aktiveras om det är oundgängligt för att trygga hela euroområdets stabilitet. Beviljande av erforderligt finansiellt stöd enligt mekanismen kommer att vara föremål för strikta villkor.”

Kommissionens yttrande klargör att den föreslagna ändringen av fördraget inte utökar unionens befogenheter. Fördragsändringen bör även ses i sammanhang av kommissionens lagstiftnings­förslag om att förstärka den ekonomiska styrningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsländer inom euroområdet. Kommissionen kommer att agera intimt tillsammans med euroområdets finansministrar för att i detalj utarbeta den europeiska stabilitetsmekanismen.

Bakgrund:

Den 16 december 2010 föreslog den belgiska regeringen att Europeiska rådet ska fatta beslut om en ändring av artikel 136 i EUF-fördraget angående en permanent stabilitetsmekanism för de medlemsländer som har euron som valuta.

Den 20 december 2010 rådfrågade Europeiska rådet kommissionen om förslaget, i enlighet med artikel 48.6 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

Mot bakgrund av att medlemsländerna snarast måste inleda sina godkännande­förfaranden så att stabilitetsmekanismen ska kunna införas innan den nuvarande tillfälliga mekanismen löper ut, har Europeiska rådet bett kommissionen om ett yttrande senast i mars 2011 så att Europeiska rådet kan anta beslutet vid sitt möte den 24-25 mars 2011.

Det yttrande kommissionen har antagit i dag är ett svar på denna begäran.

Kommissionens rapport finns i KOMM(2011)70

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/02/20110215_speeches_2_en.htm 


Side Bar