Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/153

V Bruseli 15. februára 2011

Európska komisia súhlasí s menšími zmenami zmluvy

Európska komisia sa dnes dohodla, že zmluva by sa mala do roku 2013 zmeniť a doplniť tak, aby umožňovala vytvorenie európskeho mechanizmu pre stabilitu na zachovanie stability v eurozóne. Komisia verí, že navrhovaná zmena a doplnenie článku 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie nebude mať za následok žiadnu zmenu právomocí Európskej únie. Keďže navrhovaná úprava sa dotýka politík a vnútorných opatrení Únie, Komisia sa domnieva, že sú splnené podmienky pre použitie zjednodušeného postupu na zmenu a doplnenie zmluvy.

Predseda Komisie Barroso uviedol: „Toto rozhodnutie má kľúčový význam z hľadiska toho, aby sme ukázali rozhodnosť, pokiaľ ide o ochranu našej spoločnej meny a zabezpečenie finančnej stability vzhľadom na prípady ekonomickej nerovnováhy, ktoré sme videli v niektorých členských štátoch – ide o stavy nerovnováhy, ktoré potrebujeme napraviť. Tento mechanizmus je základným predpokladom pre dokončenie rámca zmluvy“.

Európska rada navrhuje zmeniť a doplniť článok 136 ZFEÚ vložením nového odseku 3 v tomto znení:

„3. Členské štáty, ktorých menou je euro, môžu vytvoriť mechanizmus pre stabilitu, ktorý sa má v nevyhnutných prípadoch aktivovať na zabezpečenie stability eurozóny ako celku. Poskytnutie akejkoľvek požadovanej finančnej pomoci v rámci mechanizmu bude podliehať prísnej podmienenosti.“

Názor Komisie jasne naznačuje, že navrhovaná zmena zmluvy neposilňuje ani neoslabuje právomoci Únie. Zmenu zmluvy treba vnímať aj v kontexte legislatívnych návrhov Komisie na posilnenie správy ekonomických záležitostí a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi v rámci eurozóny. Komisia bude na detailnejšom rozpracovaní európskemu mechanizmu pre stabilitu aktívne spolupracovať s ministrami financií štátov eurozóny.

Súvislosti:

Belgická vláda predložila 16. decembra 2010 Európskej rade návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 ZFEÚ v súvislosti so stálym mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro.

V súlade s článkom 48 ods. 6 druhý pododsek konzultovala Európska rada 20. decembra 2010 tento návrh s Európskou komisiou.

Vzhľadom na potrebu uskutočniť vnútroštátne schvaľovacie postupy čo najskôr, aby bol mechanizmus pre stabilitu zavedený ešte skôr, ako sa skončí trvanie súčasného dočasného mechanizmu, Európska rada žiadala Komisiu, aby svoje stanovisko poskytla do marca 2011, čo by Európskej rade umožnilo prijať rozhodnutie na jej zasadnutí v dňoch 24. – 25. marca 2011.

Ako odpoveď na túto žiadosť, prijala Komisia dnes svoje stanovisko.

Kópia stanoviska Komisie –dokument: COMM(2011)70

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/02/20110215_speeches_2_en.htm 


Side Bar