Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/153

Bruksela, dnia 15 lutego 2011 r.

Komisja Europejska zgadza się na niewielkie zmiany w traktacie

Komisja Europejska wyraziła dzisiaj zgodę na wprowadzenie przed 2013 r. zmian do traktatu umożliwiających ustanowienie europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego, który pozwoli zachować stabilność strefy euro. Komisja uważa, że zaproponowane zmiany do art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w żaden sposób nie zmienią uprawnień Unii Europejskiej. Ponadto sądzi ona, że zmiany te mogą zostać przyjęte w ramach uproszczonej procedury zmiany traktatu, ponieważ dotyczą one polityki i wewnętrznych działań Unii.

Przewodniczący José Manuel Barroso oświadczył: „Decyzja ta ma dla nas fundamentalne znaczenie. Dowodzi, jak bardzo zależy nam na obronie wspólnej waluty i zagwarantowaniu stabilności finansowej w obliczu nierównowagi ekonomicznej, której doświadczyły niektóre państwa członkowskie i której trzeba zaradzić. Ten mechanizm to niezbędne uzupełnienie ram traktatowych”.

Propozycja Rady Europejskiej dotyczy wprowadzenia do art. 136 TFUE nowego ust. 3:

„3. Państwa członkowskie, których walutą jest euro, mogą ustanowić mechanizm stabilizacyjny podlegający uruchomieniu w sytuacji, gdy jest to konieczne do zagwarantowania stabilności całej strefy euro. Udzielenie wymaganej pomocy finansowej w ramach mechanizmu uzależnione będzie od spełnienia rygorystycznych warunków”.

Z opinii Komisji jasno wynika, że zaproponowane zmiany do traktatu ani nie zwiększają ani nie zmniejszają kompetencji Unii. Zmiany w traktacie powinny być postrzegane w kontekście wniosków ustawodawczych Komisji służących wzmocnieniu zarządzania gospodarczego i nadzoru budżetowego państw członkowskich w ramach strefy euro. Komisja będzie aktywnie współdziałała z ministrami finansów strefy euro w celu dalszego dopracowania szczegółów dotyczących działania europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego.

Kontekst

W dniu 16 grudnia 2010 r. rząd Belgii przedłożył Radzie Europejskiej wniosek dotyczący decyzji Rady Europejskiej zmieniającej art. 136 TFUE w odniesieniu do stałego mechanizmu stabilizacyjnego dla państw członkowskich, których walutą obiegową jest euro.

Dnia 20 grudnia 2010 r. Rada Europejska przeprowadziła konsultacje z Komisją Europejską w sprawie tego wniosku, zgodnie z art. 48 ust. 6 akapit drugi TUE.

Ponieważ krajowe procedury zatwierdzenia powinny zacząć się jak najszybciej, aby umożliwić utworzenie mechanizmu stabilizacyjnego przed zakończeniem obowiązywania obecnego mechanizmu tymczasowego, Rada Europejska zwróciła się do Komisji o udzielenie opinii do marca 2011 r., tak aby Rada Europejska mogła przyjąć decyzję na swoim posiedzeniu w dniach 24-25 marca 2011 r.

Przyjęta dzisiaj opinia Komisji stanowi odpowiedź na tę prośbę.

Kopię opinii Komisji można znaleźć pod numerem: COMM(2011)70

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/02/20110215_speeches_2_en.htm 


Side Bar