Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/153

Briselē, 2011. gada 15. februārī

Eiropas Komisija piekrīt ierobežotām Līguma izmaiņām

Eiropas Komisija šodien piekrita, ka līdz 2013. gadam jāgroza Līgums, lai varētu izveidot Eiropas stabilizācijas mehānismu nolūkā saglabāt eiro zonas stabilitāti. Komisija uzskata, ka ierosinātais grozījums Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 136. pantā nekādā veidā nemainīs Savienības kompetenci. Komisija uzskata, ka, tā kā ierosinātais grozījums ietekmē Savienības politikas virzienus un iekšējās darbības, ir izpildīti nosacījumi, lai to veiktu, izmantojot vienkāršoto procedūru Līguma grozījuma veikšanai.

Komisijas priekšsēdētājs Barrozu teica: „Šis lēmums ir ļoti svarīgs, lai pierādītu mūsu apņemšanos aizstāvēt mūsu kopīgo valūtu un finansiālo stabilitāti, sastopoties ar ekonomikas nelīdzsvarotību, kas jau ir pieredzēta dažās dalībvalstīs - nelīdzsvarotību, kura mums jānovērš. Šis mehānisms ir būtisks, lai papildinātu Līguma satvaru.”

Eiropadome ierosina grozīt LESD 136. pantu, ieviešot jaunu 3. punktu:

"3. Dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro, var izveidot stabilizācijas mehānismu, ko izmantos, ja tas būs obligāti vajadzīgs, lai nodrošinātu visas euro zonas stabilitāti. Jebkādas nepieciešamās finansiālās palīdzības piešķiršanai saskaņā ar šo mehānismu piemēros stingrus nosacījumus.”

Komisijas atzinumā precizēts, ka ierosinātais Līguma grozījums nepalielina un nesamazina Savienības kompetenci. Līguma grozījums jāskata arī kopsakarā ar Komisijas tiesību aktu priekšlikumiem, kas paredzēti, lai stiprinātu eiro zonas dalībvalstu ekonomikas pārvaldību un budžeta uzraudzību. Eiropas stabilizācijas mehānisma konkrētajā izstrādē Komisija aktīvi sadarbosies ar eiro zonas finanšu ministriem.

Vispārīga informācija

Beļģijas valdība 2010. gada 16. decembrī iesniedza Eiropadomei priekšlikumu Eiropadomes lēmumam, ar ko groza LESD 136. pantu attiecībā uz pastāvīgu stabilizācijas mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir eiro.

Eiropadome 2010. gada 20. decembrī apspriedās ar Eiropas Komisiju par minēto priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 48. panta 6. punkta otro daļu.

Ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas ātrāk sākt apstiprinājuma procedūras valstīs, lai ieviestu stabilizācijas mehānismu pirms pašreizējā pagaidu mehānisma termiņa beigām, Eiropadome aicināja Komisiju sniegt atzinumu līdz 2011. gada martam, lai Eiropadome varētu pieņemt lēmumu 2011. gada 24. un 25. marta sanāksmē.

Šodien pieņemtais Komisijas atzinums ir atbilde uz šo aicinājumu.

Komisijas atzinums: COMM(2011)70

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/02/20110215_speeches_2_en.htm 


Side Bar