Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/153

Briuselis, 2011 m. vasario 15 d.

Europos Komisija pritaria nedideliam Sutarties pakeitimui

Šiandien Europos Komisija pritarė, kad iki 2013 m. Sutartis būtų iš dalies pakeista. Šis pakeitimas leis sukurti Europos stabilumo mechanizmą euro zonos stabilumui apsaugoti. Komisija mano, kad dėl siūlomo Sutarties dėl Sąjungos veikimo 136 straipsnio pakeitimo Europos Sąjungos kompetencija nei kiek nepakis. Komisijos nuomone, šiuo atveju nėra kliūčių pritaikyti supaprastintą Sutarties keitimo procedūrą, nes siūlomas pakeitimas susijęs su Sąjungos politikos kryptimis ir vidaus veiksmais.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Šis sprendimas ypač svarbus, nes parodo mūsų pasiryžimą apginti bendrą valiutą ir užtikrinti finansinį stabilumą kai kurioms valstybėms narėms susidūrus su ekonomikos disbalansu – jį turime panaikinti. Šis mechanizmas būtinas, kad Sutartyje nustatyta sistema būtų išbaigta.“

Europos Vadovų Taryba siūlo iš dalies pakeisti SESV 136 straipsnį, jį papildant nauja trečia dalimi:

3. Valstybės narės, kurių valiuta yra euro, gali nustatyti stabilumo mechanizmą, kuris bus naudojamas kilus būtinybei visos euro zonos stabilumui apsaugoti. Bet kokios reikiamos finansinės paramos pagal šį mechanizmą teikimui bus taikomos griežtos sąlygos.“

Savo nuomonėje Komisija aiškiai išdėstė, kad siūlomas Sutarties pakeitimas nepadidina ir nesumažina Sąjungos kompetencijos. Taigi šį nedidelį Sutarties pakeitimą galima laikyti vienu Komisijos teisėkūros pasiūlymų, kuriais siekiama sustiprinti euro zonos valstybių narių ekonomikos valdymą ir biudžeto priežiūrą. Komisija ir euro zonos finansų ministrai aktyviai dirbs aiškiau apibrėždami Europos stabilumo mechanizmą.

Pagrindiniai faktai

2010 m. gruodžio 16 d. Belgijos Vyriausybė pateikė Europos Vadovų Tarybai pasiūlymą iš dalies pakeisti SESV 136 straipsnį, kad būtų galima sukurti nuolatinį stabilumo mechanizmą, taikytiną valstybėse narėse, kurių valiuta yra euras.

2010 m. gruodžio 20 d. Europos Vadovų Taryba pagal ES sutarties 48 straipsnio 6 dalies antrą pastraipą dėl šio pasiūlymo konsultavosi su Europos Komisija.

Reikia kuo greičiau pradėti nacionalines tvirtinimo procedūras, kad stabilumo mechanizmas būtų sukurtas dar nepasibaigus dabartinio laikinojo mechanizmo taikymo laikotarpiui, todėl Europos Vadovų Taryba prašė Komisijos pateikti savo nuomonę iki 2011 m. kovo mėn., kad Europos Vadovų Taryba galėtų priimti sprendimą 2011 m. kovo 24–25 d. susitikime.

Komisija atsižvelgė į šį prašymą – nuomonė priimta šiandien.

Komisijos nuomonės kopiją galima rasti COMM(2011)70.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/02/20110215_speeches_2_en.htm 


Side Bar