Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/153

Brüssel, 15. veebruar 2011

Euroopa Komisjon kiidab heaks aluslepingu muutmise piiratud määral

Euroopa Komisjon kinnitas täna, et aluslepingut tuleks enne aastat 2013 muuta, et oleks võimalik luua Euroopa stabiilsusmehhanism, millega tagada euroala stabiilsus. Komisjon usub, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 136 kavandatav muutmine ei mõjutaks mingil määral Euroopa Liidu pädevust. Samuti usub komisjon, et kuna kavandatav muudatus mõjutab liidu sisepoliitikat ja –meetmeid, on võimalik teha muudatused lihtsustatud menetlust kasutades, sest tingimused selleks on täidetud.

„Otsus annab tunnistust sellest, et me kavatseme kindlalt kaitsta ühisraha ja tagada finantsstabiilsuse hoolimata mõnes riigis ilmnenud majanduslikust tasakaalustamatusest, mis tuleb kõrvaldada. Stabiilsusmehhanism on oluline täiendus aluslepingu raamistikule,” ütles Euroopa Komisjoni president Barroso.

Euroopa Ülemkogu on teinud ettepaneku muuta Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 136, lisades sellesse lõike 3:

3. Liikmesriigid, mille rahaühik on euro, võivad luua stabiilsusmehhanismi, mis võetakse kasutusele, kui see on kogu euroala stabiilsuse tagamiseks hädavajalik. Mehhanismi alusel mis tahes vajaliku finantsabi andmine toimub rangetel tingimustel.”

Komisjoni arvamus näitab selgelt, et aluslepingu kavandatav muutmine ei suurenda ega vähenda Euroopa Liidu pädevust. Aluslepingu muutmisega seoses tuleks ka arvesse võtta komisjoni seadusandlikke ettepanekuid tugevdada euroala liikmesriikide majanduse juhtimist ja fiskaaljärelevalvet. Komisjon kavatseb teha aktiivset koostööd euroala rahandusministritega, et töötada välja Euroopa stabiilsusmehhanismi üksikasjad.

Taustteave:

Belgia valitsus esitas 16. detsembril 2010 Euroopa Ülemkogule ettepaneku Euroopa Ülemkogu otsuse kohta, millega muudetakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 136 seoses alalise stabiilsusmehhanismi kehtestamisega liikmesriikidele, mille rahaühik on euro.

20. detsembril 2010 konsulteeris Euroopa Ülemkogu ettepaneku küsimuses Euroopa Komisjoniga vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõike 6 teisele lõigule.

Võttes arvesse asjaolu, et siseriiklikke heakskiitmisemenetlusi tuleb alustada võimalikult kiiresti, et stabiilsusmehhanismi oleks võimalik hakata kasutama enne praeguse ajutise mehhanismi kehtivuse kaotamist, palus Euroopa Ülemkogu komisjonil esitada oma arvamuse 2011. aasta märtsiks, et Euroopa Ülemkogu saaks oma otsuse teha 24.–25. märtsi 2011. aasta kohtumisel.

Täna vastuvõetud komisjoni arvamus on selle palvega kooskõlas.

Komisjoni arvamus on esitatud järgmises dokumendis: COMM(2011)70

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/02/20110215_speeches_2_en.htm 


Side Bar