Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/153

Bruxelles, den 15. februar 2011

Europa-Kommissionen godkender begrænset traktatændring

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget, at traktaten bør ændres inden 2013, således at der kan indføres en europæisk stabilitetsmekanisme, som kan opretholde stabiliteten i eurozonen. Kommissionen mener ikke, at den foreslåede ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) vil ændre Den Europæiske Unions beføjelser på nogen måde. Da den foreslåede ændring berører EU's politikker og interne foranstaltninger, vurderer Kommissionen, at betingelserne er opfyldt for, at den kan gennemføres ved hjælp af den forenklede traktatændringsprocedure.

Kommissionens formand, José Manuel Barroso, udtalte: "Denne beslutning er vigtig, idet den viser vores vilje til at forsvare vores fælles mønt og sikre finansiel stabilitet som reaktion på nogle af de økonomiske ubalancer, som vi har set i nogle medlemsstater - ubalancer, som vi bliver nødt til at rette op på. Denne mekanisme er vigtig for at fuldstændiggøre traktatrammerne."

Det Europæiske Råd foreslår at ændre artikel 136 i TEUF ved at indføre et nyt stk. 3:

"3. De medlemsstater, der har euroen som valuta, kan etablere en stabilitetsmekanisme, der skal aktiveres, hvis det er nødvendigt for at sikre stabiliteten i euroområdet som helhed. Ydelsen af enhver påkrævet finansiel støtte inden for rammerne af mekanismen vil være underlagt streng konditionalitet."

Ifølge Kommissionens udtalelse vil den foreslåede traktatændring hverken øge eller udvande EU's beføjelser. Traktatændringen bør også ses i sammenhæng med Kommissionens lovgivningsforslag til styrkelse af den økonomiske styring og overvågningen af eurozonemedlemsstaternes budgetter. Kommissionen vil samarbejde aktivt med eurozonens finansministre med henblik på nærmere fastlæggelse af den europæiske stabilitetsmekanisme.

Baggrund:

Den 16. december 2010 fremlagde den belgiske regering for Det Europæiske Råd et forslag til Det Europæiske Råds afgørelse om ændring af artikel 136 i TEUF med hensyn til en permanent stabilitetsmekanisme for medlemsstater, der har euroen som valuta.

Det Europæiske Råd hørte den 20. december 2010 Europa-Kommissionen om dette forslag i henhold til andet afsnit i artikel 48, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Union.

På grund af behovet for, at de nationale godkendelsesprocedurer sættes i gang hurtigst muligt, således at stabilitetsmekanismen kan være på plads, inden udløbet af den nuværende midlertidige mekanisme, anmoder Det Europæiske Råd Kommissionen om at afgive udtalelse senest i marts 2011, således at Det Europæiske Råd kan vedtage sin afgørelse på sit møde 24.-25. marts 2011.

Den udtalelse, Kommissionen vedtog i dag, imødekommer denne anmodning.

Kommissionens udtalelse findes i COMM(2011) 70

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/02/20110215_speeches_2_en.htm 


Side Bar