Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/153

Брюксел, 15 февруари 2011 г.

Европейската комисия е съгласна с ограничено изменение на Договора

Европейската комисия се съгласи днес, че Договорът трябва да бъде изменен преди 2013 г., за да позволи създаването на Европейски механизъм за стабилност, чрез който да се запази стабилността на еврозоната. Комисията смята, че предложеното изменение на член 136 от Договора за функционирането на Съюза няма по никакъв начин да промени компетентностите на Европейския съюз. Комисията счита, че понеже предложеното изменение засяга политиките и вътрешните дейности на Съюза, съществуват условия за приемане на предложението чрез опростената процедура за изменение на Договора.

Председателят на Комисията Барозу заяви: „Това решение е от основно значение, за да докажем, че сме решени да защитаваме общата си валута и да гарантираме финансова стабилност, когато сме изправени пред икономически дисбаланси в някои държави-членки — дисбаланси, които трябва да отстраним. Този механизъм е много важен, за да се доизгради рамката на Договора.“

Европейският съвет предлага да се измени член 136 от ДФЕС, като се въведе нов параграф 3:

3. Държавите-членки, чиято парична единица е еврото, могат да установят механизъм за стабилност, който да се задейства, ако е абсолютно необходимо да се гарантира стабилността на еврозоната като цяло. Предоставянето на необходимата финансова помощ в рамките на механизма ще бъде строго обвързано с условия.“

В становището на Комисията ясно се посочва, че предложеното изменение на Договора нито засилва, нито отслабва компетентностите на Съюза. Изменението на Договора трябва да се разглежда и в контекста на законодателните предложения на Комисията за засилване на икономическото управление и наблюдението на бюджета на държавите-членки в рамките на еврозоната. Комисията ще работи активно с финансовите министри от еврозоната, за да изготви подробностите по създаването на Европейския механизъм за стабилност.

Контекст:

На 16 декември 2010 г. правителството на Белгия представи на Европейския съвет предложение за решение за изменение на член 136 от ДФЕС с оглед въвеждането на постоянен механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото.

На 20 декември 2010 г. Европейският съвет се консултира с Европейската комисия по това предложение в съответствие с член 48, параграф 6, втора алинея от ДЕС.

Предвид необходимостта националните процедури за одобрение да започнат възможно най-скоро, за да може механизмът за стабилност да бъде въведен преди изтичането на действието на сегашния временен механизъм, Европейският съвет призовава Комисията да даде становището си до март 2011 г., така че Европейският съвет да може да приеме решението си на своето заседание на 24—25 март 2011 г.

Приетото днес становище на Комисията е отговорът на този призив.

Копие от становището на Комисията може да бъде намерено тук: COMM(2011)70

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/02/20110215_speeches_2_en.htm 


Side Bar