Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Europeiska kommissionen fokuserar på vänortssamarbete och diskussioner om Europas historia och civilsamhället

Bryssel den 14 december 2011 – Idag antog Europeiska kommissionen ett förslag om programmet ”Ett Europa för medborgarna” som ska öka allmänhetens medvetenhet om och förståelse för Europeiska unionen. Programmet är planerat till perioden 2014–2020 och har en budget på 229 miljoner euro. Syftet är att stötta aktiviteter som kan öka allmänhetens medvetenhet och syn på EU och EU:s värderingar och historia, med aktiviteter som vänortsverksamhet och fokus på Europas historia. Tack vare programmets debatter och diskussioner om EU-relaterade frågor kan alla engagera sig mer i frågor som rör samhälle och demokrati.

– Den finansiella krisen har gjort Europafrågorna viktigare än någonsin, sett till gemene mans vardag och den offentliga debatten. Därför är det viktigt att stötta projekt som gör att människor och aktörer i det civila samhället kan engagera sig i EU-frågor, säger Viviane Reding, kommissionär för ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap.”Ett Europa för medborgarna” har en begränsad budget men kan hjälpa tusentals små projekt, särskilt på lokal och regional nivå, i organisationer som arbetar med gränsöverskridande verksamhet och dialog i det civila samhället. Det nya programmet ska stimulera den allmänna debatten om EU, men också konkreta projekt som arrangeras där människorna finns, som till exempel vänortsverksamhet.

”Ett Europa för medborgarna” som pågår under perioden 2007–2013 har redan skapat en rättslig ram för att stötta olika verksamheter och organisationer som arbetar med att stärka den europeiska tillhörigheten. För att hjälpa invånarna att bli medvetna om de olika aspekterna av det europeiska medborgarskapet kommer programmet ”Ett Europa för medborgarna” att stötta tankesmedjor, medborgargrupper och andra organisationer i det civila samhället. Det kommer dessutom att skapa en ökad förståelse för EU, dess historia och värderingar, samt sprida kunskap om hur EU:s politik påverkar vardagen. I delen som handlar om att tänka tillbaka på Europas historia bjuds människor in att reflektera över den europeiska integrationens historia, dess identitet och mål.

Det nya programmet kompletterar kommissionens rapport om EU-medborgarskapet från 2010 (se IP/10/1390) och förslaget att utnämna 2013 till ”Europeiska medborgaråret” (IP/11/959).

Bakgrund

I juni 2011 antog kommissionen den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (se presspaketet). Kommissionen kompletterar just nu med nya särskilda program för nästa budgetperiod.

Det nuvarande programmet ”Ett Europa för medborgarna” (2007–2013) upphör den 31 december 2013. Programmet ger allmänheten möjlighet att påverka arbetet med att ena Europa, utveckla en europeisk identitet, skapa en känsla av delaktighet i EU samt öka toleransen och den ömsesidiga förståelsen. Med en begränsad budget på 215 miljoner euro har kommissionen kunnat stötta mer än 9 000 projekt varje år genom bidrag till projekt och stöd till olika verksamheter. Varje år når programmet över en miljon invånare i Europa genom tusentals projekt som inleds på lokal, regional och europeisk nivå.

Tack vare programmet ”Ett Europa för medborgarna” kan organisationer i det civila samhället utveckla sin kapacitet och aktivera resurser lokalt för att diskutera frågor som påverkar invånarnas vardag, till exempel ekonomi, sysselsättning och miljö – i ett europeiskt sammanhang. De kan också skapa gränsöverskridande samarbeten som leder till utbyte av erfarenheter och ett ökat samarbete med EU-institutionerna.

Vänortsverksamhet är ett bra exempel på hur människor kan lära av varandra, respektera varandra och tillsammans utveckla lokala projekt.

Mer information

Webbplats för Viviane Reding, kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Matthew Newman +32 2 296 24 06

Mina Andreeva +32 2 299 13 82


Side Bar