Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska komisia stavia do stredobodu programu „Európa pre občanov“ budovanie partnerstiev medzi mestami, históriu Európy a diskusiu v rámci občianskej spoločnosti o Európe

Brusel 14. decembra 2011 – Európska komisia dnes prijala návrh pre nový program „Európa pre občanov“, ktorý je zameraný na zvýšenie informovanosti a porozumenia Európskej únie občanmi. Tento program, ktorý bude fungovať v rokoch 2014 – 2020 a má rozpočet 229 miliónov EUR, podporí činnosti na zvýšenie informovanosti o EÚ a jej porozumenia zo strany občanov, pokiaľ ide o jej hodnoty a históriu, a to prostredníctvom odkazu na európske historické udalosti a budovania partnerstiev medzi mestami. Pomôže ľuďom vo väčšej miere sa zapájať do občianskych a demokratických činností prostredníctvom debát a diskusií o otázkach súvisiacich s EÚ.

„Kvôli finančnej kríze je Európa pre každodenný život občanov a pre verejnú diskusiu významnejšia ako kedykoľvek predtým. O to dôležitejšie je preto podporovať projekty, ktoré umožňujú občanom a občianskej spoločnosti celkovo, aby sa zapojili do záležitostí týkajúcich sa EÚ,“ uviedla komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingová. „Program Európa pre občanov má iba malý rozpočet, ale môže pomôcť tisícom drobných projektov predovšetkým na miestnej alebo regionálnej úrovni, ktoré sú veľmi významné pre organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sú zapojené do nadnárodných projektov a cezhraničného dialógu. Nový program by mal podnietiť diskusiu v rámci občianskej spoločnosti o EÚ, ako aj o konkrétnych projektoch, ku ktorým majú občania blízko, napr. budovanie partnerstiev medzi mestami.“

Súčasný program Európa pre občanov 2007 – 2013 už poskytuje právny rámec na podporu širokej škály činností a organizácií presadzujúcich európske občianstvo. Nový program „Európa pre občanov“, aby objasnil občanom rôzne aspekty európskeho občianstva, podporí odborné obce (tzv. think tanks), občianske združenia a iné organizácie občianskej spoločnosti. Okrem toho bude presadzovať lepšie chápanie EÚ, jej histórie a hodnôt a rozsiahlejšie vedomosti o vplyve politík EÚ na každodenné životy občanov. V časti programu, ktorá je zameraná na históriu, sa občania zapoja do úvah nad históriou európskej integrácie, nad jej identitou a cieľmi.

Tento nový program doplní správu Komisie o občianstve za rok 2010 (pozri IP/10/1390) a jej návrh označiť rok 2013 za „Európsky rok občanov“ (IP/11/959).

Kontext

V júni 2011 prijala Komisia viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (pozri informácie pre tlač). Komisia v súčasnosti tento rámec doplní novými konkrétnymi programami na ďalšie finančné obdobie.

Súčasný program „Európa pre občanov“ (2007 – 2013) sa skončí 31. decembra 2013. Poskytuje občanom šancu zúčastňovať sa na vytváraní jednotnejšej Európy, európskej identity, na posilňovaní zmyslu spoluzodpovednosti za EÚ a na zvyšovaní tolerancie a vzájomného porozumenia. K dnešnému dňu podporil tento program zo svojho skromného rozpočtu vo výške 215 miliónov EUR viac ako 9 000 projektov za rok prostredníctvom projektových grantov a operačnej podpory. Prostredníctvom tisícov projektov na miestnej, regionálnej a európskej úrovni sa tak dotýka viac ako 1 milióna európskych občanov ročne.

Vďaka programu „Európa pre občanov“ môžu organizácie občianskej spoločnosti vybudovať kapacity a na miestnej úrovni mobilizovať občanov k diskusiám o otázkach, ktoré majú v európskom kontexte vplyv na ich každodenný život, napr. hospodárstvo, pracovné miesta alebo životné prostredie. Môžu sa zapojiť do nadnárodných partnerstiev, ktoré vedú k výmene osvedčených postupov a zvýšenej spolupráci s európskymi inštitúciami.

Partnerstvá medzi mestami sú dobrým príkladom, ako sa občania od seba navzájom učia, rešpektujú sa a spoločne pracujú na miestnych projektoch.

Ďalšie informácie

Webová stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar