Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Nowy program Komisji Europejskiej „Europa dla obywateli”: w centrum uwagi partnerstwo miast, historia Europy i debata społeczeństwa obywatelskiego na temat Europy

Bruksela, dnia 14 grudnia 2011 r. ‑ Komisja Europejska przyjęła dzisiaj nowy wniosek dotyczący programu „Europa dla obywateli”, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy obywateli na temat Unii Europejskiej i zrozumienia związanych z nią zagadnień. Wspomniany program, którego okres trwania obejmuje lata 2014‑2020 i dla którego przewidziano budżet w wysokości 229 mln EUR, będzie polegał na wspieraniu działań na rzecz pogłębiania świadomości i wiedzy obywateli na temat Unii, jej wartości i historii, na przykład poprzez pielęgnowanie pamięci o przeszłości Europy oraz partnerstwa zawierane między miastami. Poprzez debaty i dyskusje program będzie większe zaangażowanie ludzi w działalność obywatelską i demokratyczną.

„Kryzys finansowy sprawił, że znaczenie Europy w życiu codziennym obywateli i w debacie publicznej stało się większe niż kiedykolwiek dotąd. Dlatego obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek jest wspieranie projektów, które pozwolą obywatelom i społeczeństwu obywatelskiemu jako całości zaangażować się w sprawy UE”, stwierdziła Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „Budżet, jakim dysponuje program jest wprawdzie niewielki, za jego pośrednictwem można będzie jednak zapewnić wsparcie dla tysiąca małych lokalnych i regionalnych projektów bardzo istotnych dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanych w międzynarodowe projekty i dialog transgraniczny. Ten nowy program powinien być bodźcem do debaty społeczeństwa obywatelskiego na temat UE oraz do konkretnych, bliskich obywatelom projektów takich jak partnerstwo miast.

Aktualny program „Europa dla obywateli” na lata 2007‑2013 posiada już ramy prawne umożliwiające wspieranie szerokiego spektrum działań i organizacji promujących obywatelstwo europejskie. Aby przybliżyć ludziom różne aspekty obywatelstwa europejskiego, nowy program będzie wspierał ośrodki analityczne, grupy obywatelskie i inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Będzie on także propagował lepsze zrozumienie UE, jej historii i wartości oraz wiedzę na temat oddziaływania polityki UE w życiu codziennym. Poprzez historyczny element programu wspierana będzie debata nad historią integracji europejskiej, jej tożsamością i celami.

Nowy program uzupełni sprawozdanie Komisji w sprawie obywatelstwa europejskiego z 2010 r. (zob. IP/10/1390) i jej propozycję ogłoszenia roku 2013 Europejskim Rokiem Obywateli (IP/11/959).

Przebieg procedury

W czerwcu 2011 r. Komisja przyjęła wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (zob. materiały prasowe). Komisja uzupełnia obecnie te ramy nowymi programami szczegółowymi na nowy okres finansowy.

Czas trwania aktualnego programu „Europa dla obywateli” (2007‑2013) dobiega końca w dniu 31 grudnia 2013 r. Daje on obywatelom możliwość uczestniczenia w budowaniu bardziej zjednoczonej Europy, tworzeniu tożsamości europejskiej i poczucia wspólnej odpowiedzialności za Unię Europejską oraz zwiększenia tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Aktualnie, przy skromnym budżecie programu wynoszącym 215 mln EUR, za pośrednictwem dotacji na projekt i wsparcia operacyjnego udzielono wsparcia na rzecz ponad 9 000 projektów rocznie. Poprzez tysiące projektów prowadzonych na poziomie lokalnym, regionalnym I europejskim, obejmuje on swoim działaniem ponad 1 milion europejskich obywateli.

Dzięki temu programowi organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą rozwijać swoje zasoby i mobilizować obywateli do lokalnego debatowania nad kwestiami, które mają wpływ na ich codzienne życie, takimi jak gospodarka, zatrudnienie czy środowisko w kontekście europejskim. Mogą się one także angażować w partnerstwa międzynarodowe na rzecz wymiany najlepszych praktyk i zacieśniania współpracy z instytucjami europejskimi.

Partnerstwa miast są dobrym przykładem tego, jak obywatele mogą uczyć się od siebie, darzyć się wzajemnym szacunkiem i wspólnie opracowywać lokalne projekty.

Dalsze informacje

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar