Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Jumelages, geschiedenis van Europa en maatschappelijk debat over Europa centraal in nieuw programma "Europa voor de burger" van de Europese Commissie

Brussel, 14 december 2011 – De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel aangenomen voor een nieuw programma ‘Europa voor de burger’ dat als doel heeft burgers bewuster te maken van de Europese Unie en hun kennis ervan te verbeteren. Met het programma, dat van 2014 tot 2020 loopt en waarvan de begroting 229 miljoen euro bedraagt, zal steun worden verleend aan activiteiten die de burgers bewuster maken van de Europese Unie, haar waarden en geschiedenis en hun kennis ervan verbeteren, zoals het in herinnering brengen van de geschiedenis van Europa en partnerschappen tussen steden (jumelages). Het zal er ook toe bijdragen dat mensen meer betrokken worden bij maatschappelijke en democratische activiteiten door middel van debatten en discussies over EU-aangelegenheden.

"De financiële crisis heeft Europa nog belangrijker gemaakt dan ooit tevoren voor het dagelijkse leven van de burger en voor het publieke debat. Het is daarom belangrijker dan ooit om projecten te steunen waarmee burgers en het maatschappelijke middenveld in zijn geheel betrokken worden bij EU-aangelegenheden,” aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap. "Het programma ‘Europa voor de burger’ heeft slechts een kleine begroting, maar daarmee kunnen duizenden kleine projecten worden gesteund, met name op lokaal en regionaal niveau, die zeer relevant zijn voor maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met transnationale projecten en een grensoverschrijdende dialoog. Met het nieuwe programma moet het maatschappelijk debat over de EU worden gestimuleerd alsook concrete projecten dichtbij de burgers, zoals jumelages.”

Het huidige programma "Europa voor de burger" (2007-2013) voorziet reeds in een rechtskader voor de ondersteuning van een groot aantal activiteiten en organisaties die het Europees burgerschap bevorderen. Om burgers te helpen zich bewust te worden van de verschillende aspecten van het Europees burgerschap, zullen met het nieuwe programma "Europa voor de burger" onder meer denktanks, burgergroeperingen en andere maatschappelijke organisaties worden ondersteund. Het zal bovendien een beter begrip van de EU, haar geschiedenis en waarden bevorderen alsook de kennis van de gevolgen van het EU-beleid voor het dagelijkse leven. In het kader van het programmaonderdeel over geschiedenis kunnen burgers reflecteren over de geschiedenis van de Europese integratie en de identiteit en doelstellingen ervan.

Het nieuwe programma is een aanvulling bij het verslag over het EU-burgerschap van de Commissie van 2010 (zie IP/10/1390) en haar voorstel om 2013 uit te roepen tot "Europees Jaar van de burger" (IP/11/959).

Achtergrond

In juni 2011 heeft de Commissie het financiële meerjarenkader voor 2014-2020 vastgesteld (zie persdossier). Thans vult de Commissie dit kader aan met nieuwe specifieke programma's voor de volgende financiële periode.

Het huidige programma "Europa voor de burger" loopt af op 31 december 2013. Het biedt burgers de mogelijkheid om mee te werken aan een meer verenigd Europa, een Europese identiteit te ontwikkelen, hun betrokkenheid bij de EU te vergroten en tolerantie en wederzijds begrip te bevorderen. Met een bescheiden begroting van 215 miljoen euro zijn tot dusver jaarlijks meer dan 9 000 projecten ondersteund via projectsubsidies en operationele steun. Jaarlijks worden met het programma meer dan 1 miljoen Europese burgers bereikt door middel van duizenden projecten die op lokaal, regionaal en Europees niveau worden opgestart.

Dankzij het programma "Europa voor de burger" kunnen maatschappelijke organisaties hun mogelijkheden ontwikkelen en op lokaal niveau burgers mobiliseren om in een Europese context te debatteren over kwesties die gevolgen hebben voor hun dagelijks leven, zoals de economie, werkgelegenheid of milieu. Zij kunnen ook transnationale partnerschappen sluiten die leiden tot de uitwisseling van beste praktijken en tot meer samenwerking met de Europese instellingen.

Jumelages zijn een goed voorbeeld van hoe burgers van elkaar leren, elkaar respecteren en gezamenlijk lokale projecten ontwikkelen.

Meer informatie:

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, commissaris voor Justitie, Grondrechten en Burgerschap:

http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar