Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija: programmas “Eiropa pilsoņiem” uzmanības centrā ir pilsētu sadraudzība, Eiropas vēstures atcere un pilsoniskās sabiedrības debates par Eiropu

Brisele, 2011. gada 14. decembris. Eiropas Komisija šodien pieņēma priekšlikumu jaunajai programmai “Eiropa pilsoņiem”, kuras mērķis ir palielināt iedzīvotāju informētību un sapratni par Eiropas Savienību. Ar programmu, kura norisināsies no 2014. līdz 2020. gadam un kuras ierosinātais budžets ir 229 miljoni eiro, sniegs atbalstu pasākumiem ar mērķi palielināt iedzīvotāju zināšanas un sapratni par ES, tās vērtībām un vēsturi, piemēram, par Eiropas pagātnes atceri un partnerībām starp pilsētām (pilsētu sadraudzību). Ar debašu un diskusiju starpniecību tā arī palīdzēs cilvēkiem vairāk iesaistīties pilsoniskos un demokrātiskos pasākumos.

“Sakarā ar finanšu krīzi Eiropa iedzīvotāju ikdienas dzīvē un sabiedriskajā apspriešanā ir nozīmīgāks temats nekā agrāk. Tādēļ ir ļoti svarīgi atbalstīt projektus, kas ļauj iedzīvotājiem un pilsoniskajai sabiedrībai kopumā iesaistīties ES jautājumu risināšanā”, teica ES tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības lietu komisāre Viviāna Redinga. “Programmas “Eiropa pilsoņiem” budžets nav liels, taču tā var palīdzēt tūkstošiem mazu projektu, īpaši vietējā un reģionālā līmenī, kas ir svarīgi pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras iesaistās starptautiskos projektos un veido dialogu pāri robežām. Jaunajai programmai būtu jāveicina pilsoniskās sabiedrības debates par ES, kā arī jāatbalsta konkrēti projekti, kuri norisinās tuvu iedzīvotājiem, piemēram, pilsētu sadraudzība.”

Pašreizējā programma “Eiropa pilsoņiem” 2007.–2013. gadam jau nodrošina juridisko pamatu, lai atbalstītu visdažādākās darbības un organizācijas, kuras popularizē Eiropas pilsonību. Lai palielinātu iedzīvotāju informētību par Eiropas pilsonības dažādajiem aspektiem, jaunā programma “Eiropa pilsoņiem” atbalstīs ideju ģeneratorus, iedzīvotāju grupas un citas pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Tā arī veicinās labāku izpratni par ES, tās vēsturi un vērtībām, kā arī palielinās zināšanas par ES politikas ietekmi uz iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Programmas vēstures atceres daļā iedzīvotāji apspriedīs Eiropas integrācijas vēsturi, tās identitāti un mērķus.

Jaunā programma papildinās Komisijas 2010. gada ziņojumu par pilsonību (skat. IP/10/1390) un priekšlikumu nosaukt 2013. gadu par “Eiropas pilsoņu gadu” (skat. IP/11/959).

Pamatinformācija

Komisija 2011. gada jūnijā pieņēma daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (skat. informāciju presei). Tagad Komisija papildina šo shēmu ar jaunām konkrētām programmām nākamajam finansēšanas periodam.

Pašreizējā programma “Eiropa pilsoņiem” (2007–2013) noslēdzas 2013. gada 31. decembrī. Tā dod iedzīvotājiem iespēju piedalīties Eiropas apvienošanā, izkopt Eiropas identitāti, veicināt atbildību par ES lietām un palielināt toleranci un savstarpēju sapratni. Līdz šim ar nelielu budžetu 215 miljonu eiro apmērā ar šo programmu ik gadu ir atbalstīti vairāk nekā 9000 projektu, sniedzot dotācijas un nodrošinot darbības atbalstu. Tā ik gadu ir sasniegusi vairāk nekā miljonu Eiropas iedzīvotāju, atbalstot tūkstošiem projektu vietējā, reģionālā un Eiropas līmenī.

Pateicoties programmai “Eiropa pilsoņiem”, pilsoniskās sabiedrības organizācijas var palielināt savas iespējas un mudināt iedzīvotājus vietējā līmenī, taču Eiropas kontekstā, apspriest jautājumus, kuri ietekmē viņu ikdienas dzīvi, piemēram, ekonomika, nodarbinātība vai vide. Tās var arī veidot starptautiskas partnerības, lai apmainītos ar paraugpraksi un pastiprinātu sadarbību ar Eiropas iestādēm.

Pilsētu sadraudzība ir labs piemērs tam, kā iedzīvotāji mācās cits no cita, ciena cits citu un kopā īsteno vietēja mēroga projektus.

Plašāka informācija

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības lietu komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar