Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio painottaa uudessa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmassa ystävyyskaupunkitoimintaa, Euroopan muistiperintöä ja kansalaisyhteiskunnan EU-keskustelua

Bryssel 14. joulukuuta 2011 – Euroopan komissio hyväksyi tänään ehdotuksen uudesta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta, jolla pyritään lisäämään kansalaisten EU-tietoutta. Vuosiksi 2014–2020 hyväksytyllä ohjelmalla tuetaan toimia, joilla lisätään kansalaisten tietoa EU:sta, sen arvoista ja historiasta esimerkiksi muistuttamalla Euroopan menneisyydestä ja luomalla ystävyyskaupunkisuhteita. Ohjelmalle ehdotetaan 229 miljoonan euron määrärahoja. Sen avulla ihmiset voivat myös osallistua yhteiskunnalliseen ja demokraattiseen toimintaan EU-aiheisten keskustelujen välityksellä.

”Finanssikriisin vuoksi EU on kansalaisten jokapäiväisessä elämässä ja julkisessa keskustelussa tärkeämmällä sijalla kuin koskaan. Siksi on erittäin tärkeää tukea hankkeita, joiden avulla kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta voivat olla mukana EU-asioissa”, totesi oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komissaari Viviane Reding. ”Kansalaisten Eurooppa -ohjelman määrärahat eivät ole suuret, mutta niillä voidaan tukea erityisesti paikallisella ja alueellisella tasolla tuhansia pieniä hankkeita, jotka ovat erittäin merkityksellisiä kansalaisyhteiskunnan järjestöille, kun ne toteuttavat ylikansallisia hankkeita ja käyvät vuoropuhelua valtioiden rajojen yli. Uudella ohjelmalla on tarkoitus kannustaa kansalaisyhteiskunnan keskustelua EU:sta ja tukea esim. ystävyyskaupunkitoiminnan kaltaisia konkreettisia hankkeita, joita toteutetaan lähellä ihmisiä”, Reding jatkoi.

Nykyiselläkin vuosiksi 2007–2013 hyväksytyllä Kansalaisten Eurooppa -ohjelmalla tuetaan monenlaisia Euroopan kansalaisuutta edistäviä toimia ja järjestöjä. Sen lisäksi, että lisätään ihmisten tietoisuutta Euroopan kansalaisuuden eri osa-alueista, uudella Kansalaisten Eurooppa -ohjelmalla tuetaan aivoriihiä, kansalaisten perustamia ryhmiä ja muita kansalaisyhteiskunnan järjestöjä. Lisäksi sen avulla voidaan auttaa ihmisiä ymmärtämään EU:ta, sen historiaa ja arvoja sekä lisätä tietoa siitä, miten EU:n toiminta vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Ohjelman muistiperintöosiossa kansalaiset voivat pohtia Euroopan yhdentymisen historiaa, sen päämääriä ja eurooppalaista identiteettiä.

Uusi ohjelma täydentää komission kertomusta unionin kansalaisuudesta vuodelta 2010 (ks. IP/10/1390) ja ehdotusta nimetä vuosi 2013 Euroopan unionin kansalaisuuden teemavuodeksi (IP/11/959).

Tausta

Komissio hyväksyi kesäkuussa 2011 monivuotisen rahoituskehyksen vuosiksi 2014–2020 (ks. lehdistömateriaali). Komissio täydentää nyt tätä kehystä seuraavaksi rahoituskaudeksi uusilla ohjelmilla.

Nykyinen Kansalaisten Eurooppa -ohjelma (2007–2013) päättyy 31. joulukuuta 2013. Se antaa kansalaisille mahdollisuuden olla mukana tekemässä Euroopasta yhtenäisempää, luomassa eurooppalaista identiteettiä, edistämässä tunnetta, että EU-asiat kuuluvat kansalaisille, ja lisäämässä suvaitsevaisuutta ja keskinäistä yhteisymmärrystä. Tähän mennessä vuosittain yli 9 000 hanketta on saanut hankeavustusten ja toimintatuen muodossa tukea ohjelman vaatimattomasta 215 miljoonan euron budjetista. Ohjelma tavoittaa vuosittain yli miljoona Euroopan kansalaista niiden tuhansien hankkeiden kautta, joita käynnistetään paikallisella, alueellisella ja EU:n tasolla.

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman ansiosta kansalaisyhteiskunnan järjestöt voivat kehittää valmiuksiaan ja saada kansalaiset paikallisella tasolla liikkeelle keskustelemaan eurooppalaisessa viitekehyksessä heidän elämäänsä vaikuttavista asioista, kuten taloudesta, työpaikoista ja ympäristöstä. Järjestöt voivat myös luoda ylikansallisia yhteistyökumppanuuksia, joiden avulla voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä ja lisätä yhteistyötä EU:n toimielinten kanssa.

Ystävyyskaupunkitoiminta on hyvä esimerkki siitä, miten kansalaiset voivat oppia toisiltaan, kunnioittaa toisiaan ja kehittää yhdessä paikallisia hankkeita.

Lisätietoa

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82


Side Bar