Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Komisjoni uus „Kodanike Euroopa” programm keskendub sõpruslinnade liikumisele, Euroopa ajaloole ja kodanikuühiskonna Euroopa-teemalistele aruteludele

Brüssel, 14. detsember 2011. Euroopa Komisjon võttis täna vastu eelnõu uue „Kodanike Euroopa” programmi kohta, mille eesmärk on parandada kodanike arusaamist Euroopa Liidu asjadest. Kõnealune programm hõlmab ajavahemikku 2014–2020, selle eelarve on 229 miljonit eurot ja selle kaudu toetatakse meetmeid, mis suurendavad inimeste teadmisi Euroopa Liidu, tema väärtuste ja ajaloo kohta ning aitavad inimestel neid paremini mõista. Selliste meetmete hulka kuuluvad näiteks Euroopa minevikku käsitlevad mälestusüritused ja sõpruslinnade liikumine. Programm aitab ka kaasata inimesi kodanikuühiskonda ja demokraatiat arendavasse tegevusse ELiga seotud teemasid käsitlevate debattide ja arutelude kaudu.

„Finantskriisi tõttu on Euroopa-teema kodanike igapäevaelus ja avalikes aruteludes tähtsamal kohal kui eales varem. Seepärast on eriti tähtis toetada projekte, mis võimaldavad inimestel ja kodanikuühiskonnal tervikuna ELi asjades kaasa rääkida," lausus komisjoni asepresident ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding. „Programmi „Kodanike Euroopa” eelarve ei ole suur, ent selle kaudu on võimalik toetada tuhandeid kohalikke ja piirkondlikke väikeprojekte, mis on väga olulised kodanikuühiskonna organisatsioonide jaoks, kes tegelevad riikidevaheliste koostööprojektidega ja arendavad piiriülest dialoogi. Loodetavasti aktiveerib uus programm ELi-teemalist arutelu kodanikuühiskonna tasandil ning annab hoogu konkreetsetele kodanikulähedastele projektidele, näiteks sõpruslinnade liikumisele," lisas ta.

Ajavahemikuks 2007–2013 ettenähtud „Kodanike Euroopa” programmiga on juba loodud õigusraamistik, mille kaudu toetatakse paljusid Euroopa kodanikuaktiivsust edendavaid üritusi ja organisatsioone. Selleks, et tutvustada kodanikele Euroopa kodakondsusega seotud eri aspekte, toetatakse „Kodanike Euroopa” programmist mõttekodade, kodanikerühmituste ja muude kodanikuühiskonna organisatsioonide tegevust. Lisaks sellele peaks programm parandama arusaamist Euroopa Liidust, tema ajaloost ja väärtustest ning selgitama ELi poliitikate seost inimeste igapäevaeluga. See programmi osa, mis on pühendatud mälestusüritustele, annab kodanikele võimaluse end põhjalikumalt kurssi viia Euroopa integratsiooni ajaloo, selle põhimõtete ja eesmärkidega.

Uus programm täiendab komisjoni 2010. aasta aruannet ELi kodakondsuse kohta (vt IP/10/1390IP/10/1390).ja ettepanekut nimetada 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks (IP/11/959IP/11/959).

Taust

2011. aasta juunis võttis komisjon vastu mitmeaastase finantsraamistiku ajavahemikuks 2014–2020 (vt pressimaterjalid). Nüüd on komisjon asunud seda raamistikku täiendama järgmiseks rahastamisperioodiks kavandatud uute konkreetsete programmidega.

Käimasolev „Kodanike Euroopa” programm (2007–2013) lõpeb 31. detsembril 2013. See programm on võimaldanud kodanikel osaleda toimingutes, mis aitavad muuta Euroopat ühtsemaks, luua seost kodanike ja ELi asjade vahel ning edendada sallivust ja vastastikust mõistmist. Praeguseks on projektitoetuste ja tegevustoetuste kaudu programmist toetatud enam kui 9000 projekti aastas, kuigi eelarve on tagasihoidlik: 215 miljonit eurot. Projekt jõuab igal aastal enam kui miljoni eurooplaseni, kes puutuvad kokku tuhandete projektidega nii kohalikul, piirkondlikul kui ka üleeuroopalisel tasandil.

„Kodanike Euroopa” programm võimaldab kodanikuühiskonna organisatsioonidel oma tegevust tõhustada ja kaasata kodanikke arutama kohalikul tasandil üleeuroopalisi teemasid, mis mõjutavad nende igapäevaelu, näiteks majandus-, tööhõive- ja keskkonnaküsimusi. Kõnealused organisatsioonid saavad ka võimaluse tegelda riikidevahelise koostööga, millega seoses vahetatakse häid tavasid ja mis toob kaasa tihedama koostöö Euroopa institutsioonidega.

Sõpruslinnade liikumine on heaks näiteks, kuidas kodanikud saavad üksteiselt õppida, edendada vastastikust mõistmist ning arendada ühiseid kohaliku mõõtmega projekte.

Lisateave

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar