Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska komisia posilňuje práva na konzulárnu ochranu s cieľom pomôcť miliónom Európanov v zahraničí

Brusel 14. decembra 2011 – Európska komisia dnes navrhla zlepšenia týkajúce sa pomoci občanom EÚ v krízových situáciách, podobným tým, ktoré v tomto roku nastali v Japonsku, Líbyi alebo Egypte, ako aj v bežných naliehavých prípadoch počas cestovania v zahraničí. Cieľom je uľahčiť spoluprácu medzi konzulárnymi úradmi a posilniť práva občanov EÚ na konzulárnu ochranu. Občania EÚ v zahraničí majú právo požiadať o pomoc konzulát alebo veľvyslanectvo iného členského štátu EÚ, ak ich členský štát nemá v danej krajine diplomatické zastúpenie. Členské štáty EÚ musia takisto pomôcť občanom pri evakuácii ako svojim vlastným štátnym príslušníkom. Návrh, predložený dnes, posilní tieto práva, pretože objasňuje situácie, kedy občan nie je zastúpený a upresňuje, akú pomoc členské štáty bežne poskytujú v prípadoch núdze, akými sú zadržanie, vážna nehoda alebo strata dokladov. Komisia takisto zriadila interaktívnu webovú stránku o konzulárnej ochrane, ktorá obsahuje zoznam kontaktných údajov veľvyslanectiev a konzulátov všetkých členských štátov EÚ mimo EÚ. Tieto údaje je možné vyhľadávať podľa štátnej príslušnosti EÚ alebo podľa krajiny.

Všetkých 27 členských štátov EÚ musí občanom EÚ, ktorí sa ocitnú v núdzi mimo EÚ, zabezpečiť najlepšiu podporu, a to bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť,“ povedala komisárka EÚ pre spravodlivosť a podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová. „Právo na rovnocennú konzulárnu ochranu môže byť významným príkladom solidarity EÚ na celom svete. V krízových situáciách, ako tie, ktoré nastali tento rok v Japonsku, Líbyi alebo Egypte, alebo v bežných prípadoch núdze, ako je strata cestovného pasu alebo osobných vecí, pravidlá spolupráce EÚ objasnia, čo môžu občania očakávať, a uľahčia prácu konzulárnych úradníkov.

Nedávne krízové udalosti zdôraznili význam konzulárnej ochrany mimo EÚ. Počas kríz v Líbyi a Egypte po demokratických povstaniach na jar 2011 a po zemetrasení a cunami v Japonsku v marci 2011 bolo zasiahnutých viac ako 150 000 občanov EÚ. Mnohým pomohli konzuláty alebo veľvyslanectvá ostatných krajín EÚ, keď ich vlastná krajina (už) nebola zastúpená. Právo na konzulárnu ochranu sa uplatňuje aj v bežných situáciách, ako napr. ak občan počas dovolenky vážne ochorie, alebo sa stane obeťou trestného činu.

Komisiou navrhované právne predpisy sú zamerané na zabezpečenie stabilného rámca na spoluprácu a koordináciu medzi členskými štátmi. Ozrejmujú, že občania EÚ sa považujú za nezastúpených, ak veľvyslanectvo alebo konzulát ich vlastného členského štátu nie sú dostupné, t. j. občania nie sú schopní dostať sa k veľvyslanectvu či konzulátu a vrátiť sa na pôvodné miesto v rovnaký deň. V návrhu sa tiež ozrejmuje, do akej miery majú právo na konzulárnu ochranu rodinní príslušníci občana EÚ, ktorí sami nie sú občanmi EÚ. Ustanovuje sa v ňom, akým spôsobom sa má pomoc koordinovať s členským štátom dotknutého občana. Nové pravidlá podporujú úlohu vedúceho členského štátu, ktorý je v krízových situáciách zodpovedný za koordináciu a vedenie operácií pomoci nezastúpeným občanom EÚ.

Kontext

V roku 2009 poskytli konzuláty členských štátov EÚ konzulárnu ochranu v 300 000 prípadoch. Každoročne cestuje do krajín mimo EÚ, kde ich krajina nemá zastúpenie, 5,12 milióna občanov EÚ a ďalších 1,74 milióna občanov EÚ v takýchto krajinách žije. Občania EÚ sú takisto vo väčšej miere vystavení krízovým situáciám, či už prírodného charakteru alebo spôsobených ľudskou činnosťou.

Zmluvy EÚ zaručujú všetkým občanom EÚ právo na rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o ochranu poskytovanú diplomatickými a konzulárnymi orgánmi akéhokoľvek členského štátu, keď cestujú alebo žijú mimo EÚ a ich členský štát tam nemá zastúpenie [pozri článok 20 ods. 2 písm. c) a článok 23 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; článok 46 Charty základných práv EÚ]. V takmer všetkých krajinách na svete nemá aspoň jeden členský štát EÚ svoje zastúpenie. Všetkých 27 členských štátov má svoje diplomatické zastúpenie iba v troch krajinách (v Spojených štátoch, Číne a Rusku).

Vo svojej správe o občianstve z októbra 2010 (pozri IP/10/1390 a MEMO/10/525) sa Komisia, prostredníctvom návrhu legislatívnych opatrení a lepšieho informovania občanov na osobitnej webovej stránke a účelových komunikačných opatrení, zaviazala zvýšiť účinnosť uplatňovania práva občanov EÚ na pomoc poskytovanú diplomatickými a konzulárnymi orgánmi všetkých členských štátov v tretích krajinách, a to aj v časoch krízy (opatrenie 8).

Vo svojom oznámení z marca 2011 (pozri IP/11/355 a MEMO/11/185), Komisia takisto oznámila, že počas budúcich 12 mesiacov predloží právne predpisy týkajúce sa zavedenia opatrení koordinácie a spolupráce potrebných na posilnenie každodennej konzulárnej ochrany nezastúpených občanov EÚ.

Ďalšie informácie

Webová stránka Európskej komisie o konzulárnej ochrane:

http://ec.europa.eu/consularprotection

Webová stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviany Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Oznámenie Komisie o konzulárnej ochrane občanov EÚ:

http://ec.europa.eu/justice/policies/citizenship/diplomatic/docs/communication_consular_protection.pdf

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar