Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Rätt till rättvis rättegång – Misstänkta ska få information om sina rättigheter i brottmål

Bryssel den 13 december 2011 – Efter en omröstning i Europaparlamentet i dag beslutades att misstänkta i Europeiska unionen snart kommer att få en så kallad rättighetsinformation som upplyser dem om deras grundläggande rättigheter under straffrättsliga förfaranden. Europeiska kommissionen lade fram förslaget i juli 2010 (IP/10/989), som en del av kommissionens insatser för människors rätt till en rättvis rättegång i hela EU. Det rör sig om den andra i en rad åtgärder för gemensamma EU-normer i brottmål. Åtgärden är ett led i kommissionens arbete för att stärka rätten till rättvis rättegång inom hela EU och förbättra det ömsesidiga förtroendet mellan rättsliga myndigheter. Efter parlamentets godkännande kommer förslaget nu att gå till ministerrådet för att slutligen antas under de kommande veckorna, innan det blir gällande lag.

EU:s rättvisekommissionär Viviane Reding var nöjd med omröstningen. - Dagens omröstning är en milstolpe för kommissionens arbete inom straffrätten. Jag skulle vilja tacka parlamentet för stödet, särskilt Birgit Sippel för hennes arbete som föredragande. EU gör en stor insats för att stärka enskildas rättigheter i straffrättsliga förfaranden samtidigt som man gör det möjligt att förbättra det ömsesidiga förtroendet inom området med frihet, säkerhet och rättvisa, säger Reding.

Med den nya lagen kommer man att se till att de som är misstänkta för ett brott får god information om sina grundläggande rättigheter under straffrättsliga förfaranden. Det gäller rätten till advokat, rätten att bli underrättad om anklagelsen, rätten till tolkning och översättning för personer som inte förstår det språk som ärendet behandlas på samt rätten att tiga och att utan dröjsmål ställas inför en domare om man frihetsberövas.

Lagen omfattar särskilt fem nya element:

  • De misstänkta kommer att informeras om sina rättigheter efter gripandet.

  • De kommer att få en skriftlig rättighetsinformation.

  • Informationen kommer att vara lätt att förstå, utan juridiska uttryck.

  • Den kommer att göras tillgänglig på ett språk som den misstänkte förstår.

  • Den kommer att innehålla konkreta uppgifter om personens rättigheter.

Lagen kommer också att innehålla viktiga nya element som syftar till att stärka tillämpningen av den europeiska arresteringsordern främst genom att garantera att alla personer som arresteras och som är föremål för en europeisk arresteringsorder omgående får relevant rättighetsinformation (IP/11/454).

Kommissionen har sänt medlemsstaterna en förlaga till denna rättighetsinformation som kommer att finnas tillgänglig på de 23 officiella EU-språken.

Bakgrund

Rätten till information i brottmål tas tillsammans med rätten till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden upp i en serie åtgärder som gäller rätten till en rättvis rättegång och syftar till att öka förtroendet för EU:s gemensamma ”område med rättvisa”.

I oktober 2010 antog Europaparlamentet och rådet det första förslaget, som gav misstänkta rätt till översättning och tolkning (IP/10/1305 och MEMO/10/351).

I juni 2011 föreslog kommissionen en tredje åtgärd, för att garantera tillgången till advokat och rätten att kontakta anhöriga (IP/11/689). Förslaget diskuteras för närvarande i Europaparlamentet och rådet.

Antalet brottmål i EU ligger på över 8 miljoner per år. För närvarande varierar medborgarnas möjligheter inom EU att få ordentlig information om sina rättigheter om de skulle gripas och åtalas. I en del EU-länder får misstänkta bara muntlig information om sina processuella rättigheter, medan andra länder lämnar information bara om man själv begär den.

Enligt artikel 82.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och i syfte att underlätta det ömsesidiga erkännandet av rättsliga avgöranden samt polissamarbete och rättsligt samarbete i sådana straffrättsliga frågor som har en gränsöverskridande karaktär, kan EU anta åtgärder för att stärka rättigheterna för EU-medborgare, i linje med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Rätten till en opartisk domstol och till försvar ingår i artiklarna 47 och 48 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, samt i artikel 6 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Närmare upplysningar

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europeiska kommissionen – rättigheter för misstänkta och tilltalade:

Http://ec.europa.eu/justice/straffrättsliga/criminal-rights/index_en.htm

Hemsidan för kommissionens vice ordförande, EU-kommissionär med ansvar för rättvisa Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

BILAGA 1: Indicative model Letter of Rights

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

ANNEX II: Indicative model Letter of Rights for persons arrested on the basis of a European Arrest Warrant:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have been arrested on the basis of a European Arrest Warrant. You have the following rights.

A. INFORMATION ABOUT THE EUROPEAN ARREST WARRANT

You have the right to be informed about the content of the European Arrest Warrant on the basis of which you have been arrested.

B. ASSISTANCE OF A LAWYER

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to a translation of the European Arrest Warrant in a language you understand. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. POSSIBILITY TO CONSENT

You may consent or not consent to being surrendered to the State seeking you. Your consent would speed up the proceedings. [Possible addition of certain Member States: It may be difficult or even impossible to change this decision at a later stage.] Ask the authorities or your lawyer for more information.

E. HEARING

If you do not consent to your surrender, you have the right to be heard by a judicial authority.

Contacts:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar