Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Právo na spravodlivý proces: na základe hlasovania Európskeho parlamentu budú podozriví dostávať „listinu práv“ v trestnom konaní

Brusel 13. decembra 2011 – Na základe dnešného hlasovania v Európskom parlamente začnú podozrivé osoby v Európskej únii čoskoro dostávať „listinu práv“ uvádzajúcu ich základné práva v trestnom konaní. Európska komisia toto opatrenie navrhla v júli 2010 (IP/10/989) v rámci svojho úsilia zaručiť ľuďom právo na spravodlivý proces kdekoľvek v EÚ. Ide o druhý krok zo súboru opatrení, ktorým sa zavádzajú spoločné normy EÚ v trestných veciach. Toto opatrenie je súčasťou úsilia Komisie o posilnenie práv na spravodlivý proces v celej EÚ a o zvýšenie vzájomnej dôvery medzi justičnými orgánmi. Predtým, ako sa toto opatrenie stane záväzným, bude po schválení v Parlamente predložené Rade na konečné prijatie v priebehu najbližších týždňov.

Komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová hlasovanie privítala a uviedla: „Dnešné hlasovanie je významným prelomom v práci Európskej komisie v oblasti trestného práva. Chcela by som poďakovať Parlamentu za podporu a najmä pani Birgit Sippelovej za prácu, ktorú odviedla ako spravodajkyňa v tejto veci. EÚ sa výrazne zasadzuje o posilnenie práv jednotlivcov v trestných konaniach a zároveň sa snaží zvýšiť vzájomnú dôveru v priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Vďaka novému právnemu predpisu dostanú všetky osoby podozrivé zo spáchania trestného činu primerané informácie o svojich základných právach v trestnom konaní. K nim patrí: právo na právneho zástupcu, právo byť informovaný o obvinení; právo na tlmočenie a preklad pre tých, ktorí nerozumejú jazyku konania; právo nevypovedať a právo byť po zadržaní bez meškania predvedený pred súd.

Tento právny predpis prináša predovšetkým päť noviniek:

  • podozriví budú po zadržaní informovaní o svojich právach;

  • dostanú písomnú „listinu práv“ uvádzajúcu ich práva;

  • listina práv bude zrozumiteľná a nebude používať právny žargón;

  • bude poskytnutá v jazyku, ktorému podozrivý rozumie;

  • bude zahŕňať praktické informácie o právach danej osoby.

Tento právny predpis bude tiež obsahovať dôležité nové prvky, ktoré zlepšia uplatňovanie európskeho zatýkacieho rozkazu, najmä tým, že zabezpečia, aby každá osoba zadržaná na základe európskeho zatýkacieho rozkazu okamžite dostala príslušnú „listinu práv“ (IP/11454).

Komisia poskytla členským štátom vzorové znenie tejto listiny, ktorá sa preloží do všetkých 23 jazykov EÚ.

Súvislosti

Právo na informácie v trestnom konaní je spolu s právom na preklad a tlmočenie súčasťou radu opatrení na zabezpečenie spravodlivého procesu, ktorých cieľom je posilniť dôveru v jednotný priestor spravodlivosti EÚ.

Európsky parlament a Rada schválili v októbri 2010 prvý návrh, ktorý podozrivým osobám zaručuje právo na preklad a tlmočenie (IP/10/1305 a MEMO/10/351).

Komisia v júni 2011 predložila tretie opatrenie, ktoré zaručuje prístup k právnemu zástupcovi a informovanie príbuzných (IP/11/689). O predmetnom návrhu v súčasnosti rokujú Európsky parlament a Rada.

V EÚ prebieha každý rok viac ako 8 miliónov trestných konaní. Pravdepodobnosť, že občania budú v prípade zadržania a obvinenia zo spáchania trestného činu riadne poučení o svojich právach, sa v súčasnosti v každej krajine EÚ rôzni. V niektorých členských štátoch sú podozriví o svojich procesných právach poučení len ústne, v iných členských štátoch dostanú písomné poučenie až na požiadanie.

Podľa článku 82 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a s ohľadom na uľahčenie vzájomného uznávania justičných rozhodnutí a zlepšenie policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach cezhraničného charakteru môže EÚ prijať opatrenia na posilnenie práv občanov EÚ v súlade s Chartou základných práv Európskej únie.

Právo na spravodlivý proces a právo na obhajobu sa ustanovujú v článkoch 47 a 48 Charty základných práv EÚ, ako aj v článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Ďalšie informácie

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Európska komisia – práva podozrivých a obvinených osôb:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Webová stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX 1: Indicative model Letter of Rights

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

ANNEX II: Indicative model Letter of Rights for persons arrested on the basis of a European Arrest Warrant:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have been arrested on the basis of a European Arrest Warrant. You have the following rights.

A. INFORMATION ABOUT THE EUROPEAN ARREST WARRANT

You have the right to be informed about the content of the European Arrest Warrant on the basis of which you have been arrested.

B. ASSISTANCE OF A LAWYER

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to a translation of the European Arrest Warrant in a language you understand. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. POSSIBILITY TO CONSENT

You may consent or not consent to being surrendered to the State seeking you. Your consent would speed up the proceedings. [Possible addition of certain Member States: It may be difficult or even impossible to change this decision at a later stage.] Ask the authorities or your lawyer for more information.

E. HEARING

If you do not consent to your surrender, you have the right to be heard by a judicial authority.

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar