Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Recht op een eerlijk proces: Europees Parlement stemt ermee in dat verdachten in strafzaken voortaan een "verklaring van rechten" krijgen

Brussel, 13 december 2011 – Het Europees Parlement heeft vandaag ermee ingestemd dat verdachten in de Europese Unie binnenkort voortaan een "verklaring van rechten" zullen ontvangen waarin de fundamentele rechten worden opgesomd die zij tijdens de strafprocedure genieten. De maatregel werd door de Europese Commissie in juli 2010 (IP/10/989) voorgesteld in het kader van haar streven het recht van eenieder op een eerlijk proces in de hele EU te garanderen. Het is de tweede stap in een reeks van maatregelen tot vaststelling van gemeenschappelijke EU-normen voor strafzaken. De maatregel maakt deel uit van de inspanningen van de Commissie om het recht op een eerlijk proces in de hele EU te versterken en het wederzijds vertrouwen tussen justitiële autoriteiten te verbeteren. Na door het Parlement te zijn goedgekeurd, wordt de maatregel nu aan de ministers voorgelegd om in de komende weken door de Raad definitief te worden vastgesteld, waarna hij kracht van wet zal krijgen.

Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie deelde mee verheugd te zijn over de uitkomst van de stemming en verklaarde het volgende: "De stemming van vandaag markeert de werkzaamheden van de Europese Commissie op het gebied van het strafrecht met een succes. Graag dank ik het Parlement voor zijn steun en met name Birgit Sippel voor haar werkzaamheden als rapporteur. De EU spant zich ten zeerste in om de rechten van individuen in strafzaken te versterken en tegelijkertijd het wederzijds vertrouwen in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te vergroten."

De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat iedereen die van een strafbaar feit wordt verdacht de juiste informatie krijgt over zijn fundamentele rechten tijdens een strafprocedure. Het gaat daarbij om het recht op bijstand door een advocaat, het recht op informatie over de tenlastelegging, het recht op vertaal- en tolkdiensten voor verdachten die de procestaal niet verstaan, het recht om te zwijgen en het recht op spoedige voorgeleiding bij een rechter na aanhouding.

De wetgeving omvat met name vijf nieuwe elementen:

  • verdachten zullen na aanhouding van hun rechten op de hoogte worden gesteld;

  • zij zullen een "verklaring van rechten" ontvangen waarin hun rechten nauwkeurig schriftelijk worden omschreven;

  • de verklaring van rechten zal eenvoudig te begrijpen zijn en geen juridisch jargon bevatten;

  • zij zal beschikbaar worden gesteld in een taal die de verdachte begrijpt:

  • zij zal praktische bijzonderheden over de rechten van de verdachte bevatten.

Deze wetgeving zal ook belangrijke vernieuwingen bevatten ter verbetering van de toepassing van het Europees aanhoudingsbevel, met name door ervoor te zorgen dat iedereen die wordt aangehouden en met een Europees aanhoudingsbevel wordt geconfronteerd, onmiddellijk een "verklaring van rechten" ontvangt (IP/11454).

De Commissie heeft voor de lidstaten een modelverklaring opgesteld, die in de 23 EU-talen zal worden vertaald.

Achtergrond

Het recht op informatie in strafprocedures maakt, evenals het recht op tolk- en vertaaldiensten, deel uit van een reeks maatregelen waarmee wordt beoogd een eerlijk proces te waarborgen en die het vertrouwen in een echte Europese rechtsruimte krachtig moeten stimuleren.

Het Europees Parlement en de Raad hebben in oktober 2010 het eerste voorstel goedgekeurd, waardoor verdachten het recht kregen op tolk- en vertaaldiensten (IP/10/1305 en MEMO/10/351).

In juni 2011 stelde de Commissie een derde maatregel voor, die de toegang tot een advocaat en communicatie met familieleden garandeert (IP/11/689). Dit voorstel wordt momenteel besproken in het Europees Parlement en de Raad.

In de EU worden jaarlijks 8 miljoen strafprocedures gevoerd. Op dit moment is de kans dat een burger bij aanhouding en strafrechtelijke vervolging naar behoren op zijn rechten wordt gewezen, niet in de hele EU gelijk. In sommige lidstaten worden verdachten alleen mondeling geïnformeerd over hun procedurele rechten en in andere lidstaten wordt de schriftelijke informatie alleen op verzoek verstrekt.

Krachtens artikel 82, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met het oog op de bevordering van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen en de verbetering van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken met een grensoverschrijdende dimensie, kan de EU maatregelen vaststellen om de rechten van EU-burgers overeenkomstig het EU-Handvest van de grondrechten te versterken.

Het recht op een eerlijk proces en de rechten van de verdediging zijn opgenomen in de artikelen 47 en 48 van het EU-Handvest van de grondrechten en in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Meer informatie:

Algemene nieuwssite van directoraat-generaal Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europese Commissie – rechten van verdachten en beklaagden:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX 1: Indicative model Letter of Rights

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

ANNEX II: Indicative model Letter of Rights for persons arrested on the basis of a European Arrest Warrant:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have been arrested on the basis of a European Arrest Warrant. You have the following rights.

A. INFORMATION ABOUT THE EUROPEAN ARREST WARRANT

You have the right to be informed about the content of the European Arrest Warrant on the basis of which you have been arrested.

B. ASSISTANCE OF A LAWYER

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to a translation of the European Arrest Warrant in a language you understand. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. POSSIBILITY TO CONSENT

You may consent or not consent to being surrendered to the State seeking you. Your consent would speed up the proceedings. [Possible addition of certain Member States: It may be difficult or even impossible to change this decision at a later stage.] Ask the authorities or your lawyer for more information.

E. HEARING

If you do not consent to your surrender, you have the right to be heard by a judicial authority.

Contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar