Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Tiesības uz taisnīgu tiesu – Eiropas Parlaments balsojumā atbalsta to, ka aizdomās turētie kriminālprocesā turpmāk saņems "paziņojumu par tiesībām"

Brisele, 2011. gada 13. decembris. Aizdomās turētie Eiropas Savienībā drīzumā saņems "paziņojumu par tiesībām", kura uzskaitītas viņu pamattiesības kriminālprocesā – par to šodien nobalsoja Eiropas Parlaments. Eiropas Komisija šo pasākumu ierosināja 2010. gada jūlijā (IP/10/989) kā daļu no pasākumiem, kas paredzēti, lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu tiesu visā ES. Tiesību akts ir otrais virknē pasākumu, ar kuriem paredzēts noteikt vienotus ES standartus krimināllietās. Pasākums ir daļa no Komisijas centieniem atbalstīt tiesības uz taisnīgu tiesu visā ES un uzlabot tiesu iestāžu savstarpējo uzticību. Pēc Parlamenta apstiprinājuma pasākuma projekts, pirms tas kļūst par likumu, turpmākajās nedēļās tiks nodots valstu ministriem galīgajai pieņemšanai Padomē.

Paužot savu gandarījumu par balsojumu, ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga teica: "Šodienas balsojums iezīmē pagrieziena punktu Eiropas Komisijas darbā krimināltiesību jomā. Es vēlos pateikties Parlamentam par atbalstu un, jo īpaši, Birgitai Sipelai par viņas ieguldījumu, veicot ziņotāja pienākumus. ES aktīvi rīkojas, lai stiprinātu indivīdu tiesības kriminālprocesā, vienlaikus stiprinot arī savstarpējo uzticību brīvības, drošības un tiesiskuma telpā."

Jaunais tiesību akts nodrošinās, ka visas personas, kas tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, saņem pienācīgu informāciju par viņu pamattiesībām kriminālprocesā. Tās ir tiesības uz advokātu, tiesības uz informāciju par apsūdzību; tiesības uz mutisko un rakstisko tulkojumu, ja šī persona nesaprot procesa valodu, tiesības klusēt un bez kavēšanās stāties tiesas priekšā aizturēšanas gadījumā.

Jo īpaši jaunais tiesību akts paredz piecus jauninājumus:

  • aizdomās turētos informēs par viņu tiesībām tūlīt pēc aizturēšanas;

  • viņiem izsniegs "paziņojumu par tiesībām", kurā rakstiski uzskaitītas viņu tiesības;

  • paziņojumu par tiesībām būs viegli saprast, tajā netiks lietots juridiskais žargons;

  • tas būs pieejams valodā, ko aizdomās turētais saprot;

  • tajā būs ietverta praktiska informācija par personas tiesībām.

Tiesību aktā būs ietverti arī citi svarīgi jauninājumi, kuru mērķis ir stiprināt Eiropas apcietināšanas ordera piemērošanu, jo īpaši, nodrošinot, ka visas saskaņā ar Eiropas apcietināšanas orderi aizturētās personas nekavējoties saņem atbilstošu "paziņojumu par tiesībām" (IP/11454).

Komisija ir sagatavojusi dalībvalstīm paziņojuma par tiesībām paraugu, ko tulkos 23 ES valodās.

Pamatinformācija

Kopā ar tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu tiesības uz informāciju kriminālprocesā ir daļa no taisnīgas tiesas nodrošināšanas pasākumiem, kuru mērķis ir palielināt ticību ES vienotajai tiesiskuma telpai.

Eiropas Parlaments un Padome 2010. gada oktobrī apstiprināja pirmo priekšlikumu, kas paredzēja aizdomās turētajiem tiesības uz mutisko un rakstisko tulkojumu (IP/10/1305 un MEMO/10/351).

Komisija 2011. gada jūnijā iesniedza trešā pasākuma priekšlikumu, ar ko garantē piekļuvi advokātam un tiesības sazināties ar radiniekiem (IP/11/689). Priekšlikumu pašlaik apspriež Eiropas Parlaments un Padome.

ES katru gadu notiek vairāk nekā 8 miljoni kriminālprocesu. Pašlaik ES dažādi tiek īstenotas iedzīvotāju tiesības saņemt pienācīgu informāciju par savām tiesībām aizturēšanas un kriminālapsūdzības gadījumā. Dažās dalībvalstīs aizdomās turētie saņem vienīgi mutisku informāciju par viņu procesuālajām tiesībām, savukārt citās rakstisku informāciju sniedz tikai pēc pieprasījuma.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 82. panta 2. punktu, ar mērķi veicināt tiesu nolēmumu savstarpēju atzīšanu un uzlabot policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, kam ir pārrobežu aspekts, ES var pieņemt pasākumus, lai stiprinātu ES pilsoņu tiesības saskaņā ar ES Pamattiesību hartu.

Tiesības uz taisnīgu tiesu un aizstāvību ir paredzētas ES Pamattiesību hartas 47. un 48. pantā, kā arī Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pantā.

Plašāka informācija

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Eiropas Komisija – aizdomās turēto un apsūdzēto tiesības:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX 1: Indicative model Letter of Rights

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

ANNEX II: Indicative model Letter of Rights for persons arrested on the basis of a European Arrest Warrant:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have been arrested on the basis of a European Arrest Warrant. You have the following rights.

A. INFORMATION ABOUT THE EUROPEAN ARREST WARRANT

You have the right to be informed about the content of the European Arrest Warrant on the basis of which you have been arrested.

B. ASSISTANCE OF A LAWYER

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to a translation of the European Arrest Warrant in a language you understand. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. POSSIBILITY TO CONSENT

You may consent or not consent to being surrendered to the State seeking you. Your consent would speed up the proceedings. [Possible addition of certain Member States: It may be difficult or even impossible to change this decision at a later stage.] Ask the authorities or your lawyer for more information.

E. HEARING

If you do not consent to your surrender, you have the right to be heard by a judicial authority.

Kontaktinformācija:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar