Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. Europos Parlamento balsavimu pritarta, kad įtariamiesiems baudžiamajame procese būtų pateikiamas pranešimas apie teises

Briuselis, 2011 m. gruodžio 13 d. Šiandien Europos Parlamentas balsavo už tai, kad jau greitai asmenims, įtariamiems pardarius nusikaltimą, Europos Sąjungoje būtų pateikiamas pranešimas apie teises, kuriame išvardijamos pagrindinės jų teisės baudžiamajame procese. Šį teisės aktą Europos Komisija pasiūlė 2010 m. liepos mėn. (IP/10/989). Tai viena iš jos iniciatyvų, skirtų užtikrinti teisę į teisingą bylos nagrinėjimą visoje ES. Šis teisės aktas yra antroji iš daugelio priemonių, kuriomis nustatomi bendri ES baudžiamojo proceso reikalavimai. – taip Komisija siekia visoje ES stiprinti teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir didinti teisėsaugos institucijų tarpusavio pasitikėjimą. Šis teisės aktas įsigalios po to, kai per artimiausias savaites Parlamento pritarimą gavęs projektas bus perduotas Tarybai, ir joje posėdžiaujantys ministrai galutinai jį priims.

Džiaugdamasi balsavimo rezultatais, už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding sakė: „Šiandien įvykęs balsavimas – labai svarbus Europos Komisijos darbo baudžiamosios teisės srityje pasiekimas. Norėčiau padėkoti už paramą Parlamentui, ir ypač Birgitai Sippel už puikiai atliktą pranešėjos darbą. ES labai stengiasi stiprinti asmenų teises baudžiamajame procese ir tuo pačiu didinti tarpusavio pasitikėjimą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje.“

Naujuoju teisės aktu bus užtikrinta, kad visiems įtariamiesiems padarius nusikaltimą būtų pateikiama visa reikalinga informacija apie jų pagrindines teises baudžiamajame procese. Tai teisė turėti gynėją, teisė į informaciją apie kaltinimus, teisė į vertimą žodžiu ir raštu, jei kaltinamasis nesupranta proceso kalbos, teisė tylėti ir teisė į tai, kad teismo procesas būtų pradėtas nedelsiant po sulaikymo.

Penkios svarbiausios šiuo teisės aktu nustatomos naujovės:

  • apie turimas teises įtariamiesiems bus paskelbiama iš karto juos sulaikius;

  • jiems bus pateikiamas pranešimas apie teises, kuriame raštu išvardijamos jų teisės;

  • pranešimas apie teises bus lengvai suprantamas, surašytas nevartojant specifinių teisės terminų;

  • jis bus surašytas kalba, kurią įtariamasis supranta;

  • jame bus pateikiama praktinės informacijos apie įtariamo asmens teises.

Šiame teisės akte taip pat bus naujų nuostatų, kurios svarbios taikant Europos arešto orderį, t. y. jomis bus užtikrinta, kad visiems pagal Europos arešto orderį sulaikytiems asmenims būtų nedelsiant įteikiamas atitinkamas pranešimas apie teises (IP/11454).

Komisija valstybėms narėms pateikė pavyzdinį pranešimą, kuris bus išverstas į visas 23 ES kalbas.

Pagrindiniai faktai

Kaip ir teisė į vertimą raštu ir žodžiu, teisė į informaciją baudžiamajame procese yra viena iš daugelio teisingo bylos nagrinėjimo užtikrinimo priemonių, kuriomis stiprinamas pasitikėjimas bendra ES teisingumo erdve.

2010 m. spalio mėn. Europos Parlamentas ir Taryba pritarė pirmajam pasiūlymui, kuriuo įtariamiesiems suteikiama teisė į vertimą raštu ir žodžiu (IP/10/1305 ir MEMO/10/351).

2011 m. birželio mėn. Komisija pasiūlė trečiąją priemonę, kuria būtų užtikrinta teisė turėti gynėją ir susisiekti su giminaičiais (IP/11/689). Pasiūlymas dabar svarstomas Europos Parlamente ir Taryboje.

Kasmet ES iškeliama per 8 milijonus baudžiamųjų bylų. Šiuo metu tikimybė, kad sulaikomas pilietis, įtariamas padaręs nusikaltimą, bus tinkamai informuotas apie savo teises, įvairiose ES šalyse nevienoda. Vienose valstybėse narėse informacija apie procesines teises įtariamiesiems suteikiama tik žodžiu, o kitose rašytinė informacija pateikiama tik to paprašius.

Remdamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 82 straipsnio 2 dalimi ir siekdama paskatinti teismų sprendimų tarpusavio pripažinimą ir gerinti policijos bei teismų bendradarbiavimą tarptautinio pobūdžio baudžiamosiose bylose, ES gali imtis priemonių ES pagrindinių teisių chartijoje numatytoms ES piliečių teisėms stiprinti.

Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisė į gynybą įtvirtinta ES pagrindinių teisių chartijos 47 ir 48 straipsniuose, taip pat Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnyje.

Daugiau informacijos

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europos Komisija. Įtariamųjų ir kaltinamųjų teisės

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX 1: Indicative model Letter of Rights

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

ANNEX II: Indicative model Letter of Rights for persons arrested on the basis of a European Arrest Warrant:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have been arrested on the basis of a European Arrest Warrant. You have the following rights.

A. INFORMATION ABOUT THE EUROPEAN ARREST WARRANT

You have the right to be informed about the content of the European Arrest Warrant on the basis of which you have been arrested.

B. ASSISTANCE OF A LAWYER

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to a translation of the European Arrest Warrant in a language you understand. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. POSSIBILITY TO CONSENT

You may consent or not consent to being surrendered to the State seeking you. Your consent would speed up the proceedings. [Possible addition of certain Member States: It may be difficult or even impossible to change this decision at a later stage.] Ask the authorities or your lawyer for more information.

E. HEARING

If you do not consent to your surrender, you have the right to be heard by a judicial authority.

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman, tel. (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva, tel. (+32-2) 299 13 82


Side Bar