Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Oikeus puolueettomaan oikeudenkäyntiin: Euroopan parlamentti hyväksyi epäillyn oikeuksia koskevan kirjallisen ilmoituksen antamisen

Bryssel 13. joulukuuta 2011 – Euroopan parlamentti hyväksyi tänään äänestyksessään ehdotuksen, jonka mukaan EU:ssa rikoksista epäillyille on annettava kirjallinen ilmoitus heidän perusoikeuksistaan rikosoikeudellisessa menettelyssä. Euroopan komissio ehdotti tätä toimenpidettä heinäkuussa 2010 (IP/10/989), jotta ihmisten oikeus puolueettomaan oikeudenkäyntiin varmistettaisiin koko EU:ssa. Ehdotus on toinen sarjassa toimenpiteitä, joilla rikosoikeudenkäyntejä varten luodaan yhteiset EU:n normit. Sen taustalla on komission pyrkimys tehostaa puolueetonta oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden toteutumista ja parantaa EU:n jäsenmaiden oikeusviranomaisten välistä luottamusta. Ennen kuin tämä parlamentin hyväksymä toimenpide voidaan vahvistaa laiksi, se toimitetaan eteenpäin ministereille neuvoston hyväksyttäväksi tulevina viikkoina.

EU:n oikeuskomissaari Viviane Redingin mukaan äänestystulos on tärkeä etappi Euroopan komission rikoslainsäädännön alalla tekemässä työssä. Samalla se on osoitus siitä, että EU toimii aktiivisesti yksilön oikeuksien vahvistamiseksi rikosoikeudellisissa menettelyissä ja vastavuoroisen luottamuksen parantamiseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella.

Uudella lailla varmistetaan, että kaikki rikoksesta epäillyt saavat tietoa perusoikeuksistaan rikosoikeudellisen menettelyn aikana. Nämä oikeudet ovat oikeus asianajajaan, oikeus saada tietoja syytteestä, oikeus tulkkaukseen ja kääntämiseen silloin, kun syytetty ei ymmärrä oikeudenkäynnin kieltä, oikeus vaieta sekä oikeus asian pikaiseen käsittelyyn oikeudessa pidätyksen jälkeen.

Laki sisältää erityisesti viisi uutta seikkaa:

  • Epäillylle tiedotetaan hänen oikeuksistaan pidätyksen jälkeen

  • Hänelle annetaan oikeuksia koskeva ilmoitus, jossa hänen oikeutensa esitetään kirjallisesti

  • Kyseinen ilmoitus on helposti ymmärrettävissä, eikä se sisällä tarpeettoman monimutkaisia oikeudellisia ilmaisuja

  • Ilmoitus on saatavilla kielellä, jota epäilty ymmärtää

  • Se sisältää käytännön tietoa epäillyn oikeuksista.

Laki sisältää myös uusia säännöksiä, joilla pyritään vahvistamaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen soveltamista. Tämä ilmenee siten, että pidätetylle henkilölle, josta on annettu eurooppalainen pidätysmääräys, annetaan viipymättä asianmukainen ilmoitus hänen oikeuksistaan (IP/11/454).

Komissio on laatinut jäsenvaltioille malli-ilmoituksen, joka käännetään kaikille 23:lle EU-kielelle.

Tausta

Sekä oikeus tulkkaukseen ja kääntämiseen että tiedonsaantioikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä kuuluvat sarjaan toimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään luottamusta EU:n yhteiseen oikeusalueeseen.

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät lokakuussa 2010 ehdotuksen, joka takaa epäillyille oikeuden kääntämiseen ja tulkkaukseen (IP/10/1305 ja MEMO/10/351). Tätä ensimmäistä toimenpidettä seurasi parlamentin tänään hyväksymä ehdotus oikeuksia koskevan ilmoituksen antamisesta.

Komissio ehdotti kesäkuussa 2011 kolmatta toimenpidettä, jolla taattaisiin, että rikoksesta epäillyillä on oikeus käyttää asianajajaa ja ilmoittaa pidätyksestä läheisilleen (IP/11/689). Ehdotus on parhaillaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltävänä.

Rikosoikeudellisten menettelyiden määrä EU:ssa on vuosittain yli 8 miljoonaa. Tällä hetkellä EU:n jäsenvaltioiden tilanteet vaihtelevat sen osalta, saavatko pidätetyt ja rikossyytteeseen asetetut kansalaiset asianmukaista tietoa oikeuksistaan. Joissakin jäsenvaltioissa epäillyt saavat vain suullista tietoa prosessuaalisista oikeuksistaan, ja toisissa valtioissa kirjallista tietoa annetaan vain pyynnöstä.

EU voi tietyissä tapauksissa hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 2 kohdan mukaisesti EU:n kansalaisten oikeuksia vahvistavia toimenpiteitä, jotka ovat Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisia. Tällaisia toimenpiteitä hyväksytään tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen helpottamiseksi sekä poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön parantamiseksi rajat ylittävissä rikosasioissa.

Puolueetonta oikeudenkäyntiä ja puolustusta koskevista oikeuksista määrätään EU:n perusoikeuskirjan 47 ja 48 artiklassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa.

Lisätietoja

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopan komissio – tietoja epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksista:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

LIITE 1: Oikeuksia koskevan ilmoituksen suuntaa-antava malli

Malli on ainoastaan esimerkki oikeuksia koskevasta ilmoituksesta. Sen tarkoituksena on olla apuna kansallisille viranomaisille heidän laatiessaan ilmoituksia kansallisella tasolla. Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia käyttämään tätä mallia. Ilmoitustaan laatiessaan ne voivat muuttaa tätä mallia saadakseen sen vastaamaan kansallisesti sovellettavia sääntöjään ja lisätä muita hyödyllisiä tietoja.

Teillä on seuraavat oikeudet:

A. OIKEUS ASIANAJAJAAN/OIKEUSAPUUN

Teillä on oikeus puhua luottamuksellisesti asianajajan kanssa. Asianajaja on riippumaton poliisista. Kysykää poliisilta, jos tarvitsette apua ottaaksenne yhteyttä asianajajaan, poliisi auttaa teitä. Joissakin tapauksissa apu saattaa olla maksutonta. Pyytäkää poliisilta lisätietoja.

B. SYYTETTÄ KOSKEVAT TIEDOT

Teillä on oikeus tietää, miksi teidät on pidätetty / otettu kiinni ja mitä teidän epäillään tehneen.

C. TULKKAUS JA KÄÄNTÄMINEN

Jos ette puhu tai ymmärrä kieltä, teillä on oikeus tulkkausapuun. Se on maksutonta. Tulkki voi auttaa teitä keskustelemaan asianajajanne kanssa, ja hänellä on näitä tietoja koskeva vaitiolovelvollisuus. Teillä on oikeus saada käännös ainakin keskeisten asiakirjojen olennaisista osista, mukaan luettuina tuomarin mahdollisesti antama pidätys- tai vangitsemismääräys, syytteet tai syytekirjelmät ja mahdolliset tuomiot. Teille voidaan joissakin tapauksissa esittää suullinen käännös tai yhteenveto.

D. OIKEUS VAIETA

Ette ole velvollinen vastaamaan poliisin tai oikeusviranomaisten kysymyksiin, jotka koskevat väitettyä rikosta. Asianajajanne voi auttaa teitä päättämään tästä.

E. TUTUSTUMINEN ASIAKIRJOIHIN

Kun teidät pidätetään, teillä (tai asianajajallanne) on oikeus tutustua keskeisiin asiakirjoihin, joita tarvitsette kiistääksenne pidätyksen tai kiinnioton. Jos tapauksenne menee tuomioistuimeen, teillä (tai asianajajallanne) on oikeus tutustua teidän puolestanne tai teitä vastaan esitettävään todistusaineistoon.

F. ILMOITUS PIDÄTYKSESTÄ TOISELLE HENKILÖLLE / ILMOITUS KONSULAATTIIN TAI SUURLÄHETYSTÖÖN

Kun teidät on pidätetty, ilmoittakaa poliisille, jos haluatte jonkun saavan tiedon pidätyksestä, esimerkiksi perheenjäsenen tai työnantajanne. Joissakin tapauksissa oikeutta ilmoittaa pidätyksestä toiselle henkilölle voidaan tilapäisesti rajoittaa. Poliisi kertoo tästä teille.

Jos olette ulkomaalainen, ilmoittakaa poliisille, että haluatte konsuliviranomaisen tai suurlähetystön saavan tiedon pidätyksestänne. Ilmoittakaa myös poliisille, jos haluatte ottaa yhteyttä konsuliviranomaisenne tai suurlähetystönne virkailijaan.

G. KIIREELLINEN LÄÄKINNÄLLINEN APU

Kun teidät on pidätetty, teillä on oikeus kiireelliseen lääkinnälliseen apuun. Ilmoittakaa poliisille, jos tarvitsette kiireellisesti lääkinnällistä apua.

H. VAPAUDENMENETYKSEN KESTO

Voitte olla pidätettynä korkeintaan... [täydennetään oikea määrä tunteja/päiviä]. Tämän ajan kuluttua teidät on joko vapautettava tai vietävä tuomarin kuultavaksi, ja tuomari päättää vangitsemisesta. Kysykää asianajajaltanne tai tuomarilta mahdollisuudesta riitauttaa pidätys, tarkastella pidätystä uudelleen tai pyytää väliaikaista vapauttamista.

LIITE II: Eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla pidätetyille henkilöille annettavan oikeuksia koskevan ilmoituksen suuntaa antava malli:

Malli on ainoastaan esimerkki oikeuksia koskevasta ilmoituksesta. Sen tarkoituksena on olla apuna kansallisille viranomaisille heidän laatiessaan ilmoituksia kansallisella tasolla. Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia käyttämään tätä mallia. Ilmoitustaan laatiessaan ne voivat muuttaa tätä mallia saadakseen sen vastaamaan kansallisesti sovellettavia sääntöjään ja lisätä muita hyödyllisiä tietoja.

Teidät on pidätetty eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla. Teillä on seuraavat oikeudet:

A. TIEDOT EUROOPPALAISESTA PIDÄTYSMÄÄRÄYKSESTÄ

Teillä on oikeus saada tietoja eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä, jonka nojalla teidät on pidätetty.

B. OIKEUS ASIANAJAJAAN

Teillä on oikeus puhua luottamuksellisesti asianajajan kanssa. Asianajaja on riippumaton poliisista. Kysykää poliisilta, jos tarvitsette apua ottaaksenne yhteyttä asianajajaan, poliisi auttaa teitä. Joissakin tapauksissa apu saattaa olla ilmaista. Pyytäkää poliisilta lisätietoja.

C. TULKKAUS JA KÄÄNTÄMINEN

Jos ette puhu tai ymmärrä kieltä, teillä on oikeus tulkkausapuun. Se on maksutonta. Tulkki voi auttaa teitä keskustelemaan asianajajanne kanssa, ja hänellä on näitä tietoja koskeva vaitiolovelvollisuus. Teillä on oikeus eurooppalaisen pidätysmääräyksen käännökseen ymmärtämällänne kielellä. Teille voidaan joissakin tapauksissa esittää suullinen käännös tai yhteenveto.

D. SUOSTUMUS

Voitte suostua tai olla suostumatta siihen, että teidät luovutetaan pidätysmääräyksen antaneeseen valtioon. Suostumuksenne nopeuttaisi menettelyjä. [Lisätään mahdollisesti joissakin jäsenvaltioissa: Tämän päätöksen muuttaminen myöhemmin saattaa olla vaikeaa tai jopa mahdotonta.] Pyytäkää viranomaisilta tai asianajajaltanne lisätietoja.

E. KUULEMINEN

Jos ette suostu luovutukseen, teillä on oikeus päästä oikeusviranomaisen kuultavaksi.

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman +32 2 296 24 06

Mina Andreeva +32 2 299 13 82


Side Bar