Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele: Euroopa Parlament hääletas selle poolt, et kuriteos kahtlustatavaid isikuid teavitatakse kirjalikult nende õigustest

Brüssel, 13. detsember 2011. Euroopa Parlament võttis täna vastu eelnõu, mille kohaselt peavad kuriteos kahtlustatavad isikud saama kirjalikus vormis nn õiguste deklaratsiooni, milles selgitatakse nende õigusi kriminaalmenetluse toimumise ajal. Euroopa Komisjon esitas sellekohase ettepaneku 2010. aasta juulis (IP/10/989) ühena meetmetest, millega tagatakse inimestele õigus õiglasele kohtulikule arutamisele kogu ELis. See kujutab endast teist sammu ELis kriminaalmenetlust käsitlevate ühtsete nõuete kehtestamise teel. Komisjoni püüdlused tugevdavad õiglase kohtuliku arutamise õiguse rakendamist kõikjal ELis ja parandavad vastastikust usaldust õiguskaitseasutuste vahel. Nüüd, kus parlament on eelnõule oma heakskiidu andnud, arutatakse seda veel lähinädalatel nõukogus, kes peab omakorda eelnõu vastu võtma, enne kui see seaduse jõu saab.

ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding väljendas heameelt hääletustulemuste üle ja ütles: „Tänane otsus tähistab olulist etappi Euroopa Komisjoni töös kriminaalõiguse valdkonnas. Tahan tänada parlamenti toetuse eest ja eelkõige raportöörina tegutsenud Birgit Sippelit. EL on näidanud, et ta tegeleb aktiivselt üksikisikute õiguste kaitsmisega kriminaalmenetluses, parandades samal ajal vastastikust usaldust vabadusel, turvalisusel ja õiglusel rajaneva ala piires.”

Uue seadusega tagatakse, et kuriteos kahtlustatavad isikud saavad asjakohast teavet oma põhiõiguste kohta kriminaalmenetluse ajal. Need on järgmised: õigus kasutada kaitsja abi; õigus saada teavet süüdistuse kohta; õigus kirjalikule ja suulisele tõlkele, kui süüdistatav ei mõista menetluse keelt; õigus vaikida ja õigus vahistamise korral nõuda enda viivitamatut toimetamist kohtuniku juurde.

Kõnealuse seadusega on eeskätt seotud järgmised viis uut elementi:

1) kuriteos kahtlustatavat informeeritakse tema õigustest pärast vahistamist;

2) kuriteos kahtlustatavale antakse õiguste deklaratsioon, milles on kirjalikult esitatud tema õigused;

3) kõnealune deklaratsioon on kirjutatud kergesti mõistetavalt, juriidilist oskussõnavara kasutamata;

4) deklaratsioon esitatakse keeles, millest kuriteos kahtlustatav aru saab;

5) deklaratsioonis on kirjas kahtlustatava õigustega seotud praktilised üksikasjad.

Uues seaduses on ka olulisi uuendusi, mille eesmärk on parandada Euroopa vahistamismääruse rakendamist; eeskätt tahetakse tagada, et kõik vahistatud isikud, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa vahistamismäärust, saaksid kohe asjakohase õiguste deklaratsiooni (IP/11454).

Komisjon on saatnud liikmesriikidele deklaratsiooni näidise, mis tõlgitakse kõikidesse ELi ametlikesse keeltesse.

Taust

Koos õigusega suulisele ja kirjalikule tõlkele moodustab õigus teabele kriminaalmenetluses osa õiglase kohtuliku arutamise alastest meetmetest, mille eesmärk on tugevdada usaldust ELi ühtses õigusruumis.

Esimese ettepaneku, millega anti kuriteos kahtlustatavale õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele (IP/10/1305 ja MEMO/10/351), kiitsid Euroopa Parlament ja nõukogu heaks 2010. aasta oktoobris.

Juunis 2011 tegi komisjon kolmanda ettepaneku sellise meetme võtmiseks, millega tagatakse õigus kasutada advokaadi abi ja suhelda perekonnaga (IP/11/689). See ettepanek on veel Euroopa Parlamendis ja nõukogus arutamisel.

Euroopa Liidus viiakse igal aastal läbi enam kui 8 miljonit kriminaalmenetlust. See, kas kodanikke teavitatakse pärast vahistamist ja kuriteosüüdistuse esitamist nende õigustest või mitte, on praegu liikmesriigiti erinev. Ühtedes liikmesriikides antakse süüdistatavale teavet menetlusõiguste kohta vaid suusõnaliselt, teistes antakse teavet kirjalikus vormis üksnes nõudmise korral

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõike 2 alusel ja selleks, et edendada kohtulahendite ja -otsuste vastastikust tunnustamist ning tõhustada piiriüleste kriminaalasjadega seotud politsei- ja õigusalast koostööd, võib EL kooskõlas ELi põhiõiguste hartaga võtta meetmeid ELi kodanike õiguste tugevdamiseks.

Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele ja kaitseõigus on sätestatud ELi põhiõiguste harta artiklites 47 ja 48, samuti Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 6.

Lisateave

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjon – kahtlustatavate ja süüdistatavate õigused:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX 1: Indicative model Letter of Rights

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

ANNEX II: Indicative model Letter of Rights for persons arrested on the basis of a European Arrest Warrant:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have been arrested on the basis of a European Arrest Warrant. You have the following rights.

A. INFORMATION ABOUT THE EUROPEAN ARREST WARRANT

You have the right to be informed about the content of the European Arrest Warrant on the basis of which you have been arrested.

B. ASSISTANCE OF A LAWYER

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to a translation of the European Arrest Warrant in a language you understand. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. POSSIBILITY TO CONSENT

You may consent or not consent to being surrendered to the State seeking you. Your consent would speed up the proceedings. [Possible addition of certain Member States: It may be difficult or even impossible to change this decision at a later stage.] Ask the authorities or your lawyer for more information.

E. HEARING

If you do not consent to your surrender, you have the right to be heard by a judicial authority.

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar