Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Δικαιώματα για διεξαγωγή δίκαιης δίκης: Οι ύποπτοι θα λαμβάνουν ένα «έγγραφο δικαιωμάτων» στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 – Μετά από τη σημερινή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ύποπτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα λαμβάνουν σύντομα ένα «έγγραφο δικαιωμάτων» που θα αναγράφει τα βασικά τους δικαιώματα κατά τις ποινικές διαδικασίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το μέτρο τον Ιούλιο του 2010 (IP/10/989) στο πλαίσιο των προσπαθειών της να εξασφαλίσει στους πολίτες δικαίωμα δίκαιης δίκης σε όλη την ΕΕ. Το μέτρο αυτό είναι το δεύτερο βήμα σε σειρά μέτρων με σκοπό τη θέσπιση κοινών προτύπων σε επίπεδο ΕΕ στις ποινικές υποθέσεις. Το μέτρο αυτό αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Επιτροπής να ενισχύσει τα δικαιώματα δίκαιης δίκης σ’ ολόκληρη της ΕΕ και να βελτιώσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ δικαστικών αρχών. Μετά την υιοθέτησή του από το Κοινοβούλιο το μέτρο θα διαβιβασθεί στους αρμόδιους υπουργούς για οριστική έγκριση από το Συμβούλιο τις επόμενες εβδομάδες πριν αποκτήσει ισχύ νόμου.

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ, Viviane Reding εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ψήφιση του μέτρου και δήλωσε ότι: «Η σημερινή ψήφιση αποτελεί ορόσημο για το έργο της Επιτροπής στον τομέα του ποινικού δικαίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για τη στήριξή του, και ιδίως την κα Birgit Sippel για το έργο της ως εισηγήτριας. Η ΕΕ αναλαμβάνει σθεναρή δράση για να ενισχύσει τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων στις ποινικές διαδικασίες και ταυτόχρονα για να βελτιώσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη στον χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης».

Ο νέος νόμος θα εξασφαλίζει ότι κάθε ύποπτος για ποινικό αδίκημα θα λαμβάνει τις δέουσες πληροφορίες σχετικά με τα βασικά του δικαιώματα κατά τις ποινικές διαδικασίες. Αυτά τα δικαιώματα είναι τα εξής: το δικαίωμα σε δικηγόρο· το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την κατηγορία· το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση, εάν δεν κατανοεί τη γλώσσα της διαδικασίας· το δικαίωμα σιωπής και το δικαίωμα έγκαιρης παραπομπής σε δικαστήριο μετά τη σύλληψη.

Ειδικότερα, ο νόμος θα περιλαμβάνει πέντε καινοτόμα στοιχεία:

  • ο ύποπτος θα ενημερώνεται για τα δικαιώματά του μετά τη σύλληψη·

  • θα λαμβάνει «έγγραφο δικαιωμάτων» που θα επεξηγεί γραπτώς τα δικαιώματά του·

  • το έγγραφο δικαιωμάτων θα είναι εύκολα κατανοητό, χωρίς νομική ορολογία·

  • θα διατίθεται σε γλώσσα που κατανοεί ο ύποπτος·

  • θα περιλαμβάνει πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα του προσώπου.

Ο νόμος αυτός θα περιλαμβάνει επίσης σημαντικές καινοτομίες που αποβλέπουν στην ενίσχυση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ειδικότερα θα διασφαλίζει ότι κάθε πρόσωπο που συλλαμβάνεται και για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης λαμβάνει ταχέως το κατάλληλο «έγγραφο δικαιωμάτων» (IP/11454).

Η Επιτροπή διαβίβασε στα κράτη μέλη υπόδειγμα εγγράφου, το οποίο θα μεταφραστεί και στις 23 γλώσσες της ΕΕ.

Ιστορικό

Παράλληλα με το δικαίωμα για μετάφραση και διερμηνεία, το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών αποτελεί μέρος της σειράς μέτρων για τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης με σκοπό την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στον ενιαίο χώρο δικαιοσύνης της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν την πρώτη πρόταση, που έδωσε στους υπόπτους το δικαίωμα για μετάφραση και διερμηνεία (IP/10/1305 και MEMO/10/351) τον Οκτώβριο του 2010.

Τον Ιούνιο του 2011, η Επιτροπή προώθησε τρίτο μέτρο για να εγγυηθεί την πρόσβαση σε δικηγόρο και την επικοινωνία με συγγενείς (IP/11/689). Η πρόταση βρίσκεται στο στάδιο της συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Κάθε χρόνο διεξάγονται στην ΕΕ πάνω από 8 εκατομμύρια ποινικές διαδικασίες. Προς το παρόν, η πιθανότητα να ενημερωθεί ένας πολίτης σωστά για τα δικαιώματά του σε περίπτωση που συλληφθεί και του απαγγελθεί κατηγορία για ποινικό αδίκημα διαφέρει από τη μία χώρα της ΕΕ στην άλλη. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι ύποπτοι ενημερώνονται μόνο προφορικά σχετικά με τα δικονομικά τους δικαιώματα, ενώ σε άλλα οι γραπτές πληροφορίες παρέχονται μόνον κατόπιν αιτήσεως.

Βάσει του άρθρου 82 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων καθώς και να βελτιωθεί η αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις που έχουν διασυνοριακές διαστάσεις, η ΕΕ μπορεί να θεσπίζει μέτρα προκειμένου να ενισχύσει τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Τα δικαιώματα δίκαιης δίκης και υπεράσπισης διατυπώνονται στα άρθρα 47 και 48 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς και στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Περισσότερες πληροφορίες

Αίθουσα Τύπου Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – δικαιώματα υπόπτων και κατηγορουμένων:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου Viviane Reding, Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX 1: Indicative model Letter of Rights

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

ANNEX II: Indicative model Letter of Rights for persons arrested on the basis of a European Arrest Warrant:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have been arrested on the basis of a European Arrest Warrant. You have the following rights.

A. INFORMATION ABOUT THE EUROPEAN ARREST WARRANT

You have the right to be informed about the content of the European Arrest Warrant on the basis of which you have been arrested.

B. ASSISTANCE OF A LAWYER

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to a translation of the European Arrest Warrant in a language you understand. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. POSSIBILITY TO CONSENT

You may consent or not consent to being surrendered to the State seeking you. Your consent would speed up the proceedings. [Possible addition of certain Member States: It may be difficult or even impossible to change this decision at a later stage.] Ask the authorities or your lawyer for more information.

E. HEARING

If you do not consent to your surrender, you have the right to be heard by a judicial authority.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar