Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Europeiska kommissionen rådgör med allmänheten om planerade åtgärder för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättningar

Bryssel den 13 december 2011. I dag inledde Europeiska kommissionen ett offentligt samråd om sina planerade åtgärder för att undanröja hindren för personer med funktionsnedsättningar inom EU. Samrådet kommer utgöra ett viktigt bidrag när kommissionen utarbetar sina förslag till en europeisk tillgänglighetsakt, som enligt planerna ska läggas fram hösten 2012. Syftet med detta initiativ är att garantera att personer med funktionsnedsättningar har tillgång på samma villkor som andra till den fysiska miljön, färdmedel samt informations- och kommunikationstjänster. Det kommer även att gynna personer med minskad rörlighet, såsom äldre. Samrådet, som är offentligt tillgängligt i sin helhet, syftar till att samla in synpunkter från företag, personer med funktionsnedsättningar och allmänheten, och kommer att pågå till den 29 februari 2012.

– Tillgänglighet handlar om att avlägsna hindren för personer med funktionsnedsättningar i byggnader, transporter och på internet. Ökad tillgänglighet underlättar också tillvaron för äldre, småbarnsföräldrar och många andra. Att varor och tjänster görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar skapar även möjligheter på marknaden och kan stimulera innovation och tillväxt. Därför samråder vi både med företagen, personer med funktionsnedsättningar, äldre och den breda allmänheten, sade kommissionens vice ordförande och EU-kommissionär med ansvar för rättvisa, Viviane Reding.

Kommissionen antog förra året en omfattande strategi för att skapa ett Europa fritt från barriärer för personer med funktionsnedsättningar senast år 2020 (IP/10/1505). I strategin anges hur EU och medlemsländerna kan ge människor med funktionshinder de redskap som behövs för de ska kunna utnyttja sina rättigheter.

En av de centrala åtgärderna är ett tillgänglighetsinitiativ. Syftet är att överväga hur standardisering eller bestämmelserna om offentlig upphandling kan utnyttjas för att göra varor och tjänster tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar och samtidigt främja en EU-marknad för hjälpmedel. Denna marknad förväntas växa kraftigt under de kommande åren utifrån de erfarenheter som gjorts i USA.

En studie av engelska Royal National Institute of the Blind visade att en investering på 35 000 pund av en stormarknadskedja för att öka tillgängligheten till sin webbplats ökade årsintäkterna med över 13 miljoner pund. En studie i Tyskland visade att ökad tillgänglighet till anläggningar och service skulle medföra ökat resande bland funktionshindrade, vilket i sin tur skulle öka den tyska turismindustrins omsättning med mellan 620 miljoner och 1,9 miljarder euro.

Bakgrund

Var sjätte EU-invånare, cirka 80 miljoner människor, har någon form av funktionsnedsättning. Mer än var tredje person äldre än 75 år har en funktionsnedsättning som i någon mån utgör ett hinder för dem. Dessa procentsatser kommer sannolikt att öka i takt med att EU:s befolkning åldras. De flesta av dessa personer hindras alltför ofta från att till fullo delta i samhället och ekonomin på grund av hinder av fysiskt eller annat slag eller på grund av diskriminering.

I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna fastställs att ”Unionen erkänner och respekterar rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet.” Dessutom har EU och alla dess 27 medlemsstater förbundit sig att skapa ett Europa fritt från barriärer genom att underteckna FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Med tillgänglighet menas att personer med funktionsnedsättningar ska ha jämlik tillgång till den fysiska miljön, färdmedel, it-system samt andra resurser och tjänster.

Den 1–2 december 2011 arrangerade kommissionen en stor konferens i samband med Europeiska dagen för personer med funktionsnedsättningar, vars fokus också låg på dessa personers rättigheter mot bakgrund av den ekonomiska krisen. Under konferensen meddelade vice ordförande Reding att Salzburg i Österrike hade vunnit 2012 års Access City-pris, det europeiska priset för tillgängliga städer (IP/11/1492).

Den 6 december 2011 träffade ledarna för EU:s institutioner för första gången det europeiska forumet för personer med funktionsnedsättningar på hög nivå för att diskutera frågor som rör personer med funktionsnedsättningar inom EU (IP/11/1507).

Mer information

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Offentligt samråd om tillgänglighet:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm

Hemsidan för kommissionens vice ordförande, EU-kommissionär med ansvar för rättvisa Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar