Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska komisia vyzýva verejnosť, aby sa vyjadrila k opatreniam na odstránenie bariér pre ľudí so zdravotným postihnutím

Brusel 13. decembra 2011 – Európska komisia dnes otvorila verejnú konzultáciu o budúcich plánoch pre odstránenie bariér pre Európanov so zdravotným postihnutím. Konzultácia pomôže Komisii pri príprave návrhu Európskeho aktu o prístupnosti, ktorý má byť predložený na jeseň 2012. Cieľom tejto iniciatívy je zabezpečiť, aby ľudia so zdravotným postihnutím mali rovnaký prístup ako všetci ostatní k „fyzickému“ prostrediu, doprave a informáciám a komunikačným službám. Iniciatíva takisto poslúži ľuďom so zníženou pohyblivosťou ako napr. starším. Verejná konzultácia, ktorá je plne prístupná pre všetkých, sa zameriava na názory podnikov, ľudí so zdravotným postihnutím a širokej verejnosti a bude otvorená do 29. februára 2012.

„Prístupnosť znamená odstránenie bariér pre ľudí so zdravotným postihnutím, či už v budovách, v doprave alebo na internete. Zlepšenie prístupnosti uľahčuje život aj staršej generácii, rodičom s malými deťmi a mnohým ďalším,” uviedla komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Širšie sprístupňovanie tovarov a služieb takisto znamená vytváranie trhových príležitostí a môže sa stať podnetom pre inovácie a rast. Z tohto dôvodu chceme danú vec prediskutovať s podnikmi ako aj s ľuďmi so zdravotným postihnutím, so staršími a aj so širokou verejnosťou.“

Komisia prijala minulý rok komplexnú stratégiu zameranú na vytvorenie bezbariérovej Európy pre ľudí so zdravotným postihnutím do roku 2020 (IP/10/1505). V tomto pláne sa uvádza, ako môžu EÚ a vlády jednotlivých štátov zlepšiť postavenie ľudí so zdravotným postihnutím tým, že im zaistia, aby mohli využívať svoje práva.

Jedným z jeho kľúčových krokov bola iniciatíva na zlepšenie prístupnosti. Cieľom je využiť štandardizáciu či pravidlá verejného obstarávania na sprístupnenie všetkých tovarov a služieb ľuďom so zdravotným postihnutím a podporovať pritom trh zdravotných pomôcok v rámci EÚ. Na základe skúseností Spojených štátov sa predpokladá, že tento trh zaznamená v nasledujúcich rokoch rýchly rozvoj.

Štúdia Kráľovského národného inštitútu nevidiacich v Spojenom kráľovstve ukázala, že investícia reťazca supermarketov v sume 35 000 libier do sprístupnenia ich webovej stránky priniesla dodatočné ročné tržby vo výške 13 miliónov libier. V štúdii uskutočnenej v Nemecku sa dospelo k záveru, že prístupnejšie priestory a zariadenia by umožnili osobám so zdravotným postihnutím cestovať častejšie a priniesli by tak nemeckému cestovnému ruchu dodatočné tržby vo výške 620 miliónov až 1,9 miliardy EUR.

Kontext

Každý šiesty človek v Európskej únii – približne 80 miliónov – trpí istým druhom zdravotného postihnutia, od mierneho až po ťažké. Viac než jedna tretina ľudí nad 75 rokov má zdravotné ťažkosti, ktoré ich do určitej miery obmedzujú. Tieto čísla sa budú s veľkou pravdepodobnosťou zvyšovať s postupným starnutím obyvateľstva EÚ. Väčšina týchto ľudí veľmi často nemá možnosť sa plne zúčastňovať na spoločenskom a hospodárskom živote z dôvodu fyzických alebo iných bariér, ako aj z dôvodu diskriminácie.

V Charte základných práv EÚ sa uvádza, že „Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote“. EÚ a jej 27 členských štátov sa už okrem toho zaviazali vytvoriť bezbariérovú Európu podpísaním Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD).

„Prístupnosť“ znamená, že ľudia so zdravotným postihnutím majú rovnako ako iní ľudia prístup k „fyzickému“ prostrediu, doprave, informačným a komunikačným technológiám a systémom, ako aj k iným zariadeniam a službám.

Pri príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím zorganizovala Komisia 1. a 2. decembra 2011 dôležitú konferenciu, ktorá bola zameraná aj na perspektívu práv ľudí so zdravotným postihnutím v kontexte hospodárskej krízy. Počas tejto konferencie vyhlásila podpredsedníčka Viviane Redingová víťaza ceny EÚ pre bezbariérové mestá „Access City 2012“, ktorým sa stalo mesto Salzburg v Rakúsku (IP/11/1492).

Dňa 6. decembra 2011 sa vedúci predstavitelia inštitúcií Európskej únie prvýkrát stretli s predstaviteľmi Európskeho fóra zdravotne postihnutých na zasadnutí na vysokej úrovni, aby prediskutovali otázky, s ktorými sú konfrontovaní európski občania so zdravotným postihnutím (IP/11/1507).

Ďalšie informácie

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Verejná konzultácia o prístupnosti:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm

Webová stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviany Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar