Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Euroopan komissio pyytää näkemyksiä vammaisten esteettömyyden parantamisesta

Bryssel 13. joulukuuta 2011 – Euroopan komissio on tänään käynnistänyt julkisen kuulemisen vammaisten esteettömyyden parantamisesta Euroopassa. Komissio aikoo hyödyntää kuulemisen tuloksia valmistellessaan todennäköisesti syksyllä 2012 annettavia ehdotuksia saavutettavuutta koskevaksi eurooppalaiseksi säädösaloitteeksi. Aloitteella pyritään varmistamaan, että vammaisilla on muiden kanssa samanarvoiset mahdollisuudet liikkua fyysisessä ympäristössä, käyttää kuljetuspalveluja sekä tieto- ja viestintäpalveluja. Aloitteesta on hyötyä myös liikuntarajoitteisille, kuten vanhuksille. Kuuleminen järjestetään siten, että kaikilla on mahdollisuus osallistua siihen, ja näkemyksiään voivat esittää yritykset, vammaiset ja suuri yleisö 29. helmikuuta 2012 saakka.

Oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin mukaan esteettömyydessä on kyse sellaisten esteiden poistamisesta, jotka estävät vammaisilta pääsyn rakennuksiin sekä kuljetus- ja verkkopalvelujen käytön. ”Esteettömyyden parantaminen helpottaa myös vanhusten, pienten lasten vanhempien ja monien muiden ihmisryhmien elämää”, Reding toteaa. Hänen mukaansa tavaroiden ja palvelujen saatavuuden parantaminen luo uusia mahdollisuuksia markkinoilla ja voi edistää innovointia ja kasvua. Sen takia komissio haluaa kuulla yritysmaailman, vammaisten, vanhusten ja suuren yleisön näkemyksiä.

Komissio hyväksyi viime vuonna kattavan strategian esteettömän Euroopan luomiseksi vammaisille eurooppalaisille vuoteen 2020 mennessä (IP/10/1505). Suunnitelmassa kuvataan, miten EU ja jäsenvaltioiden hallitukset voivat parantaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia hyödyntää oikeuksiaan.

Eräs keskeisistä toimista on esteettömyyttä koskeva aloite. Tavoitteena on hyödyntää standardointia tai julkisia hankintoja koskevia sääntöjä siten, että kaikki tuotteet ja palvelut voidaan saattaa vammaisten ulottuville ja samalla edistää apuvälineiden EU-markkinoita. Kyseisten markkinoiden odotetaan kasvavan huomattavasti lähivuosina, kuten Yhdysvaltojen esimerkki on osoittanut.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva sokeiden tutkimuslaitos raportoi tutkimuksessaan, miten erään kauppaketjun verkkosivujen käytettävyyden parantamiseen tähdännyt, 35 000 puntaa maksanut hanke tuotti ketjulle lisätuloja yli 13 miljoonaa puntaa vuodessa. Saksassa toteutetussa tutkimuksessa havaittiin, että esteettömien palvelujen tarjoaminen lisää vammaisten matkailua ja tuottaa Saksan matkailualalle lisätuloja 620 miljoonasta eurosta jopa 1,9 miljardiin euroon.

Tausta

Joka kuudes henkilö EU:ssa on jollakin tavalla vammainen. Eriasteisia vammoja on Euroopan unionissa noin 80 miljoonalla kansalaisella. Useampi kuin joka kolmas 75 vuotta täyttänyt kärsii jonkinlaisesta toimintarajoitteesta. Näiden määrien odotetaan kasvavan EU:n väestön vanhetessa. Monet vammaiset eivät voi osallistua täysimääräisesti yhteiskunta- ja talouselämään joko fyysisten tai muiden esteiden taikka syrjinnän takia.

EU:n perusoikeuskirjan mukaan unioni tunnustaa vammaisten oikeuden päästä osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään heidän itsenäistä elämäänsä, yhteiskunnallista ja ammatillista sopeutumistaan sekä osallistumistaan yhteiskuntaelämään, ja kunnioittaa tätä oikeutta. Lisäksi allekirjoittaessaan vammaisten oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen EU ja sen 27 jäsenvaltiota ovat sitoutuneet luomaan esteettömän Euroopan.

Esteettömyys tarkoittaa, että vammaisilla on samanlaiset mahdollisuudet kuin muillakin hyödyntää fyysistä ympäristöä, liikennepalveluja, tieto- ja viestintäteknologiaa ja ‑järjestelmiä sekä muita järjestelyjä ja palveluja.

Komissio järjesti Euroopan vammaisten päivän yhteydessä 1. ja 2. joulukuuta 2011 suuren konferenssin, jossa keskityttiin mm. vammaisten oikeuksiin talouskriisin aikana. Varapuheenjohtaja Reding ilmoitti konferenssin yhteydessä, että vuoden 2012 Esteetön kaupunki ‑palkinto myönnetään Salzburgille (IP/11/1492).

EU:n toimielinten johtajat osallistuivat 6. joulukuuta 2011 ensi kertaa Euroopan vammaisfoorumin kokoukseen, jossa keskusteltiin korkealla tasolla eurooppalaisten vammaisten elämään liittyvistä kysymyksistä (IP/11/1507).

Lisätietoja

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Julkinen kuuleminen esteettömyydestä:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman +32-2 296 24 06

Mina Andreeva +32-2 299 13 82


Side Bar