Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa Komisjon palub esitada ettepanekuid, kuidas luua takistusteta Euroopa puuetega inimestele

Brüssel, 13. detsember 2011. Euroopa Komisjon algatas täna avaliku arutelu seoses oma plaaniga luua takistusteta Euroopa puuetega inimestele. Arutelu ülesanne on aidata komisjonil 2012. aasta sügiseks koostada „Euroopa juurdepääsetavuse akti” ettepanekut. Akti eesmärk on tagada, et puuetega inimestel on teistega võrdsetel alustel juurdepääs füüsilisele keskkonnale, transpordile ning info- ja sideteenustele, kuid see on kasulik ka liikumistakistustega inimestele, näiteks vanemaealisele.. Arutelus osalejatele on loodud kõik võimalikud juurdepääsuvõimalused. Arutelu käigus oodatakse ettevõtjate, puuetega inimeste ja avalikkuse arvamusi ning see kestab kuni 29. veebruarini 2012.

ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding ütles, et juurdepääsetavuse parandamiseks tuleb kõrvaldada barjäärid, mis takistavad puuetega inimeste liikumist hoonetes, transpordivahendites ja internetis, ning et juurdepääsu parandamine lihtsustab ka eakate inimeste, väikelaste vanemate ja paljude teiste inimeste elu. „Kaupade ja teenuste juurdepääsetavuse parandamine pakub ka uusi turuvõimalusi ning võib anda tõuke innovatsioonile ja majanduskasvule. Seda arvestades algatame arutelu ettevõtjate, puuetega ja eakate inimeste ning kogu avalikkusega," ütles volinik.

Euroopa Komisjon võttis möödunud aastal vastu ulatusliku strateegia, et luua aastaks 2020 takistusteta Euroopa puuetega inimestele (IP/10/1505). Selles kirjeldatakse, kuidas EL ja liikmesriikide valitsused saavad julgustada puuetega inimesi oma õigusi kasutama.

Strateegia peamiste suundade hulka kuulub juurdepääsetavuse algatus, mille eesmärk on kasutada standardimist ja riigihanke eeskirju, et tagada puudega inimestele juurdepääs kõikidele toodetele ja teenustele ning edendada abivahendite turu toimimist ELis. USA kogemuste alusel on arvata, et see turg peaks lähiaastatel märkimisväärselt kasvama la ELis.

Ühendkuningriigi Riikliku Pimedate Instituudi uuringust selgus, et ühe supermarketiketi tehtud 35 000 naela suurune investeering sellesse, et muuta nende veebisait puudega inimestele juurdepääsetavaks, tõi aastas 13 miljonit naela lisatulu. Saksamaal korraldatud uuringu kohaselt reisiksid puudega inimesed rohkem, kui neil oleks hõlpsam liikuda. Saksamaa turismitööstuse käive suureneks sellest tulenevalt 620 miljoni kuni 1,9 miljardi euro võrra.

Taustteave

Umbes 80 miljonit inimest ehk iga kuues inimene Euroopa Liidus on kerge kuni raske puudega. Enam kui kolmandikku üle 75aastastest inimestest vaevab mingit sorti puue. Need näitajad suurenevad, sest ELi rahvastik vananeb. Enamik neist inimestest ei saa sageli ühiskonnaelus ja majandustegevuses täielikult osaleda – seda nii füüsiliste kui ka muude takistuste, aga ka diskrimineerimise tõttu.

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on sätestatud: „Liit tunnustab ja austab puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.” Olles allkirjastanud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, on EL ja kõik tema 27 liikmesriiki juba pühendunud tõketeta Euroopa loomisele.

Juurdepääsetavus tähendab, et puudega inimesed pääsevad füüsilisele keskkonnale, transpordile, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale ja -süsteemidele ning muudele vahenditele ja teenustele ligi teistega samadel alustel.

Komisjon korraldas 1.–2. detsembril 2011 Euroopa puuetega inimeste päeva puhul ulatusliku konverentsi, kus samuti keskenduti puuetega inimeste õigustele praeguse majanduskriisi taustal. Konverentsi toimumise ajal kuulutas Euroopa Komisjoni asepresident Reding välja ELi linnade juurdepääsetavuse 2012. aasta auhinna võitja, kelleks on Austria linn Salzburg (IP/11/1492).

6. detsembril 2011 said Euroopa Liidu institutsioonide juhid esimest korda kokku kõrgetasemelise Euroopa puuetega inimeste foorumi raames, et arutada puuetega eurooplaste probleeme (IP/11/1507).

Lisateave

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Juurdepääsetavuse alane avalik arutelu:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar