Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Kommissionen föreslår sparåtgärder för EU:s förvaltning

Bryssel den 13 december 2011. Kommissionen antog idag formellt ett paket med förslag på personalreformer, som kommer att resultera i inbesparingar på 1 miljard euro fram till år 2020 och mer än 1 miljard euro varje år i det långa loppet. Detta gör det möjligt för EU att frysa kostnaderna för förvaltningen fram till år 2020. I förslaget ingår en höjning av pensionsåldern, en personalminskning på 5 % i kombination med en förlängning av arbetstiden per vecka, lägre löner inom vissa områden, en höjning av en särskild solidaritetsavgift och en förenkling av den metod som används för årliga justeringar av löner och pensioner.

– EU:s institutioner och deras personal står inför stora utmaningar. Jag är ändå övertygad om att de klarar av att bemöta dessa utmaningar genom att jobba hårdare, längre och mer effektivt. Genom förslaget skapas jämvikt mellan den nödvändiga stimulansen för ekonomin i EU och institutionernas förmåga att utarbeta politiken. Detta är även det politiskt lämpliga och rättsligt godtagbara sättet att bemöta medlemsländernas vädjan om att inte genomföra den årliga justeringen av löner för detta år med anledning av krisen. Det var inte möjligt att låta bli att genomföra justeringen eftersom de strikta rättsliga kriterierna för detta inte uppfylldes, säger Maroš Šefčovič, EU-kommissionens vice ordförande.

I förslaget ingår följande:

 • En minskning på 5 % av personalen vid alla institutioner under perioden 2013-2017, genom normal personalomsättning.

 • En förlängning av minimiarbetstiden från 37,5 till 40 timmar i veckan för personalen vid alla institutioner, utan kompenserande lönejusteringar.

 • En höjning av den normala pensionsåldern från 63 till 65. Det ska bli lättare att arbeta till 67 år.

 • För att ta i beaktande den svåra rådande ekonomiska situationen kommer den särskilda avgiften (skatt utöver skatt på inkomst), som upphör att gälla år 2013, inte enbart att ersättas av en ny ”solidaritetsavgift” men även höjas till 6 % (för närvarande 5,5 %).

 • Reglerna för förtidspension kommer att begränsas avsevärt (minimiåldern för förtidspension kommer att höjas från 55 till 58: möjligheten till förtidspension utan avdrag på de förvärvade pensionsrättigheterna kommer att minska med 50 %).

 • Möjligheten för assistenter att nå upp till de högsta lönegraderna kommer att begränsas till dem som presterar bäst och som sökt och fått ett jobb med den högsta ansvarsnivån i denna kategori.

 • Lönerna för ny sekretariatspersonal och kontorspersonal kommer att sänkas med omkring 18 %.

 • Andra åtgärder innefattar följande: en ny, förenklad metod för att justera löner och pensioner utgående från de politiska beslut som fattats av alla 27 medlemsländer om ländernas nationella tjänstemän, en ny och förenklad undantagsklausul som gör det möjligt att snabbt reagera vid en ekonomisk kris, en minskning av det högsta antalet semesterdagar de anställda får för sin årliga resa till hemlandet från sex till tre dagar, ett nytt sätt att räkna ut avståndet till hemlandet som kommer att minska individuella tillägg, en förlängning av den maximala varaktigheten för kontrakt för kontraktsanställda inom institutionerna från tre till sex år, och enhetligare regler för anställda vid EU:s byråer.

Bakgrund

Förslagen presenterades ursprungligen i slutet av juni, men har delvis ändrats till följd av sex månader långa diskussioner och förhandlingar med representanter för personalen, medlemsländer och andra institutioners förvaltningar.

För att bevara förslagets grundläggande syfte och ekonomiska effekt utan att negativt påverka EU-institutionernas förmåga att anställa och behålla högkvalificerad personal förblev de viktigaste punkterna i förslaget oförändrade.

De viktigaste ändringarna i det ursprungliga förslaget:

 • En höjning av den föreslagna solidaritetsavgiften som betalas av anställda från 5,5 % till 6 %.

 • Sekretariats- och kontorsuppgifter kommer även fortsättningsvis att utföras av tjänstemän (istället för att flyttas över till kontraktsanställda som ursprungligen föreslogs). En ny typ av karriärstruktur kommer dock att införas med lägre löner och karriärutsikter som motsvarar ansvarsnivån.

 • Metoden som används för den årliga justeringen av löner och pensioner kommer att förenklas och förlängas till att gälla de följande tio åren (istället för åtta).

 • Från och med den 1 januari 2013 kommer mätningen av nationella tjänstemäns köpkraft, ett av metodens nyckelelement, att bygga på utvecklingen i alla 27 medlemsländer. (Detta ersätter det ursprungliga förslaget att helt enkelt lägga till Sverige och Polen till det nuvarande urvalet av åtta medlemsländer).

 • Den längsta möjliga anställningstiden för kontraktsanställda vid EU-institutionerna kommer att förlängas från tre till sex år (istället för fem).

Det reviderade förslagspaketet kommer nu att sändas till rådet och Europeiska parlamentet för vidare diskussion och antagande enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Läs mer om detta i MEMO/11/907.

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili (+3222954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar