Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija predlaga krčenje sredstev za uslužbence EU

Bruselj, 13. decembra 2011 – Evropska komisija je danes uradno sprejela sveženj predlaganih kadrovskih reform, s katerimi naj bi do leta 2020 prihranila milijardo evrov, dolgoročneje pa več kot milijardo vsako leto. To bi EU omogočilo zamrznitev odhodkov iz poslovanja za upravo do leta 2020. Predlog zajema zvišanje upokojitvene starosti, 5-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih ob hkratnem povečanju tedenskih ur dela, znižanje plač na nekaterih področjih, zvišanje posebne solidarnostne dajatve in poenostavitev metode za letno prilagoditev plač in pokojnin.

Podpredsednik Komisije Maroš Šefčovič je povedal: „Evropske institucije in njihovi uslužbenci se soočajo z velikimi izzivi. Prepričan pa sem, da jim jih bo uspelo premagati, če bodo delali več, intenzivneje in učinkoviteje. Predlog zagotavlja pravo ravnovesje med krčenjem virov, ki je potrebno zaradi varčevanja, in zmožnostjo institucij za izvajanje svojih politik.

Hkrati je to politično in pravno ustrezen odziv na zahtevo držav članic, da se letos zaradi krize ne bi izvedla letna prilagoditev plač. To ni bilo možno, ker niso bili izpolnjeni strogi pravni pogoji za tak ukrep.“

Predlog vključuje:

 • 5-odstotno znižanje števila zaposlenih v vseh institucijah v obdobju 2013–2017 z rednim odlivom zaposlenih,

 • podaljšanje minimalnega tedenskega delovnega časa za zaposlene v vseh institucijah s 37,5 ur na 40 ur ob nespremenjenih plačah,

 • redna upokojitvena starost se bo zvišala s 63 na 65 let; možnost po lastni izbiri nadaljevati delo do 67. leta starosti bo dostopnejša,

 • zaradi trenutnih težavnih gospodarskih razmer bo posebna dajatev (davek, ki se plačuje poleg davka na dohodek), ki bo prenehala veljati leta 2013, ne le nadomeščena z novo „solidarnostno dajatvijo“, temveč tudi povišana na 6 % (zdaj 5,5 %),

 • pravila glede zgodnjega upokojevanja bodo precej strožja (zvišanje minimalne starosti za zgodnjo upokojitev s 55 na 58 let; dostop do sheme brez krčenja pokojninskih pravic se bo zmanjšal za 50 %),

 • dostop do najvišjih plačnih razredov za asistentska mesta bo omejen na najboljše asistente, ki bodo uspešno kandidirali za mesta z najbolj odgovornimi nalogami v tej kategoriji,

 • plače novih zaposlenih, ki opravljajo tajniška in administrativna dela, se bodo znižale za približno 18 %,

 • drugi ukrepi vključujejo: novo in poenostavljeno metodo za prilagoditev plač in pokojnin na podlagi političnih odločitev, ki jih je sprejelo 27 držav članic za svoje državne uradnike, novo in poenostavljeno določbo o izjemah, ki omogoča hitro odzivanje na gospodarsko krizo, zmanjšanje največjega števila dni dopusta, dodeljenega zaposlenim za letno potovanje v domače države s šest na tri dni, posodobljen način izračunavanja razdalje do domače države, s katerim se bodo posamezna nadomestila znižala, podaljšanje najdaljšega trajanja pogodb za pogodbeno osebje v institucijah s tri na šest let ter doslednejša pravila za zaposlene v agencijah EU.

Ozadje

Predlogi so bili prvotno predstavljeni konec junija, nato pa po skoraj šestmesečnih razpravah in pogajanjih s predstavniki zaposlenih, državami članicami in upravami drugih institucij delno spremenjeni.

Da se ohrani bistvo predloga in njegov finančni učinek, hkrati pa ostane nedotaknjena zmožnost EU za zaposlovanje in zadržanje visoko usposobljenega osebja, ostajajo ključni elementi junijskega predloga nespremenjeni.

Glavne spremembe k prvotnemu predlogu so:

 • povečanje predlagane solidarnostne dajatve, ki jo plačujejo zaposleni, s 5,5 % na 6 %,

 • tajniška in administrativna dela bodo še naprej opravljali uradniki (in ne pogodbeno osebje, kot je bilo prvotno predlagano), vendar bo zanje uvedena nova karierna struktura z nižjimi plačami in manjšimi možnostmi napredovanja glede na raven odgovornosti,

 • metoda za letno prilagoditev plač in pokojnin bo poenostavljena in podaljšana za nadaljnjih deset let (namesto osmih),

 • od 1. januarja 2013 bo vseh 27 držav članic spremljalo gibanje kupne moči svojih državnih uradnikov, kar je bistven element te metode (s tem je bil nadomeščen prvotni predlog, po katerem naj bi obstoječemu vzorcu osmih držav članic samo dodali Švedsko in Poljsko),

 • najdaljše trajanje zaposlitve za pogodbeno osebje v institucijah EU bo podaljšano s tri na šest let (namesto petih).

Spremenjeni sveženj predlogov bo zdaj poslan Svetu in Evropskemu parlamentu v nadaljnjo razpravo in sprejetje po rednem zakonodajnem postopku.

Za dodatne informacije glej MEMO/11/907.

Kontakti:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar