Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia navrhuje škrty vo verejnej službe EÚ

Brusel 13. decembra 2011 – Komisia dnes formálne prijala súbor navrhovaných reforiem týkajúcich sa zamestnancov, ktoré umožnia dosiahnuť úspory v hodnote 1 mld. EUR do roku 2020 a z dlhodobého hľadiska vyše 1 mld. ročne. To by umožnilo EÚ zmraziť prevádzkové výdavky na administratívu do roku 2020. Návrhom sa zvyšuje vek odchodu do dôchodku a spája sa 5 % zníženie stavu zamestnancov so zvýšením počtu hodín týždenného pracovného času, znižujú sa platy v určitých oblastiach, zvyšuje sa osobitná solidárna daň a zjednodušuje metóda použitá pri ročných úpravách platov a dôchodkov.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič povedal: „Európske inštitúcie a ich pracovníci čelia veľkým výzvam. Som však presvedčený, že môžu obstáť zoči-voči týmto výzvam, ak budú pracovať tvrdšie, dlhšie a efektívnejšie. Návrh nastoľuje náležitú rovnováhu medzi nevyhnutným úsilím o hospodárnosť a schopnosťou inštitúcií realizovať ich politické ciele.

„Je to aj politicky primeraná a zákonná reakcia na žiadosť členských štátov o odloženie tohtoročnej úpravy miezd vzhľadom na krízu. Doteraz to nebolo možné, pretože neboli splnené prísne právne kritériá takéhoto kroku.“

Návrh zahŕňa tieto zmeny:

 • zníženie stavu zamestnancov o 5 % vo všetkých inštitúciách v období rokov 2013 – 17 prostredníctvom bežnej obmeny zamestnancov,

 • zvýšenie minimálnej dĺžky pracovného týždňa pre pracovníkov všetkých inštitúcií z 37,5 hodiny na 40 hodín bez kompenzačnej úpravy miezd,

 • normálny dôchodkový vek sa zvýši zo 63 na 65 rokov, uľahčí sa možnosť pracovať dobrovoľne do 67 rokov,

 • s cieľom zohľadniť súčasnú zložitú hospodársku situáciu sa mimoriadny odvod (daň popri dani z príjmu), ktorého platnosť sa skončí v roku 2013, nielenže nahradí novou „solidárnou daňou“, ale táto sa aj zvýši na 6 % (v súčasnosti 5,5 %),

 • pravidlá pre predčasný odchod do dôchodku sa podstatne sprísnia (zvýšenie minimálneho veku pre predčasný odchod do dôchodku z 55 na 58 rokov, prístup ku schéme bez obmedzenia práv na dôchodok sa zníži o 50 %),

 • prístup k najvyšším triedam a platom v rámci služobnej kariéry „asistentov“ sa obmedzí na najvýkonnejších asistentov, ktorí sa úspešne uchádzajú o pracovné miesto s najvyšším stupňom zodpovednosti v tejto kategórii,

 • platy nových sekretárskych a administratívnych pracovníkov sa znížia približne o 18 %,

 • k ďalším opatreniam patria: nový a zjednodušený spôsob úpravy platov a dôchodkov na základe politického rozhodnutia, ktoré prijalo všetkých 27 členských štátov vo vzťahu k svojim úradníkom v štátnej službe, návrh nového a zjednodušeného ustanovenia o výnimke, ktoré umožňuje rýchlo reagovať na hospodársku krízu, skrátenie maximálneho počtu dní poskytnutej dovolenky zamestnancov na svoju každoročnú cestu do svojej krajiny zo šiestich dní na tri, modernizovaný spôsob výpočtu vzdialenosti do domovskej krajiny, ktorým sa znížia individuálne príspevky, predĺženie maximálnej dĺžky zmlúv zmluvných zamestnancov v inštitúciách z troch na šesť rokov a konzistentnejšie pravidlá pre zamestnancov v agentúrach EÚ.

Súvislosti

Návrhy boli pôvodne zverejnené koncom júna, ale boli čiastočne zmenené a doplnené po takmer šiestich mesiacoch diskusií a rokovaní so zástupcami zamestnancov, členskými štátmi a vedením ostatných inštitúcií.

Aby sa zabezpečila účinnosť návrhu a jeho finančný prínos bez ohrozenia schopnosti inštitúcií EÚ prijímať do zamestnania a udržať si vysoko kvalifikovaných pracovníkov, zostávajú kľúčové prvky návrhu z júna nezmenené.

Najdôležitejšie zmeny oproti pôvodnému návrhu:

 • navrhované zvýšenie solidárnej dane, ktorú majú zamestnanci platiť, z 5,5 % na 6%,

 • sekretárske a kancelárske úlohy budú naďalej vykonávať úradníci (namiesto toho, aby boli prevedení na zmluvných zamestnancov podľa pôvodného návrhu); zavedie sa však pre nich nový typ kariérnej štruktúry s nižšími mzdami a kariérnymi možnosťami zodpovedajúcimi stupňu zodpovednosti,

 • metóda používaná pri ročných úpravách platov a dôchodkov sa zjednoduší a predĺži o ďalších 10 rokov (namiesto ôsmich),

 • na sledovanie vývoja kúpnej sily štátnych zamestnancov v jednotlivých štátoch, ktorý je kľúčovým prvkom metódy, budú od 1. januára 2013 použité údaje zo všetkých 27 členských štátov (nahradí sa tým pôvodný návrh, podľa ktorého sa k súčasne platnej vzorke 8 členských štátov malo iba pridať Švédsko a Poľsko),

 • maximálne trvanie zamestnania zmluvných pracovníkov v inštitúciách EÚ sa zvýši z troch na šesť rokov (namiesto piatich).

Revidovaný súbor návrhov sa teraz zašle Rade a Európskemu parlamentu na ďalšie prerokovanie a schválenie riadnym legislatívnym postupom.

Ďalšie informácie sú k dispozícii v MEMO/11/907.

Kontaktné osoby:

Antonio Gravili (+32 2 295 4317)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 9451)


Side Bar