Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja proponuje cięcia w służbie publicznej UE

Bruksela, 13 grudnia 2011 r. – Komisja formalnie przyjęła dziś pakiet proponowanych reform dotyczących pracowników, które do 2020 r. przyniosłyby oszczędności sięgające 1 mld EUR, a w dłuższej perspektywie przekraczające rocznie 1 mld EUR. Pozwoliłoby to UE zamrozić wydatki operacyjne na administrację do 2020 r. Propozycja obejmuje podwyższenie wieku emerytalnego, pięcioprocentową redukcję personelu w połączeniu ze zwiększeniem tygodniowego czasu pracy, niższe wynagrodzenie w określonych grupach funkcyjnych, podwyższenie specjalnego podatku solidarnościowego i uproszczenie metody corocznego dostosowywania wysokości wynagrodzeń i emerytur.

Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič powiedział: “Instytucje europejskie i ich pracownicy stoją w obliczu ogromnych wyzwań. Jestem jednak przekonany, że mogą sprostać tym wyzwaniom, pracując ciężej, dłużej i efektywniej. Propozycja zachowuje właściwą równowagę pomiędzy koniecznym pobudzeniem gospodarki a zdolnością instytucji do realizowania ich polityk.

Jest ona także odpowiedzią na wniosek państw członkowskich o zawieszenie tegorocznego dostosowania wysokości wynagrodzeń z uwagi na kryzys; odpowiedzią właściwą z politycznego punktu widzenia i opartą na jasnych podstawach prawnych. Przychylenie się do tego wniosku nie było możliwe z uwagi na niespełnienie ściśle prawnych kryteriów.”

Propozycja obejmuje:

 • pięcioprocentową redukcję personelu we wszystkich instytucjach na przestrzeni lat 2013-17 w drodze naturalnej rotacji pracowników;

 • zwiększenie minimalnego tygodniowego czasu pracy pracowników wszystkich instytucji z 37,5 do 40 godzin bez rekompensaty w postaci dodatkowego wynagrodzenia;

 • podwyższenie normalnego wieku emerytalnego z 63 do 65 lat; ułatwienie dobrowolnego wydłużenia okresu aktywności zawodowej do 67 lat;

 • zastąpienie specjalnego podatku tymczasowego (będącego uzupełnieniem podatku dochodowego), którego okres obowiązywania kończy się w 2013 r., nowym podatkiem solidarnościowym, a dodatkowo jego podniesienie do 6% (obecnie 5,5%) celem uwzględnienia aktualnej trudnej sytuacji gospodarczej;

 • znaczne zaostrzenie przepisów dotyczących wcześniejszego przechodzenia na emeryturę (podwyższenie minimalnego wieku uprawniającego do wcześniejszej emerytury z 55 do 58 lat; ograniczenie dostępu do systemu bez obniżenia świadczeń emerytalnych do 50%);

 • ograniczenie dostępu do wyższych grup zaszeregowania i wynagrodzeń dla pracowników pełniących funkcje asystenckie do najlepszych, którzy z powodzeniem przejdą procedurę rekrutacji na stanowisko o najwyższym zakresie odpowiedzialności w tej grupie funkcyjnej;

 • obniżenie wynagrodzenia nowego personelu sekretarskiego i biurowego o ok. 18%;

 • inne środki obejmują: nową i uproszczoną metodę dostosowywania wynagrodzeń i emerytur w oparciu o polityczne decyzje podejmowane przez wszystkie 27 państw członkowskich w odniesieniu do krajowych urzędników służby cywilnej, nową i uproszczoną klauzulę wyjątkową pozwalającą szybko reagować na kryzys ekonomiczny, zmniejszenie maksymalnej liczby dni urlopu przyznawanego pracownikom co roku na podróż do kraju pochodzenia z sześciu do trzech dni, unowocześniona metoda obliczania odległości do kraju pochodzenia, która ograniczy indywidualne dodatki, wydłużenie maksymalnego czasu trwania umów pracowników kontraktowych w instytucjach z trzech do sześciu lat oraz bardziej spójne zasady w odniesieniu do personelu zatrudnionego w agencjach UE.

Kontekst

Propozycje zostały pierwotnie przedstawione pod koniec czerwca, a następnie częściowo zmienione w wyniku trwających niemal sześć miesięcy dyskusji i negocjacji z przedstawicielami pracowników, państwami członkowskimi i administracją pozostałych instytucji.

Aby zachować główną ideę wniosku i jego finansowe oddziaływanie, równocześnie nie umniejszając zdolności instytucji UE do zatrudniania i zatrzymywania wysoko wykwalifikowanych pracowników, kluczowe elementy czerwcowej propozycji pozostały niezmienione.

Główne zmiany w stosunku do pierwotnego wniosku to:

 • wzrost proponowanego podatku solidarnościowego płaconego przez pracowników z 5,5% do 6%;

 • utrzymanie zasady, że prace sekretarskie i biurowe są wykonywane przez urzędników (zamiast powierzania ich, jak pierwotnie proponowano, pracownikom kontraktowym); wprowadzenie dla tych pracowników nowej struktury zatrudnienia oznaczającej niższe wynagrodzenie i perspektywy kariery zawodowej powiązane z zakresem odpowiedzialności;

 • uproszczenie metody stosowanej do corocznego dostosowania wysokości wynagrodzeń i emerytur oraz wydłużenie okresu jej obowiązywania do dziesięciu lat (zamiast ośmiu);

 • począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. – śledzenie siły nabywczej urzędników służby cywilnej wszystkich 27 państw członkowskich, która stanowi kluczowy element metody (zastępuje to pierwotną propozycję dołączenia Szwecji i Polski do istniejącej grupy ośmiu państw członkowskich tworzących „koszyk”);

 • podwyższenie maksymalnego czasu zatrudnienia pracowników kontraktowych w instytucjach UE z trzech do sześciu lat (zamiast pięciu).

Zmieniony pakiet zostanie przesłany do Rady i Parlamentu Europejskiego w celu dalszej dyskusji i przyjęcia zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

W celu uzyskania dalszych informacji zob. MEMO/11/907.

Kontakt:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar