Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio ehdottaa leikkauksia EU:n hallintoon

Bryssel 13. joulukuuta 2011 – Komissio antoi tänään ehdotuspaketin henkilöstöuudistuksista, jotka tuottaisivat 1 miljardin euron säästöt vuoteen 2020 mennessä ja pidemmällä aikavälillä yli 1 miljardin säästöt vuodessa. EU:n hallintoa koskevat toimintamenot jäädytettäisiin vuoteen 2020 saakka. Ehdotuksen mukaan eläkeikää nostetaan, henkilöstöä vähennetään 5 prosenttia, viikoittaista työaikaa lisätään, tietyillä aloilla maksetaan nykyistä pienempää palkkaa ja erityisen yhteisvastuumaksun suuruutta korotetaan. Lisäksi yksinkertaistetaan menetelmää, jota käytetään palkkojen ja eläkkeiden vuotuiseen mukauttamiseen.

Komission varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin mukaan EU:n toimielimillä ja niiden henkilöstöllä on suuria haasteita. ”Olen kuitenkin vakuuttunut, että ne pystyvät vastaamaan näihin haasteisiin työskentelemällä lujemmin, pitempään ja tehokkaammin. Ehdotuksessa on löydetty oikeanlainen tasapaino välttämättömien säästöjen ja toimielinten toimintalinjojen toteuttamismahdollisuuksien välillä. Lisäksi tämä on poliittisesti ja oikeudellisesti perusteltu vastaus jäsenvaltioiden pyyntöihin lykätä tämänvuotista palkkojen mukautusta kriisin vuoksi. Tällainen toimenpide ei ollut mahdollinen, koska sen edellytyksenä olevat tiukat oikeudelliset kriteerit eivät täyttyneet”, Šefčovič totesi.Šefčovič totesi.

Ehdotuksiin sisältyy seuraavia toimia:

 • Henkilöstön vähentäminen 5 prosentilla kaikissa toimielimissä vuosina 2013–17 luonnollisen vaihtuvuuden kautta.

 • Kaikkien toimielinten henkilöstön viikoittaisen vähimmäistyöajan pidentäminen nykyisestä 37,5 tunnista 40 tuntiin ilman korvaavia palkanmukautuksia.

 • Tavanomaisen eläkeiän nostaminen 63 vuodesta 65 vuoteen. Vapaaehtoista työnteon jatkamista 67-vuotiaaksi saakka helpotetaan.

 • Tämänhetkisen vaikean taloustilanteen huomioonottamiseksi erityismaksu (tuloveron lisäksi perittävä vero), jonka voimassaolo päättyy vuonna 2013, korvataan uudella ”yhteisvastuumaksulla”, jonka tasoa lisäksi korotetaan 6 prosenttiin (nykyisin 5,5 prosenttia).

 • Varhaiseläkettä koskevia sääntöjä kiristetään huomattavasti (varhaiseläkkeen vähimmäisikää korotetaan 55 vuodesta 58 vuoteen; järjestelmän piiriin pääsyä ilman eläkeoikeuksien vähentämistä supistetaan puoleen nykyisestä).

 • Hallintoavustajien ura-alueella ylimmät palkkaluokat varataan jatkossa vain erityisen hyvin suoriutuneille henkilöille, jotka hakuprosessin kautta valitaan eniten vastuuta tällä ura-alueella sisältäviin virkoihin.

 • Uuden sihteeri- ja toimistovirkailijahenkilöstön palkat jäävät noin 18 prosenttia nykyistä alhaisemmiksi.

 • Muita toimenpiteitä ovat esimerkiksi uusi ja yksinkertaistettu palkkojen ja eläkkeiden mukauttamismenettely, joka perustuu kaikkien 27 jäsenvaltion tekemiin kansallisia virkamiehiä koskeviin päätöksiin; uusi ja yksinkertaistettu poikkeuslauseke, jonka avulla talouskriisiin voidaan reagoida nopeasti; henkilöstölle kotimaahan matkustamista varten vuosittain myönnettävien lomapäivien enimmäismäärän vähentäminen kuudesta kolmeen päivään; etäisyyttä kotimaahan koskevan laskutavan uudistaminen, joka supistaa henkilöstön korvauksia; sopimussuhteisten toimihenkilöiden sopimusten enimmäiskeston pidentäminen kolmesta kuuteen vuoteen ja EU:n virastojen henkilökuntaa koskevien sääntöjen johdonmukaistaminen.

Tausta

Ehdotukset julkistettiin alun perin kesäkuussa, mutta niitä on osittain muutettu henkilöstön edustajien, jäsenvaltioiden ja muiden toimielinten hallintojen kanssa lähes kuuden kuukauden ajan käytyjen keskustelujen ja neuvottelujen tuloksena.

Kesäkuun ehdotuksen tärkeimmät tekijät jäivät kuitenkin ennalleen, sillä tarkoituksena oli säilyttää ehdotuksen voima ja taloudellinen vaikutus vahingoittamatta EU:n toimielinten kykyä saada rekrytoitua erittäin pätevää henkilöstöä ja pidettyä se palveluksessaan.

Alkuperäiseen ehdotukseen tehtiin seuraavia muutoksia:

 • Henkilöstön maksama yhteisvastuumaksu korotetaan 5,5 prosentista 6 prosenttiin.

 • Sihteeri- ja toimistovirkailijatehtävistä huolehtivat edelleen virkamiehet (niitä ei siirretä sopimussuhteisen henkilöstön vastuulle kuten aluksi ehdotettiin). Käyttöön otetaan kuitenkin näitä tehtäviä koskeva uusi urarakenne, jossa palkat ovat matalammat ja uranäkymät vastaavat vastuun määrää.

 • Palkkojen ja eläkkeiden vuotuisen mukauttamisen menetelmää yksinkertaistetaan ja sen voimassaoloa jatketaan 10 vuotta (kahdeksan vuoden sijaan).

 • Kansallisten virkamiesten ostovoiman kehityksen seuraamiseen käytetään 1. tammikuuta 2013 lähtien kaikkien 27 jäsenvaltion tietoja. (Tämä korvaa alkuperäisen ehdotuksen, jonka mukaan nykyiseen kahdeksan jäsenvaltion otokseen olisi lisätty vain Ruotsi ja Puola).

 • EU:n toimielimissä työskentelevien sopimussuhteisten toimihenkilöiden sopimuksen enimmäiskesto pidennetään kolmesta kuuteen vuoteen (viiden vuoden sijaan).

Tarkistettu ehdotuspaketti lähetetään nyt neuvoston ja Euroopan parlamentin käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Lisätietoja ks. MEMO/11/907.

Yhteyshenkilöt:

Antonio Gravili (+32 2) 295 43 17

Marilyn Carruthers (+32 2) 299 94 51


Side Bar