Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon teeb ettepaneku ELi avaliku teenistuse palkade ja hüvede kärpimiseks

Brüssel, 13. detsember 2011. Komisjon võttis täna ametlikult vastu ettepaneku kavandatava personalireformi kohta, mis võimaldab 2020. aastaks kokku hoida 1 miljard eurot ja pikaajalises perspektiivis isegi rohkem kui 1 miljard eurot iga aasta. ELi haldusteenistuse tegevuskulud külmutatakse kuni 2020. aastani. Ettepanekuga tõstetakse pensioniiga, vähendatakse personali 5 % võrra ning pikendatakse nädalast tööaega, alandatakse teatavates kategooriates palku, tõstetakse solidaarsusmaksu ning lihtsustatakse palkade ja pensionide iga-aastase kohandamise eeskirju.

Asepresident Maroš Šefčovič ütles: „Euroopa institutsioonide ja nende töötajate ees on suured probleemid. Kuid ma olen kindel, et nad saavad neist jagu, kui nad töötavad rohkem, kauem ja tõhusamalt. Ettepanekus on leitud õige tasakaal kulude kokkuhoiu vajaduse ja institutsioonide töövõimelisena hoidmise vahel.

See on samuti poliitiliselt asjakohane ja õiguslikult põhjendatud vastus liikmesriikide nõudele lükata kriisi tõttu edasi selleaastane palkade kohandamine. Rangete õiguslike eeskirjade tõttu ei olnud see muidu võimalik.”

Ettepanek sisaldab järgmisi meetmeid:

 • töötajate arvu vähendatakse ajavahemikul 2013–2017 kõikides institutsioonides 5 % võrra;

 • kõikide institutsioonide töötajate minimaalset töönädalat pikendatakse 37,5 tunnilt 40 tunnile ilma palka vastavalt kohandamata;

 • tavaline pensioniiga tõuseb 63 aastalt 65-le; võimalus töötada vabatahtlikult kuni 67. eluaastani muudetakse lihtsamaks;

 • raske majandusliku olukorra arvessevõtmiseks asendatakse erimaks (tulumaksule lisanduv maks), mis aegub 2013. aastal, solidaarsusmaksuga ja suurendatakse seda praeguselt 5,5%-lt 6 %-le;

 • muudetakse rangemaks ennetähtaegselt pensionile minemise eeskirju (ennetähtaegselt pensionile jäämise miinimumvanust tõstetakse 55-lt eluaastalt 58-le; nende isikute arvu, kes võivad seda süsteemi kasutada, ilma et nende pensioniõigusi piirataks, vähendatakse poole võrra);

 • assistentide puhul võimaldatakse jõuda kõige kõrgemate palgakategooriateni vaid kõige parematel, kes edukalt läbivad konkursi ametikohale, kus vastutus on selles kategoorias kõige suurem;

 • uute sekretäride ja bürootöötajate palku vähendatakse ligi 18 %;

 • muud meetmed hõlmavad järgmist: uus ja lihtsam meetod palkade ja pensionide kohandamiseks vastavalt poliitilisele otsusele, mis kõik 27 liikmesriiki on oma riigiteenistujate suhtes teinud, uus ja lihtsam erandklausel, et reageerida kiiresti majanduskriisile, töötajatele iga aasta oma kodukohta reisimiseks antud päevade vähendamine kuuelt kolmele, uuendatud meetod töökoha ja koduriigi vahelise kauguse arvutamiseks, mis võimaldab vähendada individuaalseid toetusi, lepinguliste töötajate lepingu maksimumpikkuse pikendamine kolmelt aastalt kuuele ja ühtsemad eeskirjad ELi ametites töötava personali jaoks.

Taust

Ettepanekud tehti avalikuks juba juuni lõpus, kuid neid on osaliselt muudetud ametiühingute esindajate, liikmesriikide ja teiste institutsioonide ametnikega ligi kuus kuud peetud arutelude ja läbirääkimiste käigus.

Selleks, et säilitada ettepaneku toime ja selle finantsmõju, kahjustamata samas ELi institutsioonide võimet võtta tööle ja säilitada kvalifitseeritud töötajaid, jäid juuni ettepaneku põhielemendid muutmata.

Esialgsesse ettepanekusse tehtud peamised muudatused on järgmised:

 • töötajate makstavat solidaarsusmaksu tõstetakse 5,5 %-lt 6 %-le;

 • sekretäride ja bürootöötajate ülesannete täitmist jätkavad ametnikud (selle asemel, et anda need ülesanded kõik üle lepingulistele töötajatele, nagu esialgu kavandatud). Samas viiakse nende jaoks sisse uus karjääristruktuur, kus palgaastmed on madalamad ja karjäärivõimalused kooskõlas sellega, kui suurt vastutust nende ülesanded kätkevad;

 • palkade ja pensionide iga-aastase kohandamise meetodit lihtsustatakse ja selle kohaldamisaega pikendatakse veel kümne aasta võrra (kaheksa aasta asemel);

 • alates 1. jaanuarist 2013 võetakse riigiteenistujate ostujõu arengu (mis on kohandamismeetodi põhielement) arvestamisel arvesse kõiki 27 liikmesriiki. (See asendab esialgset ettepanekut, kus oleks senisesse 8 riigist koosnevasse valimisse lihtsalt lisatud veel Rootsi ja Poola);

 • lepinguliste töötajate lepingute maksimumpikkust pikendatakse kolmelt aastalt kuuele (viie aasta asemel).

Läbivaadatud ettepanekute pakett saadetakse nüüd edasiseks aruteluks nõukogule ja Euroopa Parlamendile, et nad saaksid selle seadusandliku tavamenetluse käigus vastu võtta.

Lisateabe saamiseks vt MEMO/11/907.

Kontaktisikud:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar