Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη – Δελτιο Τυπου

Η Επιτροπή προτείνει περικοπές στη δημόσια διοίκηση της ΕΕ

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 – Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επισήμως μια σειρά προτάσεων για αλλαγές στο καθεστώς απασχόλησης του προσωπικού, που θα μπορούσαν να αποφέρουν εξοικονόμηση 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2020 και, μακροπρόθεσμα, εξοικονόμηση πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Τούτο θα επιτρέψει στην ΕΕ να παγώσει τις λειτουργικές δαπάνες για τη διοίκηση έως το 2020. Η πρόταση αυξάνει την ηλικία συνταξιοδότησης, συνδυάζει μια περικοπή του προσωπικού κατά 5% με μια αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας, μειώνει τους μισθούς σε ορισμένους τομείς, αυξάνει την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και απλουστεύει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τις ετήσιες αναπροσαρμογές των μισθών και των συντάξεων.

Ο αντιπρόεδρος Maroš Šefčovič δήλωσε: «Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το προσωπικό τους βρίσκονται απέναντι σε μεγάλες προκλήσεις. Ωστόσο, είμαι πεπεισμένος ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς αυτές τις προκλήσεις δουλεύοντας πιο σκληρά, πιο πολύ και πιο αποτελεσματικά. Η πρόταση επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της αναγκαίας ώθησης για την πραγματοποίηση εξοικονομήσεων και της ικανότητας των θεσμικών οργάνων να ασκούν αποτελεσματικά τις πολιτικές τους.

Η πρόταση αυτή συνιστά επίσης μια κατάλληλη και νομικά ισχυρή απάντηση στο αίτημα των κρατών μελών να ανασταλεί η αναπροσαρμογή των μισθών του τρέχοντος έτους λόγω της κρίσης. Αυτό δεν ήταν δυνατόν να γίνει δεδομένου ότι δεν πληρούνταν τα αυστηρά νομικά κριτήρια».

Η πρόταση περιλαμβάνει:

 • Μείωση κατά 5% του προσωπικού σε όλα τα θεσμικά όργανα κατά την περίοδο 2013-17, μέσω των κανονικών κινήσεων προσωπικού.

 • Αύξηση του ελάχιστου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας για το προσωπικό όλων των θεσμικών οργάνων από 37,5 σε 40 ώρες, χωρίς αντισταθμιστική προσαρμογή των μισθών.

 • Η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης θα αυξηθεί από τα 63 στα 65 έτη. Η δυνατότητα εθελούσιας παραμονής στην ενεργό υπηρεσία μέχρι τα 67 έτη θα καταστεί ευκολότερη.

 • Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση, η ειδική εισφορά (φόρος επί πλέον του φόρου εισοδήματος), η οποία θα λήξει το 2013, όχι μόνο θα αντικατασταθεί από μια νέα «εισφορά αλληλεγγύης» αλλά και θα αυξηθεί σε 6% (από το σημερινό 5,5%).

 • Οι κανόνες για την πρόωρη συνταξιοδότηση θα υπόκεινται σε ουσιαστικούς περιορισμούς (αύξηση της κατώτατης ηλικίας πρόωρης συνταξιοδότησης από τα 55 στα 58 έτη· η πρόσβαση στο καθεστώς χωρίς μείωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων θα μειωθεί κατά 50%).

 • Η πρόσβαση στους υψηλότερους βαθμούς και μισθούς στο πλαίσιο της σταδιοδρομίας των «βοηθών» θα περιοριστεί στους βοηθούς με τις καλύτερες επιδόσεις οι οποίοι υποβάλλουν επιτυχώς αίτηση για θέση με το υψηλότερο επίπεδο ευθυνών στην εν λόγω κατηγορία.

 • Οι μισθοί των νέων υπαλλήλων με γραμματειακά και γραφειακά καθήκοντα θα μειωθούν κατά περίπου 18%.

 • Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν: μια νέα και απλουστευμένη μέθοδο αναπροσαρμογής των μισθών και συντάξεων βάσει των πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνονται από το σύνολο των 27 κρατών μελών για τους εθνικούς δημόσιους υπαλλήλους τους, μια νέα και απλουστευμένη ρήτρα εξαίρεσης για να είναι δυνατή γρήγορη αντίδραση σε περίπτωση οικονομικής κρίσης, μια μείωση του μέγιστου αριθμού των ημερών αδείας που χορηγούνται στους υπαλλήλους για το ετήσιο ταξίδι στη χώρα καταγωγής τους από έξι σε τρεις ημέρες, ένας εκσυγχρονισμένος τρόπος υπολογισμού της απόστασης προς τη χώρα καταγωγής, πράγμα που θα μειώσει τα ατομικά επιδόματα, μια επιμήκυνση, από τρία σε έξι έτη, της μέγιστης διάρκειας των συμβάσεων των συμβασιούχων που απασχολούνται στα θεσμικά όργανα, και πιο συνεπείς κανόνες για το προσωπικό των οργανισμών της ΕΕ.

Ιστορικό

Αρχικά, οι προτάσεις δημοσιοποιήθηκαν στα τέλη Ιουνίου αλλά, μετά από συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους του προσωπικού, των κρατών μελών και των διοικήσεων άλλων θεσμικών οργάνων, τροποποιήθηκαν εν μέρει.

Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των προτάσεων και του δημοσιονομικού αντίκτυπού τους, χωρίς παράλληλα να θίγεται η ικανότητα των θεσμικών οργάνων να προσλαμβάνουν και να απασχολούν υψηλών προσόντων προσωπικό, τα βασικά στοιχεία της πρότασης του Ιουνίου παρέμειναν αμετάβλητα.

Κύριες αλλαγές στην αρχική πρόταση:

 • Αύξηση της προτεινόμενης εισφοράς αλληλεγγύης που καταβάλλεται από το προσωπικό από 5,5% σε 6%.

 • Τα γραμματειακά και γραφειακά καθήκοντα θα συνεχίσουν να ασκούνται από μόνιμους υπαλλήλους (αντί να ανατεθούν σε συμβασιούχους όπως είχε προταθεί αρχικά). Ωστόσο, για τους υπαλλήλους αυτούς θα θεσπισθεί μια νέα δομή σταδιοδρομίας με χαμηλότερους μισθούς και προοπτικές σταδιοδρομίας που θα είναι σε συνάρτηση με το επίπεδο αρμοδιοτήτων.

 • Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τις ετήσιες αναπροσαρμογές των μισθών και συντάξεων θα απλουστευθεί, και η ισχύς της θα παραταθεί για άλλα 10 έτη (αντί των οκτώ).

 • Από 1ης Ιανουαρίου 2013, θα λαμβάνονται υπόψη όλα τα 27 κράτη μέλη για την καταγραφή της εξέλιξης της αγοραστικής δύναμης των δημόσιων υπαλλήλων των κρατών μελών, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της μεθόδου. (Τούτο αντικαθιστά την αρχική πρόταση που συνίστατο απλώς στο να προστεθούν η Σουηδία και η Πολωνία στο υφιστάμενο δείγμα των 8 κρατών μελών).

 • Η μέγιστη διάρκεια απασχόλησης συμβασιούχων υπαλλήλων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα αυξηθεί από τρία σε έξι έτη (αντί πέντε).

Η αναθεωρημένη δέσμη προτάσεων θα υποβληθεί τώρα στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για περαιτέρω συζήτηση και έγκριση σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες: MEMO/11/907.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar