Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise navrhuje škrty v institucích EU

V Bruselu 13. prosince 2011 – Komise dnes formálně schválila balíček navrhované reformy zaměstnaneckých podmínek v evropské veřejné správě, jež by měla do roku 2020 přinést úspory ve výši 1 miliardy EUR a v dlouhodobějším horizontu přes miliardu EUR ročně. EU by díky těmto úsporám mohla zmrazit své operační výdaje na správu do roku 2020. Návrh předpokládá zvýšení věku pro odchod do důchodu, 5% snížení stavu zaměstnanců ve spojení s prodloužením týdenní pracovní doby, snížení platů pro určité skupiny zaměstnanců, navýšení zvláštního solidárního příspěvku a zjednodušení metody pro každoroční úpravu platů a důchodů.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič k návrhu reformy prohlásil: „Evropské instituce a jejich zaměstnanci stojí před velkou výzvou. Jsem ale přesvědčen, že v ní díky tvrdší práci, delší pracovní době a větší efektivitě obstojí. Dnešní návrh vyvažuje potřebu ušetřit peníze na straně jedné a schopnost institucí realizovat politické cíle na straně druhé.

Návrh dává i politicky správnou a po právní stránce solidní odpověď na požadavek členských států, aby letos nebyla vzhledem ke krizi prováděna pravidelná úprava platů. Tato změna nebyla možná, neboť nebyla splněna přísná právní kritéria, která by ji umožňovala.“

Návrh přináší tyto změny:

 • Stav zaměstnanců všech institucí bude v letech 2013–2017 díky běžné fluktuaci zredukován o 5 %.

 • Minimální pracovní doba pro zaměstnance všech institucí bude prodloužena z 37,5 na 40 hodin týdně, a to bez úpravy platů, která by toto navýšení kompenzovala.

 • Běžná věková hranice pro odchod do důchodu se zvýší ze 63 na 65 let. Bude usnadněna možnost pracovat dobrovolně do 67 let.

 • Zvláštní příspěvek (daň placená nad rámec daně z příjmů), jehož platnost doběhne v roce 2013, bude s ohledem na obtížnou ekonomickou situaci nejen nahrazen novým „solidárním příspěvkem“, ale navíc navýšen na 6 % (oproti stávajícím 5,5 %).

 • Výrazně omezen bude odchod do předčasného důchodu (minimální věk zde vzroste z 55 na 58 let a možnost odejít do předčasného důchodu bez toho, že by se daným zaměstnancům současně snižovaly jejich důchodové nároky, bude zredukována o 50 %).

 • U asistentů bude postup do nejvyšších funkčních a platových tříd vyhrazen jen pro ty nejvýkonnější, jimž se podaří projít konkurzem na pozice, které jsou v této kategorii spojeny s největší odpovědností.

 • Platy nových zaměstnanců na sekretářských a kancelářských pozicích budou sníženy o zhruba 18 %.

 • Mezi další změny patří: nová a zjednodušená metoda úpravy platů a důchodů, která vychází z politických rozhodnutí všech 27 členských států o platech zaměstnanců jejich veřejné správy; nová a zjednodušená výjimka, jež umožní pohotově reagovat na stav ekonomické krize; omezení maximálního počtu volných dní, jež jsou zaměstnancům každoročně poskytovány na cestu do domovské země, z šesti na tři; modernizovaný výpočet vzdálenosti do místa bydliště v domovské zemi, který sníží individuální příplatky; prodloužení maximální doby účinnosti smluv pro smluvní zaměstnance ze tří let na šest; konzistentnější úprava zaměstnaneckých podmínek v agenturách EU.

Souvislosti

Uvedené návrhy byly původně prezentovány koncem června, prošly však dílčí změnou po téměř šesti měsících diskusí a jednání se zástupci zaměstnanců, členských států a ostatních institucí.

V zájmu zachování dynamiky návrhu a jeho finančního dopadu však zůstaly hlavní prvky červnového návrhu nedotčeny, tak aby nebyla ohrožena schopnost institucí EU nabírat a udržet si vysoce kvalifikovaný personál.

Hlavní změny oproti původnímu návrhu lze shrnout takto:

 • Navrhovaný solidární příspěvek, který budou zaměstnanci odvádět, se navyšuje z 5,5 % na 6 %.

 • Sekretářské a kancelářské činnosti budou nadále vykonávat úředníci (namísto původně navrhovaných smluvních zaměstnanců). Pro tyto úředníky však bude zaveden nový profesní postup, jenž bude spojen s nižším platem a v jehož rámci budou kariérní vyhlídky vázány na rozsah odpovědnosti spojené se zastávanou pozicí.

 • Metoda používaná pro každoroční úpravu platů a důchodů bude zjednodušena a její platnost bude prodloužena o dalších deset let (namísto osmi).

 • Ke stanovení vývoje kupní síly zaměstnanců ve veřejné správě, který je klíčovým prvkem této metody, budou od 1. ledna 2013 používány údaje ze všech 27 členských států. (Tento návrh nahrazuje původní návrh připojit ke stávajícímu vzorku osmi členských států ještě Švédsko a Polsko).

 • Maximální doba zaměstnání smluvních zaměstnanců u institucí EU bude zvýšena ze tří na šest let (namísto pěti).

Zrevidovaný balíček návrhů bude nyní předložen Radě a Evropskému parlamentu k dalšímu projednání a přijetí podle řádného legislativního postupu.

Další informace viz MEMO/11/907.

Kontaktní osoby:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar