Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисията предлага икономии в службите на Европейския съюз

Брюксел, 13 декември 2011 г. — Днес Комисията официално прие пакет от предложения за реформи, касаещи персонала, които ще доведат до икономии в размер на 1 милиард евро до 2020 г. и повече от 1 милиард евро всяка година в дългосрочен план. Това ще позволи на ЕС да замрази оперативните разходи за администрация до 2020 г. Предлага се увеличаване на пенсионната възраст, съчетаване на 5 %-но намаление на персонала с увеличаване на продължителността на седмичното работно време, намаляване на заплатите в някои сфери, увеличаване на специалния налог за солидарност и опростяване на метода за годишно адаптиране на заплатите и пенсиите.

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович заяви: „Европейските институции и техните служители са изправени пред големи предизвикателства. Въпреки това, аз съм убеден, че те могат да се справят с тях, като работят по-усилено, повече и по-ефикасно. С предложението се постига удачно равновесие между необходимия стремеж към икономии и способността на институциите да провеждат успешно политиките си.

Това е и политически уместен и правно издържан отговор на искането на държавите-членки за неприлагане тази година на годишното адаптиране на заплатите заради кризата. Подобна мярка не беше възможна, тъй като строгите правни критерии за такова решение не бяха налице.“

Предложението включва:

 • 5 %-но намаление на персонала на всички институции в периода 2013—2017 г. чрез обичайното текучество на персонала;

 • увеличаване на минималния брой работни часове на седмица за персонала във всички институции от 37,5 часа на 40 часа, без да се прави компенсиращо адаптиране на възнагражденията;

 • нормалната пенсионна възраст ще се увеличи от 63 на 65 години; възползването от възможността за доброволно продължаване на трудовата дейност до 67 години ще бъде по-лесно;

 • за да се вземе предвид настоящата трудна икономическа обстановка, специалният налог (данък в допълнение към данъка върху доходите), чийто срок на действие изтича през 2013 г., не само ще бъде заменен с нов „налог за солидарност“, но също така ще бъде увеличен на 6 % (понастоящем той е 5,5 %);

 • правата на ранно пенсиониране ще бъдат значително ограничени (увеличаване на минималната възраст за ранно пенсиониране от 55 на 58 години; достъпът до схемата за ранно пенсиониране без намаляване на пенсионните права ще бъде намален наполовина);

 • достъпът до най-високите степени и заплати в кариерата на позиция „асистент“ ще бъде запазен за асистентите с най-добри постижения, които кандидатстват и са назначени на длъжност с най-висока степен на отговорности в тази категория;

 • заплатите на новопостъпващите служители със секретарски и деловодителски функции ще бъдат понижени с около 18 %;

 • другите мерки включват: нов и опростен метод за адаптиране на заплатите и пенсиите, основаващ се на политическите решения, взети от всички 27 държави-членки за собствените им държавни служители, нова и опростена клауза за изключване, позволяваща бърза реакция при икономическа криза, намаляване на максималния брой дни отпуск, предоставени на служителите за годишното им пътуване до родните им страни, от шест дни на три, модернизиран начин за изчисляване на разстоянието до държавата на произход, който ще намали индивидуалните обезщетения, удължаване на максималния срок на договорите на договорно наетите служители в институциите от три на шест години и по-последователни правила за персонала в агенциите на ЕС.

Контекст

Предложенията бяха първоначално оповестени в края на юни, но бяха частично изменени след почти шест месеца на обсъждания и преговори с представителите на персонала, държавите-членки и администрациите на другите институции.

За да се запази духът на предложението и финансовото му отражение, без да се засяга способността на институциите на ЕС да наемат и задържат високо квалифициран персонал, основните елементи на предложението от месец юни останаха неизменени.

Основните изменения в първоначалното предложение са:

 • увеличение на предложения налог за солидарност, който се дължи от персонала, от 5,5 % на 6 %;

 • секретарските и канцеларските функции ще продължават да се изпълняват от длъжностни лица (вместо да се прехвърлят към договорно наети лица, каквото беше първоначалното предложение); за тях обаче ще бъде въведена нова структура на кариерата с по-ниско заплащане и професионални перспективи, съответстващи на равнището на отговорности;

 • използваният метод за годишно адаптиране на заплатите и пенсиите ще бъде опростен и срокът за прилагането му ще бъде удължен за още 10 години (вместо за осем);

 • от 1 януари 2013 г. като база за проследяване на промените в покупателната способност на националните държавни служители, които са основен елемент от горепосочения метод, ще бъдат използвани всички 27 държави-членки (това заменя първоначалното предложение към съществуващата извадка от 8 държави-членки просто да се добавят Швеция и Полша);

 • максималната продължителност на работа на договорно наетите служители в институциите на ЕС ще се увеличи от три на шест години (вместо на пет).

Преразгледаният пакет от предложения предстои да бъде изпратен на Съвета и на Европейския парламент за по-нататъшно обсъждане и приемане чрез обикновената законодателна процедура.

За повече информация, моля вж. MEMO/11/907.

За контакти:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar