Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Miljö: Rening av avloppsvatten

Bryssel den 13 december 2011 – Mellan 2007 och 2013 kommer omkring 14 miljarder euro att gå till infrastruktur inom EU för uppsamling eller rening av avloppsvatten enligt direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Målet är att se till att hushållsspillvatten och industrispillvatten inte får några negativa verkningar för folkhälsan och miljön. Den senaste rapporten om genomförandet av direktivet (dvs. för perioden 2007/2008) visar att arbetet går stadigt framåt, men att mer kan göras för att uppnå de lagstadgade kraven. Rapporten visar att de äldsta EU-länderna (dvs. de första femton som anslöt sig till EU)1 håller god standard när det gäller avloppsvattenrening. De har dessutom förbättrat behandlingen av känsliga vatten. De nyaste medlemsländerna (dvs. de tolv senast anslutna) har generellt förbättrat både uppsamling och rening.

De viktigaste slutsatserna i rapporten:

  • I de femton äldsta medlemsländerna är de flesta avloppsvattensystemen effektiva och samlar upp 99 % av avloppsvattnet.

  • Det totala område som utpekats som känsligt (alltför näringsrika eutrofa vatten eller vatten som är i riskzonen) och som kräver strängare reningskrav har vuxit i storlek, dvs. från 68 % till 73 % sedan den senaste rapporten. Detta kan delvis peka på att de eutrofa vattnen har ökat i omfattning, men också på att medlemsstaterna har blivit bättre på att upptäcka och skydda sina känsliga vatten.

  • Det finns fortfarande stora skillnader när det gäller verkställandet av de strängare vattenreningskraven, men Österrike, Nederländerna och Tyskland har nått väldigt långt med detta. Det har skett förbättringar i Danmark, Finland, Frankrike, Luxemburg och Sverige och bland de senast anslutna länderna har förbättringar skett framför allt i Litauen.

  • Avloppsvattenreningen har kommit långt i de stora städerna, där det finns reningsanläggningar med strängare krav för omkring 77 % av denna typ av spillvatten. Vissa städer har dock fortfarande inte någon lämplig rening, och till denna grupp hör fyra städer i de femton äldsta medlemsländerna: Barreiro/Moita och Matosinhos i Portugal, Frejus i Frankrike och Trieste i Italien.

Nästa steg

Kommissionen kommer att bistå medlemsländerna med projektfinansiering genom Sammanhållningsfonden. Även andra EU-institutioner spelar en viktig roll i finansieringen, som t.ex. Europeiska investeringsbanken (EIB). När det gäller tillsynen av att lagstiftningen följs kommer kommissionen att vidta proaktiva åtgärder för att arbeta tillsammans med medlemsstaterna, när detta är möjligt. Men den kommer också att fortsätta att vidta rättsliga åtgärder mot länder där genomförandet går för långsamt, särskilt om eftersläpningen har brister eller är allvarlig.

Bakgrund

Direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse innebär att avloppsvatten ska samlas upp och renas i alla områden som genererar vattenföroreningar motsvarande en bebyggelse med över 2 000 människor. Det finns nästan 23 000 sådana områden i hela EU (dvs. samtliga 27 medlemsstater) som tillsammans medför en föroreningsbelastning på vattnet motsvarande en befolkning på ungefär 550 miljoner människor. Biologisk avloppsrening (sk. sekundär rening) föreskrivs i direktivet och strängare krav på avloppsvattenreningen ställs främst för känsliga vattenområden som kräver en högre skyddsnivå.

För de femton äldsta medlemsstaterna skulle direktivet har varit fullt genomfört vid tiden för rapporten, men de tolv senast anslutna EU-länderna fick förlängd tidsfrist i anslutningsfördragen. För Bulgarien, Cypern, Estland, Ungern, Lettland, Rumänien och Slovenien hade tidsfristen ännu inte löpt ut 2007/2008.

I en studie som kommissionen utförde 2000 uppskattade man att omkring 152 miljarder euro skulle investeras i avloppsvatteninfrastruktur under perioden 1990–2010. Finansieringen från EU är av central betydelse för renings- och uppsamlingsinfrastrukturen, särskilt i de tolv senast anslutna medlemsländerna. EU-medlen har tidigare hjälpt länder som Irland, Spanien, Italien och Grekland att genomföra imponerande förbättringar sedan 1990-talet, och har i vissa fall fyrdubblat siffrorna för sekundärbehandlingen.

EU höjer efterlevnaden av direktivet genom stränga tillsynsåtgärder. Under 2007 följde kommissionen t.ex. upp domstolsavgöranden mot Belgien, Luxemburg, Storbritannien och Spanien.

Detta är den sjätte genomföranderapporten om direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Efter 20 år har situationen när det gäller avloppsvattenreningen i Europa förbättrats märkbart.

Mer information

Kommissionens sjätte sammanfattning av rapporten om genomförandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

Se även:

EU:s webbsidor om avloppsvatten från tätbebyggelse:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

1 :

Förenade kungariket lämnade inte in några uppgifter inom den satta tidsfristen. Därför ingår inte deras resultat när det gäller genomförandet av direktivet i den sjätte rapporten.


Side Bar