Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Životné prostredie: Zvládnutie výzvy čistenia odpadových vôd

Brusel 13. decembra 2011 – V období rokov 2007 až 2013 sa v celej EÚ na základe smernice o čistení komunálnych odpadových vôd vynaloží približne 14 miliárd EUR na infraštruktúru zberu a čistenia odpadových vôd. Cieľom je zabezpečiť, aby ľudský a priemyselný odpad nemal negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Z najnovšej správy o vykonávaní smernice za obdobie 2007/2008 vyplýva, že hoci práce dostatočne napredujú, dodržiavanie predpisov týkajúcich sa zberu a čistenia by sa mohlo zlepšiť. Správa odhaľuje, že väčšina starých štátov (EÚ-15)1 si zachovala dobrú úroveň čistenia odpadových vôd a zlepšila čistenie citlivých vôd, pričom v novších členských štátoch (EÚ-12) sa zber a čistenie zlepšili celkovo.

Hlavné zistenia vyplývajúce zo správy:

  • Väčšina systémov zberu komunálnych odpadových vôd v EÚ-15 je efektívnych a zachytáva 99 % cieľových vôd.

  • Celková oblasť určená ako citlivá (eutrofická alebo ohrozená eutrofickosťou) vyžadujúca si náročnejšie čistenie sa od poslednej správy rozšírila zo 68 % na 73 %. Čiastočne by to mohlo signalizovať, že došlo k zvýšeniu množstva eutrofických vôd, ale aj to, že členské štáty uznávajú a chránia citlivé vody lepšie.

  • Stále existujú veľké rozdiely v uplatňovaní náročnejšieho čistenia vôd, pričom Rakúsko, Holandsko a Nemecko dosahujú vysokú úroveň plnenia. K zlepšeniu došlo v Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Luxembursku a Švédsku, ako aj v EÚ-12, najmä v Litve.

  • Pri čistení odpadových vôd dosahujú najväčší pokrok veľké mestá s náročnejšími čističkami pre 77 % odpadových vôd, ktoré si vyžadujú takéto čistenie. V niektorých mestách však ešte neexistuje primerané čistenie a týka sa to aj štyroch miest v EÚ-15: Barreiro/Moita a Matosinhos v Portugalsku, Frejus vo Francúzsku a Terst v Taliansku.

Ďalšie kroky

Komisia bude pomáhať členským štátom pri financovaní projektov pomocou kohéznych fondov. Aj ďalšie inštitúcie EÚ zohrávajú dôležitú úlohu pri financovaní, napr. Európska investičná banka (EIB). Vzhľadom na presadzovanie právnych predpisov bude Komisia v prípade, že to bude možné, aktívne pristupovať k spolupráci s členskými štátmi, pričom však bude pokračovať v prijímaní právnych opatrení proti krajinám, ktoré budú zaostávať za vykonávaním smernice, najmä v prípadoch vážnych nedostatkov pri vykonávaní a oneskoreniach.

Kontext

Na základe smernice o čistení komunálnych odpadových vôd sa odpadové vody musia zbierať a čistiť v oblastiach, v ktorých dochádza k ich znečisteniu a zodpovedajú obciam s vyše 2 000 obyvateľmi. V EÚ-27 je takmer 23 000 takýchto oblastí, ktoré spôsobujú znečistenie vôd zodpovedajúce 550 miliónom ekvivalentných obyvateľov. V uvedenej smernici sa ustanovuje biologické čistenie odpadových vôd (sekundárne čistenie) a náročnejšie čistenie sa vyžaduje pre mimoriadne citlivé vodné oblasti, ktoré potrebujú vyššiu úroveň ochrany.

V členských štátoch EÚ-15 by mala byť táto smernica plne implementovaná v čase uverejnenia správy, kým krajinám EÚ-12 sa na základe prístupových zmlúv toto obdobie predĺžilo. Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Rumunsko a Slovinsko v období 2007/2008 ešte nemali lehoty stanovené.

Podľa štúdie Komisie z roku 2000 sa odhadovalo, že v období rokov 1990 až 2010 by sa mohlo do infraštruktúry v oblasti odpadových vôd investovať približne 152 miliárd EUR. Finančné prostriedky EÚ majú kľúčový význam pri financovaní zbernej a čistiarenskej infraštruktúry, najmä v EÚ-12. Tieto finančné prostriedky pomohli v minulosti krajinám ako Írsko, Španielsko, Taliansko a Grécko, aby od deväťdesiatych rokov minulého storočia dosiahli pôsobivé zlepšenie, čo v niektorých prípadoch znamená štvornásobné zvýšenie objemu sekundárneho čistenia.

EÚ zvyšuje úrovne plnenia prostredníctvom prísnych opatrení v oblasti presadzovania predpisov: Komisia napríklad v roku 2007 prijala opatrenia proti Belgicku, Luxembursku, Spojenému kráľovstvu a Španielsku, ktoré nasledovali po rozsudku týkajúcom sa smernice o čistení komunálnych odpadových vôd.

Táto správa je šiestou o implementácii uvedenej smernice. Situácia v oblasti čistenia odpadových vôd sa v Európe za 20 rokov podstatne zlepšila.

Ďalšie informácie:

6. zhrnutie Komisie týkajúce sa implementácie smernice o čistení komunálnych odpadových vôd

Pozri aj:

Webové stránky EÚ venované komunálnym odpadovým vodám:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

1 :

Spojené kráľovstvo neposkytlo údaje v dohodnutej lehote. V dôsledku toho sa výsledky uplatňovania smernice o čistení komunálnych odpadových vôd v tomto štáte v 6. správe nezohľadňujú.


Side Bar